OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KOULUTUS
Ylempi AMK-tutkinto ...

Rakentamisen ja talotekniikan koulutus

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Olli Saarinen
Opinto-ohjaaja
Marja Honkanen

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (ylempi-AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ylempi amk-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet insinööri (amk) -tutkinnon, ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sittemmin soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta vaadittavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, josta vähintään vuosi on kertynyt ammattikorkea-koulututkinnon jälkeen.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Master-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN
Tavoitteena on syventää rakennushankkeen hallinnan tietoja ja taitoja sekä tietoja rakentamisen ajankohtaisimmista teemoista. Tutkinto antaa opiskelijalle valmiuden toimia rakennus- ja kiinteistöalan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Näitä ovat mm. rakentamisen alan tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä erilaisten kehittämisprojektien johtaminen. Rakentamisen toimialalla on tapahtumassa suuria muutoksia mm. suunnittelumenetelmissä, teknisissä vaatimuksissa ja projektijohtokäytännöissä, joihin opiskelussa perehdytään. Menestyminen muuttuvilla markkinoiden edellyttävät asiakas- ja käyttäjälähtöisiä, kustannustehokkaita, innovatiivisia teknologioita ja tuotteita sekä jatkuvaa teknistä tuotekehitystyötä.
Koulutuksen sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä eli opinnäytetyöstä 30 op ja syventävistä opinnoista 30 op. Koko tutkinnon laajuus on 60op ja se on mahdollista suorittaa yhdessä vuodessa.

Sijoittuminen työelämään

Koulutuksesta valmistuneet sijoittuvat rakennus-, kiinteistö- ja talotekniikka-alan yrityksiin tai organisaatioihin vaativiin johto- ja asiantuntijatehtäviin. He voivat toimia mm. projektipäällikköinä rakennus- suunnittelu- tai kehittämishankkeissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.