OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > RAKENTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Rakentamisen ylempi tutkinto-ohjelma, Insinööri (ylempi AMK): 60 op
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (ylempi-AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Rakentamisen ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörin korkeakoulututkinnon, rakennusmestari (AMK) -tutkinnon, ammatillisen korkea-asteen rakennusalan insinöörin-, rakennusalan diplomi-insinöörin-, tai vastaavan ulkomaisen korkeakoulututkinnon, ja joille on kertynyt vähintään kaksi vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta edellä mainitun tutkinnon jälkeen. Insinöörin tutkinnon suorittaneilla opintojen laajuus on 60 op ja rakennusmestari (AMK) tutkinnolla 90 op.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

petussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Master-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Koulutuksen tavoitteena on syventää erityisesti rakentamisen projektitoimintaan liittyviä tietoja ja taitoja. Tutkinto antaa opiskelijalle valmiuden toimia rakennus- ja kiinteistöalan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Näitä ovat mm. rakennushankkeen johtaminen, tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä erilaisten kehittämisprojektien johtaminen. Rakentamisen toimialalla on tapahtumassa suuria muutoksia muun muassa energiatehokkuuden, digitaalisuuden sekä vähähiilisyyden myötä. Uudenlaiset hankemuodot ja tuotannonohjausprosessit haastavat perinteistä toimintatapaa.

Tutkinto-ohjelman sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä (opinnäytetyö 30 op) ja henkilökohtaista osaamista lisäävistä syventävistä ammattiopinnoista (30 op). Niiden tavoitteena on syventää rakennushankkeen suunnitteluun liittyviä osaamisia sekä päivittää tiedot rakentamisen ajankohtaisimmista suunnittelualan teemoista. Tutkinnossa on mukana vaihtoehtoisia opintoja yhteensä 10 op edestä. Näiden vaihtoehtoisten opintojen toteutus määräytyy valittavan opiskelijaryhmän enemmistövalinnan perusteella.

Sijoittuminen työelämään

Koulutuksesta valmistuneet sijoittuvat pääosin rakennushankkeisiin liittyviin johto- ja asiantuntijatehtäviin. He voivat toimia muun muassa projektipäällikköinä rakennus- tai kehittämishankkeissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinnon kehittäminen

TAMK:n rakennus- ja kiinteistöalan neuvottelukunta on osallistunut ko opetussuunnitelman kehittämistyöhön. Tämän lisäksi opetussuunnitelmaa on ollut suunnittelemassa ryhmä rakennusalan suunnittelu- ja konsulttiyhtiöiden asiantuntijoita.