OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > MASTER'S DEGREE IN MANAGEMENT AND ECONOMY IN THE INTERNATIONAL FOREST SECTOR
Ylempi AMK-tutkinto ...

Master's Degree in Management and Economy in the International Forest Sector

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Vastuuopettaja Maija Kärnä, maija.karna@tamk.fi
Koulutuspäällikkö Ari Vanamo, ari.vanamo@tamk.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Metsätalousinsinööri (ylempi AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Metsätalousinsinööri(AMK) tutkinto ja vähintään 3 vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

TAMKissa on mahdollista hyväksilukea aiempia vastaavalla koulutustasolla hankittuja korkeakouluopintoja sekä myös aiemmin hankittua osaamista (AHOT), joka on saavutettu esimerkiksi työkokemuksen, kurssien, harrastusten tms. avulla.
Opiskelijan aiemmin kertynyt osaaminen kartoitetaan opintojen alussa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa. Opintojen ja osaamisen hyväksilukuun liittyvät periaatteet on kuvattu tutkintosäännössä. https://intra.tamk.fi/web/tutkinto-opinto-opas/asiointi/hyvaksilukeminen

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen

Tutkinnon profiili

Tutkinto on luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka on tarkoitettu metsätalousinsinööri(AMK) -tutkinnon suorittaneille. Tutkinto laajentaa osallistujien talous- ja johtamisosaamista metsäsektorin tehtävissä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Koulutus antaa valmiudet johtaa vaativia metsätalouden operaatioita Suomessa ja ulkomailla. Koulutus painottuu johtamisen ja talouden kysymyksiin.

Sijoittuminen työelämään

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijoilla on valmius sijoittua sellaisiin metsäalan tehtäviin, joissa edellytetään hyvää esimies- ja johtamisosaamista sekä kielitaitoa. Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä. Opintojakson toteutussuunnitelmassa ilmoitetaan suoritus- ja arviointitavat. Yleensä käytetään asteikkoa 1-5 (1= tyydyttävä, 5= kiitettävä). Tiedot ja arvointikriteerit löytyvät kunkin opintojakson toteutussuunnitelmasta.

Valmistuminen

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja arvioitu opiskeluaika on 1-1,5 vuotta.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan monimuotoperiaatteella. Lähijaksojen määrä ja pituus vaihtelee kunkin toteutuskerran mukaan. Lähiopetuksen osuus kaikesta opiskelusta on noin 15-20 %. Itsenäisesti tehtävä kehittämistehtävä on 30 opintopisteen laajuinen.

Tutkinnon kehittäminen

Tutkinnon sisältöä ja rakennetta kehitetään opiskelijoilta, opettajilta ja työelämältä saadun palautteen pohjalta.