OPETUSSUUNNITELMAT > OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS

Ammatillinen opettajankoulutus, 60 op

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
sähköposti: taok.tamk@tuni.fi
Koulutuksen rakennetaulukot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Ammatillinen opettajankoulutus (60 op)
Korkeakoulututkinnon jälkeiset, opettajan yleisen pedagogisen kelpoisuuden tuottavat opinnot

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Korkeakoulututkinto tai kyseisen alan korkein koulutustaso sekä kolmen (3) vuoden työkokemus koulutusta vastaavalla alalla (ammatillisten aineiden opettajat)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Osaamisperustainen opettajankoulutus perustuu opettajaopiskelijan aikaisemman osaamisen tunnistamiseen, tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja koulutusprosessin aikaiseen jatkuvaan arviointiin

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Ammatillinen opettajankoulutus antaa pedagogisen kelpoisuuden toimia opettajana ammatillisen toisen asteen oppilaitoksissa,ammattikorkeakouluissa, vapaassa sivistystyössä sekä yleissivistävässä koulutuksessa. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014).

Opintojen suorittaminen antaa henkilölle oikeuden käyttää lyhennettä AmO (ammatillinen opettaja).

Tutkinnon profiili

Ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen tavoitteet

Ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen tavoitteena on, että opettajankoulutuksen suorittaneella on valmiudet:

1) ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista; ja

2) kehittää opetusalaansa ottaen huomioon työelämän ja ammattien kehittyminen.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014).

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Ammatillisen opettajan tehtävässä tarvittava osaaminen on vaativaa asiantuntija-osaamista, jossa yhdistyvät oman ammatti- tai opintoalan syvällinen osaaminen sekä laaja-alainen pedagoginen osaaminen. Tehtävässä korostuvat rinnakkaisina itsenäinen, yhteisöllinen ja verkostomainen työskentely, pedagogisten ratkaisujen ja oppimisympäristöjen tutkimusperustainen kehittäminen ja monimutkaisten yhteiskunnallisten, ammattipedagogisten ja ammattialakohtaisten ilmiöiden analysointi opettajan työn lähtökohtana. Koulutus antaa valmiuksia kestävän koulutuksen ja oppimisen edistämiseen.

Sijoittuminen työelämään

Ammatilliset opettajat toimivat pääosin ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulun tai vapaan sivistystyön opettajina. Koulutustaustasta ja työkokemuksesta riippuen toimiminen opettajana myös muissa oppilaitoksissa on mahdollista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Ammatillinen opinto-ohjaajan koulutus

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Hyväksytty / Hylätty

Valmistuminen

Opintojen toteuttaminen

Ammatillinen opettajankoulutus on monimuotokoulutusta. Se on mahdollista suorittaa verkkopainotteisesti ja oman työn ohella. Koulutuksen voi suorittaa osittain englannin kielellä ja harjoittelun voi suorittaa kansainvälisessä ympäristössä.

Tutkinnon kehittäminen