OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > MEDIATUOTTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Mediatuottamisen ylempi tutkinto-ohjelma, Medianomi (ylempi AMK): 60 op
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Vastuuyliopettaja
Ari Koivumäki
Opinto-ohjaaja
Maija Joensuu
Koulutuksen rakennetaulukot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Medianomi (ylempi AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hakea hyväksiluettavaksi korkeakouluissa suoritettuja tutkinnon tavoitteisiin ja tasoon soveltuvia opintoja.Hakeminen tapahtuu TAMK:n erillisen ohjeen mukaisesti.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Tutkinnon profiili

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne on suunniteltu tehtäväksi töiden ohessa. Opetus järjestetään yhden vuoden aikana. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä syventävistä opinnoista 25 op, vapaasti valittavista opinnoista 5 op ja opinnäytetyöstä 30 o

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Koulutuksen tavoitteena on tuottaja, jolla on valmiudet tutkia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja kehittää uusia tuottamisen ja tekemisen tapoja media-alalla. Mediatuottaja osaa johtaa tuote- tai palvelukehitysprosesseja. Hänellä on valmiudet kehittää yrityksensä liiketoimintaa ja suunnitella liiketoimintaa kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Vapaasti valittavia opintoja voi valita 5 op opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Näiden opintojen suositellaan liittyvän opiskelijan opinnäytetyöhön. Lisätietoja opintojaksoista ja niiden sisällöistä löytyy TAMKin opinto-oppaasta

Sijoittuminen työelämään

Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville media-alan ammattilaisille. Koulutus tähtää erityisesti oman ammattitaidon ja työuran kehittämiseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto antaa mahdollisuuden hakeutua tiedekorkeakoulujen jatko-opintoihin.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä. Opetuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa noudatetaan TAMKin tutkintosääntöä.

Valmistuminen

Valmistumisen ehtona on opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä. Lähiopetus tapahtuu kerran kuussa pääsääntöisesti keskiviikko- ja torstaipäivisin klo 10-17.00. Lähiopetusjaksoilla tapahtuva yhteisöllinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on olennainen osa oppimista ja opiskelijoiden odotetaan osallistuvan lähiopetukseen. Koulutusohjelma on pääosin suomenkielinen.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä TAMKin muiden YAMK-koulutusten kanssa. Yhteistyö työelämän kanssa toteutuu mm. opinnäytetöinä ja neuvottelukuntatoimintana. Opiskelijoilta kerätään vuosittain opintojaksopalautetta. Lisäksi valmistuneiden palaute kootaan sähköisellä kyselyllä.