OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Teknologiaosaamisen johtaminen, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                     
Osaamisen johtaminen ja esimiestyö 5
 
 
   
Johtamisjärjestelmät ja työoikeus 5
 
 
   
Innovaatioiden ja muutoksen johtaminen 5
 
 
   
Projektijohtaminen 5
 
 
   
Kansainväliset työympäristöt 5
 
 
   
Talouden johtaminen 5
 
 
   
Projektityöskentely kansainvälisessä toimintaympäristössä 5                      
300151507.57.57.57.500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                     
OPINNÄYTETYÖ
                     
Opinnäytetyö 30
 
 
   
300151507.57.57.57.500
60 / 6060 / 060 / 3060 / 3060 / 060 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

TAVOITE

Tutkinnon tavoitteena on varustaa opiskelija johtamaan asiantuntijatyötä teknologiayrityksissä ja muissa teknologiaosaamista käyttävissä organisaatioissa. Erityisinä tavoitteina on antaa opiskelijalle valmiuksia tekniikan ammattilaisten ja tekniikan osaamisen johtamiseen, tuotekehityksen ja inno-vaatioiden johtamiseen, talouden johtamiseen, projektien hallintaan, kansainvälisiin työympäristöihin, sekä oman esimieskäyttäytymisen kehittämiseen.

KENELLE?

Ylempi amk-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet insinööri (amk) -tutkinnon, ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sittemmin soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta vaadittavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä vähintään kol-men vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, josta vähintään vuosi on kertynyt ammattikorkea-koulututkinnon jälkeen.

TUTKINTONIMIKE

Tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Engineering. Tutkin-to tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto.


TEKNOLOGIAOSAAMINEN JA SEN JOHTAMINEN

Osaamisen johtaminen on organisaation osaamispääoman vaalimista ja sen kasvattamista. Tietotalous on murtautumassa läpi lopullisesti, ja siihen liittyy myös teknisen alan organisaatioiden toiminnan muuttuminen teknisestä suunnittelusta ja suorittamisesta jatkuvan muutoksen leimaamaan tietotyöhön.

Kilpailukykyiset teknologiaosaamista käyttävät organisaatiot tarvitsevat insinöörikoulutuksen saa-neita esimiestyöhön ja johtamiseen kykeneviä ammattilaisia. Asioiden riippuvuuksia ymmärtävien ja organisaation uudistamista ohjaavien avainhenkilöiden merkitys kasvaa.

TUTKINNON RAKENNE

Tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opinnot koostuvat opiskelijan opinnäytetyönään (30 op) suorittamasta teknologiaosaamisen johtamisen kehittämistehtävästä, syventävistä ammat-tiopinnoista (25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op).

Hakijalla tulee hakuvaiheessa olla alustava suunnitelma kehittämistehtävästä. Syventävissä ammat-tiopinnoissa opiskelija kartuttaa teknologiaosaamisen johtamiseen liittyviä tietojaan ja taitojaan. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi lisätä osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillis-ten erityistarpeidensa mukaisesti.

OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Taso, sisältö ja laajuus

Opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien, vähintään amk:n erikoistumisopintojen, ylemmän amk-tason opintojen tai maisteritason opintojensa perusteella. Opintojaksokuvausten perusteella opiskelija voi pohtia, mistä opintojaksoista hänellä olisi mahdollisuus hakea hyväksilu-kemisia opintojakson tason, sisällöllisen vastaavuuden ja laajuuden mukaan. Kokonaisia opintojak-soja ei hyväksilueta a) kymmentä vuotta vanhempien opintojen, b) työkokemuksen tai c) hakukel-poisuuden tuottaneeseen, opiskelijan pohjatutkintoon sisältyvien opintojen perusteella.

Hyväksiluettujen opintojaksojen arviointi

Hyväksilukeminen perustuu aina alkuperäisen arvioinnin antaneen oppilaitoksen todistukseen. Opintosuoritusotteeseen tulee merkintä, millä opinnoilla opintojakso on hyväksiluettu. Arvosanaksi merkitään S = suoritettu. Virtuaaliammattikorkeakoulun ja TAMK:n avoimen ammattikorkeakoulun kautta suoritettujen opintojen arvosanat siirretään sellaisenaan opiskelijan opintosuorituksiin.

Osittainen hyväksilukeminen

Opiskelija voi ehdottaa opintojakson vastuuopettajalle suoritustensa osittaista hyväksilukemista. Opettaja määrittelee, mitä osioita opintojaksosta on vielä suoritettava, ja miten opiskelija voi ne suorittaa. Opettaja arvioi opintojakson, kuten hän muutenkin arvioi sen. Opintojakson luonteesta riippuen arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aikaisemmat osasuoritukset tai sitten arviointi tehdään vain päättövaiheen tason perusteella. Arvioinnissa opettaja voi ottaa huomioon, mikä on aikaisempien suoritusten ja nykyisten suoritusten osuus koko opintojaksosta.

Hyväksilukemiskäytäntö ja ajankohta

Opiskelija hakee kokonaisen opintojakson hyväksilukemista intranetiin tallennetulla lomakkeella, joka on nimeltään Opintojen hyväksilukeminen. Hän tulostaa ja allekirjoittaa lomakkeen sekä toi-mittaa sen todistusjäljennöksineen opinto-ohjaajalle. Vapaasti valittavien opintojen hyväksilukemi-sen yhteydessä opiskelija perustelee myös, miten hyväksiluettavat opinnot tukevat kehittämisteh-tävää tai liittyvät johonkin muuhun ammatilliseen erityistarpeeseen. Opiskelija voi ehdottaa hyväk-silukemisia koko opiskelunsa ajan.