OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > PALVELU- JA PROJEKTILIIKETOIMINNAN KOULUTUS > PALVELU- JA PROJEKTILIIKETOIMINNAN KOULUTUS
Ylempi AMK-tutkinto ...

Palvelu- ja projektiliiketoiminnan koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
                     
Palveluliiketoimintaosaaminen, pakolliset opinnot
                     
Palveluliiketoimintamallit 5
 
   
       
Palvelujen suunnittelu 5
 
   
       
Palveluliiketoiminnan oikeuskysymykset 5
   
     
   
Internationalization of Services 5  
   
       
Palveluliiketoimintaosaaminen, vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan yksi)
                     
Asiakkuudenhallinta 5  
   
       
Palveluliiketoiminnan talousjohtaminen 5  
   
       
Kuluttajakäyttäytyminen 5
   
     
   
Liiketoiminnan kehittämisosaaminen
                     
Projektiliiketoiminta ja -osaaminen 15
 
 
   
Tietojohtaminen ja muutoksen hallinta 5
   
     
   
Kehittämistyön menetelmät 5
 
   
       
451522.522.51511.311.311.311.37.57.5
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö 30
2010101010555555
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
00000000000
60 / 6560 / 2560 / 32.560 / 32.560 / 2560 / 16.360 / 16.360 / 16.360 / 16.360 / 12.560 / 12.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Koulutuksen laajuus: 90 op

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen tavoitteena on asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan kehittämisen ja toteuttamisen erityisosaaminen sekä projektipäällikön valmiudet. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan palveluliiketoimintakonsepteista ja -prosesseista sekä niiden suunnittelemisesta kehittäen samalla johtamiseen, projektitoimintaan ja tutkimukselliseen kehittämistyöhön liittyvää osaamistaan. Jo opintojensa aikana ja erityisesti valmistuttuaan opiskelija on organisaationsa palveluliiketoiminnan asiantuntija, muutosagentti ja projektiosaaja. Hän toimii työelämässä aktiivisena palveluliiketoiminnan tutkijana, suunnittelijana, kehittäjänä, toteuttajana ja arvioijana.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Vastuullinen organisaatio johtaa ja kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja tasapainoisesti kiinnittäen huomiota toimintansa ekologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin. Ekologisen kestävyyden näkökulmasta toiminnassa pyritään erilaisten pedagogisten ratkaisujen ja digitaalisten apuvälineiden avulla optimoimaan toimijoiden tarve liikkua, käyttää paperia jne. Sosiaalisen ja eettisen kestävyyden näkökulmasta toiminta on avointa, houkuttelevaa ja yhdenvertaista sekä yksityisyyttä kunnioittavaa eri taustoilla ja näkökulmilla toimintaan osallistuvien kesken. Taloudellisen kestävyyden ja kilpailukyvyn näkökulmasta palveluliiketoiminnan kehittäminen on eräs nykypäivän ja tulevaisuuden kulmakivistä.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Organisaation johto ja keskijohto, vaativat asiantuntijatehtävät.

KOULUTUKSEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 50 op
Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

KESKEISET OPISKELTAVAT AIHEET
Palveluliiketoiminta
Projektiliiketoiminta ja -osaaminen
Kehittämisosaaminen

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltaisin (16.30 - 20.00) ja perjantaipäivisin (8.30 - 16.00) noin kahden viikon välein syys- ja kevätlukukausilla.
Lähiopetusjaksoilla tapahtuva yhteisöllinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on olennainen osa oppimista ja opiskelijoiden odotetaan osallistuvan lähiopetukseen. Opintojaksokohtaiset tarkemmat läsnäolovaatimukset määrittelee kunkin opintojakson opettaja.
Koulutusohjelma on pääosin suomenkielinen.