OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN
Ylempi AMK-tutkinto ...

Palveluliiketoiminnan johtaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
                     
Monitahoinen palveluliiketoiminta 5
 
   
       
Asiakasarvon rakentuminen yritysten ekosysteemeissä 5
 
   
       
Ympäristölähtöinen palvelumaisema 5
 
   
       
Työntekijäkokemuksen johtaminen 5
   
     
   
Asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut ja asiakaskokemuksen kehittäminen 5
   
     
   
Osto- ja myyntikanavat 5  
   
       
255151057.57.5552.52.5
Vaihtoehtoiset syventävät YAMK-opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5
 
   
       
Elämysmuotoilu osana asiakaskokemuksen kehittämistä 5
 
   
       
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5
   
     
   
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5
   
     
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5
   
     
   
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5  
   
       
Projektiosaaminen 5  
   
       
Talousjohtamisen perusteet 5  
   
       
Asiakkuuksien hallinta 5                      
LEAN 5                      
2515101515557.57.57.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnittelu 5
 
   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 20
 
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5  
   
       
1515510152.52.5557.57.5
60 / 6560 / 3560 / 3060 / 3560 / 3560 / 1560 / 1560 / 17.560 / 17.560 / 17.560 / 17.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Hakukelpoisuus
Hakukelpoisuuden antaa korkeakoulututkinto sekä haussa käytettävän korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Aiemman opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta vaaditaan korkeakoulututkinto ja hakukelpoisuuteen hyväksytään kyseisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Tutkinto-ohjelman tuottama osaaminen
Pääosaamistavoitteena on oppia uudistamaan palveluliiketoimintaa. Painopisteenä ovat matkailu-, majoitus-, elämys-, ravitsemis-, tapahtuma-, puhtauspalvelu-, elintarvike- ja kaupanalan yritysten toimintaympäristöt.
Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia palvelu- ja vieraanvaraisuusalojen vaativissa asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Tutkinto-ohjelmassa keskitytään palveluliiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Opinnot lisäävät opiskelijan osaamista kehittää asiakas-, liiketoiminta- ja ympäristölähtöisiä palveluja ja tuotteita. Lisäksi opiskelija voi laajentaa ja syventää muun muassa henkilöstö-, markkinointi-, myynti-, laskenta- ja projektiosaamistaan valitsemalla opintoja TAMKin monialaisesta yhteisestä opintotarjonnasta.

Opintojaksoilla yhdistyvät teoria ja työelämän käytännöt, sisällöt ja menetelmät. Opiskelija oppii hyödyntämään erilaisia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä organisaationsa liiketoiminnan kehittämisessä.

Opinnoissa painottuvat asiakasarvon rakentuminen ja asiakaskokemuksen kehittäminen, ympäristölähtöinen palvelumaisema, työntekijäkokemuksen johtaminen, asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut sekä osto- ja myyntikanavat. Näistä muutamia poimittuja teemoja ovat muun muassa palvelumuotoilu, vastuullisuus ja kestävä palvelutuotanto, työpaikan emotionaalinen ilmapiiri, digitaalinen osaaminen, kyberturvallisuus, tuottojohtaminen ja hankintaosaaminen.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Restonomi Ylempi AMK on matkailu-, ravitsemis- ja talousalojen korkeakoulututkinto, joka tarjoaa monipuoliset ja laajat työllistymismahdollisuudet koti- ja ulkomailla. Päätyöllistäjinä ovat muun muassa kansainväliset ja paikalliset matkailu-, majoitus-, ravitsemis-, ruoka- ja elämysteollisuuden yritykset ja hankkeet. Valmistuttuaan opiskelijalla on sekä tiedolliset että menetelmälliset valmiudet toimia alan aktiivisena palveluliiketoiminnan johtamisen tutkijana, suunnittelijana, kehittäjänä, toteuttajana, arvioijana ja ennakoijana.

Koulutuksen arvoperusta
Koulutuksen arvoperusta on hyvinvointi-, estetiikka-, verkosto- ja vieraanvaraisuusosaamisissa, joiden perustan muodostavat kyvyt tunnistaa asiakaskokemuksen periaatteet ja kulutuskäyttäytymisen muutokset. Hyvinvointiosaamista on terveellisten, ympäristölähtöisten, turvallisten ja taloudellisesti kannattavien palvelujen tuottaminen, joilla edistetään asiakkaiden ja työyhteisön hyvinvointia. Keskeistä on laaja toimialatuntemus, kyky huomioida palvelutoiminnan esteettiset näkökulmat ja ymmärtää vieraanvaraisuus alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä.


Koulutuksen toteuttaminen
Koulutuksessa hyödynnetään moninaisia opetusmenetelmiä. Oman tutkinto-ohjelman lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltaisin (16.30 - 20.00), perjantaisin (8.00 - 16.00 ja lauantaisin (8.30-15.00) noin kerran kuukaudessa syys- ja kevätlukukausina.
Lähiopetusjaksoilla tapahtuva yhteisöllinen arvon ja tiedon tuottaminen ja jakaminen ovat olennainen osa oppimista. Kunkin opintojakson opettaja määrittelee tarkemmat läsnäolovaatimukset.
Opiskelijoilta odotetaan aktiivisuutta lähiopetusjaksoilla, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteissa sekä verkkotyöskentelyn aikana.
Opiskelijat työskentelevät opintojen aikana erilaisissa ryhmissä ja -tiimeissä eri opintojaksojen ja työelämäprojektien mukaan.
Verkko-opinnot tukevat itsenäistä opiskelua kotoa ja työpaikalta käsin. Ne auttavat myös yhteistyöskentelyssä. Monipuoliset verkkomateriaalit tukevat oppimis- ja projektitehtävien tekemistä.

Opiskelija saa henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta opettajilta sekä opinto- ja opinnäytetyön ohjaajilta.

Opinnäytetyön tavoitteena on työelämän kehittäminen. Se kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä itsenäiseen vaativaan tutkimukselliseen asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyön voi tehdä omalle työnantajalle, muulle toimeksiantajalle, omalle yritykselle tai muusta työelämän tutkimisen ja kehittämisen tarpeesta lähtien.

Koulutus on pääsosin suomenkielinen.

Opintojen rakenne
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op