OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN
Ylempi AMK-tutkinto ...

Palveluliiketoiminnan johtaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
                     
Monitahoinen palveluliiketoiminta 5
 
   
       
Asiakasarvon rakentuminen yritysten ekosysteemeissä 5
 
   
       
Ympäristölähtöinen palvelumaisema 5
 
   
       
Työntekijäkokemuksen johtaminen 5
   
     
   
Asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut ja asiakaskokemuksen kehittäminen 5
   
     
   
Osto- ja myyntikanavat 5  
   
       
255151057.57.5552.52.5
Vaihtoehtoiset syventävät YAMK-opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                     
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnittelu 5
 
   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 20
 
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5  
   
       
1515510152.52.5557.57.5
60 / 4060 / 2060 / 2060 / 2060 / 2060 / 1060 / 1060 / 1060 / 1060 / 1060 / 10
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Hakukelpoisuus
Hakukelpoisuuden antaa korkeakoulututkinto sekä haussa käytettävän korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Aiemman opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta vaaditaan korkeakoulututkinto ja hakukelpoisuuteen hyväksytään kyseisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Osaamistavoitteet
Palveluliiketoiminnan johtamisen ylemmän tutkinto-ohjelman tavoitteena on tuottaa palveluliiketoiminnan johtamisen asiantuntijoita. Opinnot lisäävät osaamistasi muotoilla ja kehittää asiakas-, liiketoiminta- ja ympäristölähtöisiä palveluja ja tuotteita. Lisäksi voit laajentaa ja syventää muun muassa henkilöstö-, markkinointi-, myynti-, laskenta- ja projektiosaamistasi valitsemalla opintoja TAMKin monialaisesta vaihtoehtoisten syventävien opintojen tarjonnasta.
Opit analysoimaan ja hyödyntämään olemassa olevaa tutkimustietoa sekä verkotut yritysten ja muiden toimialojen opiskelijoiden kanssa. Opit myös käyttämään erilaisia tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmiä organisaation kehittämisessä. Saat pätevyyden palveluliiketoiminnan johtamiseen, palveluliiketoiminnan uudistamiseen ja työelämän kehittämiseen.

Lisätietoa opetuskielestä
Opetuskielenä on pääasiallisesti suomi. Opiskelu edellyttää lisäksi englannin kielen taitoa.

Koulutuksen sisältö
Opinnot tarjoavat sopivan yhdistelmän teoriaa ja käytäntöä, sisältöjä ja menetelmiä työelämän uudistamiseen. Syventävissä ammattiopinnoissa painottuvat asiakasarvon rakentuminen ja asiakaskokemuksen kehittäminen, ympäristölähtöinen palvelumaisema, työntekijäkokemuksen johtaminen, asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut sekä osto- ja myyntikanavat. Näistä muutamia poimittuja teemoja ovat muun muassa palvelumuotoilu, vastuullisuus ja kestävä palvelutuotanto, työpaikan emotionaalinen ilmapiiri ja psykologinen turvallisuus sekä tunnetaidoilla johtaminen, digitaalisen palvelun kehitysprosessi ja elinkaari, kyberturvallisuus, myynti- ja hankintaosaaminen sekä tuottojohtaminen.
Vaihtoehtoisiin syventäviin ja vapaasti valittaviin opintoihin voit sisällyttää TAMKin tai muiden korkeakoulujen tarjoamia YAMK-tasoisia opintoja omien tavoitteidesi mukaisesti.

Opintojen rakenne
Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja ne on suunniteltu tehtäväksi töiden ohessa. Opinnot kestävät noin 1,5 - 2,5 vuotta. Opinnot koostuvat tutkinto-ohjelman syventävistä ammattiopinnoista (30 op), vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista (20 op), vapaasti valittavista opinnoista (10 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).
Opinnot rakentuvat opetuskertojen ja itsenäisen työskentelyn varaan. Opetuskertojen lisäksi tutkinnon suorittaminen vaatii huomattavan paljon oman ajan käyttöä yksin ja ryhmissä opiskeluun. Opinnoissa tapahtuva yhteisöllinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on olennainen osa oppimista ja opiskelijoiden odotetaan osallistuvan opetukseen.
Tutkinto-ohjelman pakollisten syventävien opintojen (30 op) ja opinnäytetyön (30 op) opetuskerrat toteutetaan pääsääntöisesti etäyhteydellä (Teams, Zoom) torstai-iltaisin (16.30 - 20.00), perjantaisin (8.00 - 16.00) tai lauantaisin (8.30-15.00) noin kahtena peräkkäisenä päivänä kuukaudessa. Muiden opintojen (30 op) suorittaminen määräytyy opiskelijan opintojaksovalintojen mukaan. TAMKin monialaisten vaihtoehtoisten syventävien opintojen opetuskerrat ajoittuvat pakollisten syventävien opintojen kanssa pääosin vuoroviikoin torstaista lauantaihin erillisen aikataulun mukaan.

Opinnäytetyö
Opinnäytetyön tavoitteena on työelämän kehittäminen. Se kehittää ja osoittaa myös kykyäsi itsenäiseen vaativaan tutkimukselliseen asiantuntijatyöhön tukien näin muun muassa urakehitystäsi. Opinnäytetyön voit tehdä omalle työnantajallesi, muulle toimeksiantajalle, omalle yrityksellesi tai muusta työelämän tutkimisen ja kehittämisen tarpeesta lähtien.

Uramahdollisuudet
Restonomi (ylempi AMK) on maisteritason tutkinto, joka vahvistaa mahdollisuuksiasi alan tutkimus- ja ylemmän johdon tehtäviin. Tutkinto tarjoaa monipuoliset ja laajat työllistymismahdollisuudet koti- ja ulkomailla. Päätyöllistäjinä ovat muun muassa sekä kansainväliset että paikalliset matkailu-, majoitus-, ravitsemis-, ruoka- ja elämysteollisuuden yritykset ja hankkeet.

Kansainvälistyminen
Alalla työskennellään monikulttuurissa työympäristöissä. Kansainvälinen näkökulma on osa opintoja muun muassa sisältöjen, materiaalien ja luennoitsijoiden kautta. Voit sisällyttää opintoihisi kansainvälisen matkan sisältävän opintojakson, osallistua kansainväliseen vaihtoon ja keskittyä opinnäytetyössäsi kansainvälistymisen eri osa-alueisiin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Yhteistyö työpaikkasi/taustaorganisaatiosi kanssa on tiivistä ja opintojesi aikana toteutettavat eri opintojaksojen oppimistehtävät kohdistuvat oman työsi kehittämiseen, työelämäorganisaatioiden kehittämiseen tai TAMKin työelämän kehittämisprojekteihin. Monialainen opiskelijayhteisö antaa sinulle mahdollisuuden verkostoitumiseen ja kokemusten vaihtoon.
Vaihtoehtoisiin syventäviin ja vapaasti valittaviin opintoihin voit sisällyttää TAMKin tai muiden korkeakoulujen tarjoamia YAMK-tasoisia opintoja omien tavoitteidesi mukaisesti. TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mm. mahdollisuus suorittaa opintoja Tampereen yliopistossa ristiinopiskelutarjonnan kautta. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta (esim. Campusonline.fi).

Jatko-opintomahdollisuudet
Tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Hospitality Management. Tutkinto tuottaa sinulle saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin yliopistollinen ylempi korkeakoulututkinto. Sinulla on mahdollisuus hakeutua opintojen jälkeen tiedekorkeakoulujen jatko-opintoihin. Jatko-opintojen edellyttämät siltaopinnot riippuvat tiedekorkeakoulusta.