OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN
Ylempi AMK-tutkinto ...

Palveluliiketoiminnan johtaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Syventävät ammattiopinnot
             
Muutoksen matkassa 5
 
   
Asiakkaat palvelujen kehittäjinä 5
 
   
Johtamisen uusia tuulia 5
 
   
Vastuullisuus kannattaa 5
 
   
Yhdessä toimiminen 5
 
   
Potkua tulevaisuuteen 5
 
   
3015157.57.57.57.5
Opinnäytetyö
             
Opinnäytetyö 30
 
   
15015007.57.5
Yhteiset YAMK-opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
             
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5
 
   
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5              
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5              
Talousjohtamisen perusteet 5              
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5              
Projektiosaaminen 5              
Asiakkuuksien hallinta 5              
5502.52.500
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 5 op)
             
0000000
60 / 5060 / 2060 / 3060 / 1060 / 1060 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Hakukelpoisuus
Hakukelpoisuuden tutkintoon antaa restonomin korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus ylemmän AMK-tutkinnon yleisten muiden hakukelpoisuusehtojen mukaisesti.

Aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut vaaditun korkeakoulututkinnon, hyväksytään työkokemukseksi opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittua työkokemusta. Myös tällöin työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta ja sen on oltava alalta jolle ollaan hakemassa.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Koulutuksen tavoitteena on tuottaa palveluliiketoiminnan johtamisen asiantuntijoita. Opiskelija syventää erilaisia kehittämismenetelmiä käyttämällä johtamisen eri osa-alueita mm. tuloksellisuudesta ja vastuullisuudesta, yhdessä toimimisesta sekä tulevaisuuden ennakoimisesta.

Palvelujen asiakaskeskeinen kehittäminen tulee kasvamaan voimakkaasti tulevaisuudessa. Taloudellinen kasvu on palvelujen kehittymisen edellytys, mutta kasvussa on huomioitava liikevaihdon, kannattavuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmat. Palveluinnovaatiot lisäävät Suomen talouden tehokkuutta, tuottavat kustannussäästöjä sekä synnyttävät uusia toimintoja. Maassamme tarvitaan lisää käytännönläheistä palveluliiketoiminnan johtamista, tutkimusta ja kehittämistä.

Majoitus- ja ravitsemisalan osaamistarpeisiin vaikuttavat mm. toimialan kansainvälistyminen, alan teknologisoituminen ja kustannussäästöpaineet. Kustannussäästöpaineet ovat haasteena alan palveluliiketoiminnan kehittämiselle, koska tarve entistä käyttäjälähtöisemmille ja yksilöllisemmille palveluille lisääntyy. Menestystekijöitä ovat jatkuva kehittämistyö, asiakkaiden ottaminen mukaan palvelujen kehittämiseen, kokonaisvaltainen liiketoiminta-osaaminen, työntekijöiden moni- ja erikoisosaamisen hyödyntäminen, muutosvalmius sekä tulevaisuuden ennakointi.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Valmistuttuaan opiskelijalla on sekä tiedolliset että menetelmälliset valmiudet toimia alan aktiivisena palveluliiketoiminnan johtamisen tutkijana, suunnittelijana, kehittäjänä, toteuttajana ja arvioijana.

Koulutuksen arvoperusta
Koulutuksen arvoperusta on hyvinvointi-, estetiikka-, verkosto- ja vieraanvaraisuus osaamisessa, jonka pohjan muodostaa kyky tunnistaa asiakaskokemuksen periaatteet sekä käyttäytymisen muutokset. Hyvinvointiosaamista on terveellisten, turvallisten ja taloudellisesti kannattavien palvelujen tuottaminen edistämään asiakkaiden ja työyhteisön hyvinvointia. Keskeistä on toimialan tuntemus, kyky huomioida esteettiset näkökulmat palvelutoiminnassa ja ymmärtää vieraanvaraisuus alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä.

Koulutuksen toteuttaminen
Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltaisin (16.30 - 20.00) ja perjantaipäivisin (8.00 - 16.00 sekä lauantaisin (8.30-14.00) noin kerran kuukaudessa syys- ja kevätlukukausilla.

Lähiopetusjaksoilla tapahtuva yhteisöllinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on olennainen osa oppimista ja opiskelijoiden odotetaan osallistuvan lähiopetukseen. Opintojaksokohtaiset tarkemmat läsnäolovaatimukset määrittelee kunkin opintojakson opettaja.

Koulutus on pääsosin suomenkielinen.

Opintojen rakenne
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op
Lisätiedot