OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > AUTOMAATIOTEKNOLOGIAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > AUTOMAATIOTEKNOLOGIAN KOULUTUS, YAMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Automaatioteknologian koulutus, YAMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Syventävät opinnot
             
Automaatiotekniikka ja sähkökäytöt 5
 
   
Koneautomaatio 5
 
   
Tuotantoautomaatio 5
 
   
Koneoppiminen ja data-analytiikka teollisuudessa 5
 
   
201557.57.52.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
             
Oman koulutusohjelman valinnainen opinto
(Valitaan yksi)
             
Innovaatioprojektit 5
 
   
Direktiivit ja standardit 5
 
   
Yhteisen YAMK-tarjonnan valinnainen opinto
(Valitaan yksi)
             
Näyttöön perustuva toiminta 5              
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5              
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5              
Talousjohtamisen perusteet 5              
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5              
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5              
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5              
Teknologiaosaamisen johtaminen 5              
Asiakkuuksien hallinta 5              
Projektiosaaminen 5              
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5              
Strateginen talousjohtaminen 5              
Tietojohtaminen 5              
Elämysmuotoilu osana asiakaskokemuksen kehittämistä 5              
Digitaalisten kanavien asiakashankinta 5              
Data-analyysi, datan visualisointi ja tekoäly 5              
LEAN 5              
100100055
Opinnäytetyö
             
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 7
 
   
Toteutusseminaari 3
 
   
Itsenäinen työskentely I 8
 
   
Itsenäinen työskentely II 5
 
   
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit 7
 
   
301020551010
60 / 6060 / 2560 / 3560 / 12.560 / 12.560 / 17.560 / 17.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Automaatioteknologian ylempi AMK-tutkinto

HAKUKELPOISUUS
Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet insinöörin korkeakoulututkinnon (tekniikan ja liikenteen alalla), ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sittemmin soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta vaadittavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, josta vähintään vuosi on kertynyt ammattikorkea-koulututkinnon jälkeen.

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN
Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia automaatioteknologian alan asiantuntijana, kehittäjänä ja projektipäällikkönä. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle teknologia-, tuotekehitys-, ICT-, automaatio-, ja projektinhallintataitoja ja valmiuksia teknologisten tuotteiden ja palveluiden innovointiin, tekniseen suunnitteluun, kehittämiseen ja valmistamiseen. Automaatioteknologian koulutusohjelman lähtökohtina ovat työelämän vaatimukset ja tuotteiden loppuasiakas. Menestyminen muuttuvilla markkinoiden edellyttävät asiakas- ja käyttäjälähtöisiä, kustannustehokkaita, innovatiivisia teknologioita ja tuotteita sekä jatkuvaa teknistä tuotekehitystyötä.
Koulutusohjelman tuottamia keskeisiä osaamisia ovat hieman opiskelijakohtaisesti korostuen: innovaatio-osaaminen, teknologioiden suunnittelu- ja kehittämisosaaminen, tuotantoautomaatio- ja laadunvarnistusosaaminen, projektiosaaminen, koneautomaatio-osaaminen, automaatiotekninen osaaminen, sähkömoottorikäyttöjen osaaminen, koneoppimisen osaaminen, data-analytiikkaosaaminen, tuotteiden standardi- ja direktiiviosaaminen sekä energiatehokkuusosaaminen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Automaatioteknologian alueella toimivat yritykset ja organisaatiot tarvitsevat YAMK-insinööri-koulutuksen saaneita, alan haasteet ja mahdollisuudet tuntevia henkilöitä toimimaan asiantuntijoina, suunnittelijoina, kehittäjinä ja projektipäällikköinä.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Automaatioteknologialla tuotetaan erilaisia teknisiä ja teknologisia ratkaisuja ja tuotteita. Kaikessa kehityksessä ja suunnitelussa toimintaohjeina ovat elinkaariajattelu, kestävä kehitys ja eettisyys.

OPINTOJEN RAKENNE
Opinnot koostuvat opiskelijan opinnäytetyönään (30 op) suorittamasta automaatioiteknologian kehittämistehtävästä, syventävistä ammattiopinnoista 20 op ja vapaasti valittavista opinnoista 10 op (5 op oman koulutusohjelman YAMK-tarjonnasta + 5 op yhteisestä YAMK-tarjonnasta).
Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija kartuttaa automaatioteknologiaan liittyviä tietojaan ja taitojaan. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi lisätä osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeidensa mukaisesti.