OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN
Ylempi AMK-tutkinto ...

Palveluliiketoiminnan johtaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
                     
Minä ratkaisijana 5
 
 
   
Asiakasarvon rakentuminen yritysten ekosysteemeissä 5
 
   
       
Ympäristölähtöinen palvelumaisema 5
 
   
       
Työntekijäkokemuksen johtaminen 5
   
     
   
Asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut ja asiakaskokemuksen kehittäminen 5
   
     
   
Osto- ja myyntikanavat 5
   
     
   
30012.517.506.36.38.88.800
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö 30
   
     
   
300030000151500
Yhteiset vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5
   
     
   
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5
 
   
       
Projektiosaaminen 5
 
   
       
Talousjohtamisen perusteet 5
 
   
       
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5
 
   
       
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5
   
     
   
Asiakkuuksien hallinta 5
   
     
   
LEAN 5                      
Elämysmuotoilu osana asiakaskokemuksen kehittämistä 5
   
     
   
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5                      
400202001010101000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
00000000000
60 / 10060 / 060 / 32.560 / 67.560 / 060 / 16.360 / 16.360 / 33.860 / 33.860 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Hakukelpoisuus
Hakukelpoisuuden restonomi Ylempi AMK-opintoihin antavat restonomin ja tradenomin korkeakoulututkinnot sekä vaadittavan perustutkinnon jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Aiemman opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta vaaditaan korkeakoulututkinto ja kahden vuoden palvelualojen työkokemus.

Tutkintoohjelman tuottama osaaminen
Pääosaamistavoitteena on oppia uudistamaan palveluliiketoimintaa. Painopisteenä ovat matkailu-, majoitus-, elämys-, ravitsemis-, tapahtuma-, puhtauspalvelu-, elintarvike- ja kaupanalan yritysten toimintaympäristöt.
Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia palvelu- ja vieraanvaraisuusalojen vaativissa asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Tutkintoohjelmassa keskitytään palveluliiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Opinnot parantavat opiskelijan osaamista kehittää asiakas-, liiketoiminta- ja ympäristölähtöisiä palveluja, tuotteita, elämyksiä, konsepteja ja brändejä. Lisäksi opiskelija voi laajentaa ja syventää muun muassa henkilöstö-, markkinointi-, myynti-, laskenta- ja projektiosaamistaan valitsemalla opintoja TAMKin monialaisesta yhteisestä opintotarjonnasta.

Opintojaksoilla yhdistyvät teoria ja työelämän käytännöt, sisällöt ja menetelmät. Opiskelija oppii hyödyntämään erilaisia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä organisaationsa liiketoiminnan kehittämisessä. Tärkeitä teemoja ovat asiakas- ja ympäräristölähtöisyys,digitaaliset palvelut ja logistiikka.
Opintojen tavoitteiden ja sisältöjen taustalla ovat palvelu- ja vieraanvaraisuusalojen megatrendit, kuten ilmastonmuutos, matkailun ja elämysteollisuuden kasvu, teknologistuminen sekä palveluyritysten kansainvälistyminen, kilpailu ja kustannussäästöpaineet.

Oppimisprojekteissa painottuvat kansainväliset asiakas-, liiketalous-, johtamis- ja henkilöstön kehittämishankkeet. Monialaisissa ja -tieteisissä projekteissa opiskelijat oppivat analysoimaan ja hyödyntämään kansainvälistä tutkimus- ja ennakointitietoa sekä verkottuvat yritysten ja muiden toimialojen opiskelijoiden kanssa.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Restonomi Ylempi AMK on matkailu-, ravitsemis- ja talousalojen korkeakoulututkinto, joka tarjoaa monipuoliset ja laajat työllistymismahdollisuudet koti- ja ulkomailla. Päätyöllistäjinä ovat muun muassa sekä kansainväliset että paikalliset matkailu-, majoitus-, ravitsemis-, ruoka- ja elämysteollisuuden yritykset ja hankkeet. Valmistuttuaan opiskelijalla on sekä tiedolliset että menetelmälliset valmiudet toimia alan aktiivisena palveluliiketoiminnan johtamisen tutkijana, suunnittelijana, kehittäjänä, toteuttajana, arvioijana ja ennakoijana.

Koulutuksen arvoperusta
Koulutuksen arvoperusta on hyvinvointi-, estetiikka-, verkosto- ja vieraanvaraisuusosaamisissa, joiden perustan muodostavat kyvyt tunnistaa asiakaskokemuksen periaatteet ja kulutuskäyttäytymisen muutokset. Hyvinvointiosaamista on terveellisten, ympäristölähtöisten, turvallisten ja taloudellisesti kannattavien palvelujen tuottaminen, joilla edistetään asiakkaiden ja työyhteisön hyvinvointia. Keskeistä on laaja toimialatuntemus, kyky huomioida palvelutoiminnan esteettiset näkökulmat ja ymmärtää vieraanvaraisuus alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä.


Koulutuksen toteuttaminen
Koulutuksessa hyödynnetään moninaisia opetusmenetelmiä. Oman tutkinto-ohjelman lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltaisin (16.30 - 20.00), perjantaisin (8.00 - 16.00 ja lauantaisin (8.30-15.00) noin kerran kuukaudessa syys- ja kevätlukukausina.
Lähiopetusjaksoilla tapahtuva yhteisöllinen arvon ja tiedon tuottaminen ja jakaminen ovat olennainen osa oppimista. Kunkin opintojakson opettaja määrittelee tarkemmat läsnäolovaatimukset.
Opiskelijoilta odotetaan aktiivisuutta lähiopetusjaksoilla, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteissa sekä verkkotyöskentelyn aikana.
Opiskelijat työskentelevät opintojen aikana erilaisissa ryhmissä ja -tiimeissä eri opintojaksojen ja työelämäprojektien mukaan.
Verkko-opinnot tukevat itsenäistä opiskelua kotoa ja työpaikalta käsin. Ne auttavat myös yhteistyöskentelyssä. Monipuoliset verkkomateriaalit tukevat oppimis- ja projektitehtävien tekemistä.

Opiskelija saa henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta opettajilta sekä opinto- ja opinnäytetyön ohjaajilta.

Opinnäyte on kehittämistehtävä, joka tehdään suoraan omalle työn- tai toimeksiantajalle.

Koulutus on pääsosin suomenkielinen.

Opintojen rakenne
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op