OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > PALVELU- JA PROJEKTILIIKETOIMINNAN KOULUTUS
Ylempi AMK-tutkinto ...

Palvelu- ja projektiliiketoiminnan koulutus

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Koulutuspäällikkö
Milja Valtonen

Vastuuyliopettaja
Mika Boedeker

Opinto-ohjaaja
Paula Lamminen

Opintosihteeri
Teija Helin

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Tradenomi (ylempi AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hakea hyväksiluettavaksi korkeakouluissa suoritettuja tutkinnon tavoitteisiin ja tasoon soveltuvia opintoja.
Hakeminen tapahtuu TAMK:n erillisen ohjeen mukaisesti.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Tutkinnon profiili

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja ne on suunniteltu tehtäväksi töiden ohessa. Opetus järjestetään 1,5 vuoden aikana. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä syventävistä opinnoista 50 op, vapaasti valittavista opinnoista 10 op ja opinnäytetyöstä 30 op.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Koulutuksen tavoitteena on asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan kehittämisen ja toteuttamisen erityisosaaminen sekä projektipäällikön valmiudet. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan palveluliiketoimintakonsepteista ja -prosesseista sekä niiden suunnittelemisesta kehittäen samalla johtamiseen, projektitoimintaan ja tutkimukselliseen kehittämistyöhön liittyvää osaamistaan. Jo opintojensa aikana ja erityisesti valmistuttuaan opiskelija on organisaationsa palveluliiketoiminnan asiantuntija, muutosagentti ja projektiosaaja. Hän toimii työelämässä aktiivisena palveluliiketoiminnan tutkijana, suunnittelijana, kehittäjänä, toteuttajana ja arvioijana.

Vapaasti valittavia opintoja voi valita 10 op opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Näiden opintojen suositellaan liittyvän opiskelijan opinnäytetyöhön. Lisätietoja opintojaksoista ja niiden sisällöistä löytyy TAMKin opinto-oppaasta.

Sijoittuminen työelämään

Organisaation johto ja keskijohto, vaativat asiantuntijatehtävät.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkintonimike on Tradenomi (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Business Administration. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto antaa mahdollisuuden hakeutua tiedekorkeakoulujen jatko-opintoihin.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä. Opetuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa noudatetaan TAMKin tutkintosääntöä.

Valmistuminen

Valmistumisen ehtona on opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä. Lähiopetus tapahtuu pääsääntöisesti torstai-illan (16.30-20.00) ja sitä seuraavan perjantaipäivän (8.30-16) muodostamissa jaksoissa, noin kahden viikon välein syys- ja kevätlukukaudella ensimmäisen 1,5 opintovuoden aikana.
Lähiopetusjaksoilla tapahtuva yhteisöllinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on olennainen osa oppimista ja opiskelijoiden odotetaan osallistuvan lähiopetukseen.
Koulutusohjelma on pääosin suomenkielinen.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä TAMKin muiden YAMK-koulutusten kanssa. Yhteistyö työelämän kanssa toteutuu mm. opinnäytetöinä ja neuvottelukuntatoimintana. Opiskelijoilta kerätään vuosittain opintojaksopalautetta. Lisäksi valmistuneiden palaute kootaan sähköisellä kyselyllä.