OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Teknologiaosaamisen johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma, Insinööri (ylempi AMK): 60 op
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Teknologiaosaamisen johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma, Insinööri (ylempi AMK): 90 op
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (ylempi-AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ylempi amk-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet insinööri (amk) -tutkinnon tai rakennusmestarin (amk) tutkinnon, ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sittemmin soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta vaadittavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, josta vähintään vuosi on kertynyt ammattikorkea-koulututkinnon jälkeen.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Master-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Tutkinnon tavoitteena on varustaa opiskelija johtamaan asiantuntijatyötä teknologiayrityksissä ja muissa teknologiaosaamista käyttävissä organisaatioissa. Erityisinä tavoitteina on antaa opiskelijalle valmiuksia tekniikan ammattilaisten ja tekniikan osaamisen johtamiseen, tuotekehityksen ja innovaatioiden johtamiseen, talouden johtamiseen, projektien hallintaan, kansainvälisiin työympäristöihin, sekä oman esimieskäyttäytymisen kehittämiseen.

Sijoittuminen työelämään

Koulutuksesta saat hyvät valmiudet oman toimialasi vaativiin päällikkötehtäviin. Myös tuotekehityksen ja innovaatioiden johtamiseen, talouden johtamiseen, projektien hallintaan, kansainvälisiin työympäristöihin, sekä oman johtamiskäyttäytymisen kehittämiseen tarvitaan osaavia insinöörejä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.