OPETUSSUUNNITELMAT > OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
sähköposti: taok.tamk@tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Ammatillinen erityisopettajankoulutus (60 op)

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Voit hakea ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen, mikäli sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus (Lisätietoja asetuksesta 986/1998, § 13, § 13 a, § 13 b, § 14, § 29):

hakukelpoisuuteen vaadittava tutkinto
hakukelpoisuuteen vaadittava työkokemus
opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä/35 opintoviikkoa)
ja lisäksi vähintään 5 kuukauden päätoiminen opetus- ja/tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta.

Opettajan pedagogiset opinnot voivat olla suoritettu joko ammatillisena opettajankoulutuksena tai yliopisto-opintoina. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Osaamisperustainen erityisopettajankoulutus perustuu erityisopettajaopiskelijan aikaisemman osaamisen tunnistamiseen, tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja koulutusprosessin aikaiseen jatkuvaan arviointiin.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa kelpoisuuden toimia ammatillisena erityisopettajana ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa.
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (865/2005).
Opintojen suorittaminen antaa henkilölle oikeuden käyttää
lyhennettä AmE (ammatillinen erityisopettaja).

Tutkinnon profiili

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Ammatillisen erityisopettajan työ on erityisosaamista vaativa asiantuntijatyö, joka edellyttää laaja-alaista erityispedagogista ja pedagogista osaamista: osaamista
ratkaista vaativia ongelmia sekä asioiden johtamista.
Menestyminen ammatillisen erityisopettajan työssä edellyttää valmiutta jatkuvaan oppimiseen. Ammatillisen erityisopettajan työssä yksilökeskeisen toimijan roolin rinnalla toteutuu yhä vahvemmin ryhmiä ja yhteisöä tukeva sekä konsultoiva
rooli – myös innostajan rooli. Ammatillisen erityisopettajan työnkuva on laajentunut yksilön ja ryhmän ohjaamisesta työyhteisön ja sen sidosryhmien väliseksi monialaiseksi ja monimuotoiseksi verkostoasiantuntijatyöksi.
Ammatillinen erityisopettaja on verkostoissa toimimisen asiantuntija. Koulutuksen keskeiset teemat ovat erityispedagoginen osaaminen, ammatillisen
erityisopettajan pedagoginen osaaminen, työyhteisöosaaminen ja kehittämisosaaminen.

Sijoittuminen työelämään

Ammatillinen erityisopettaja työskentelee alansa asiantuntijana ja kehittäjänä oppilaitosten monipuolisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä sekä verkostoissa
alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Erityispedagoginen osaaminen: asteikko 1-5
Muut opintokokonaisuudet: Hyväksytty / Hylätty

Valmistuminen

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa painotetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta, yhteistä tiedon tuottamista ja arviointia sekä uusien toimintakäytänteiden kehittämistä. Itsenäisen työskentelyn lisäksi opiskelijat työskentelevät pienemmissä tiimeissä.Koko opiskelijaryhmän tapaamisista osa toteutetaan verkossa.

Tutkinnon kehittäminen