OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > AUTOMAATIOTEKNOLOGIAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Automaatioteknologian ylempi tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Vastuuopettaja
Anne Cumini

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (ylempi-AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ylempi amk-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet insinööri (amk) -tutkinnon, ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sittemmin soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta vaadittavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, josta vähintään vuosi on kertynyt ammattikorkea-koulututkinnon jälkeen.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Master-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia automaatioteknologian alan asiantuntijana, kehittäjänä ja projektipäällikkönä. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle teknologia-, tuotekehitys-, automaatio-, ja projektinhallintataitoja ja valmiuksia teknologisten tuotteiden ja palveluiden innovointiin, tekniseen suunnitteluun, kehittämiseen ja valmistamiseen. Automaatioteknologian koulutusohjelman lähtökohtina ovat työelämän vaatimukset ja tuotteiden loppuasiakas. Menestyminen muuttuvilla markkinoiden edellyttävät asiakas- ja käyttäjälähtöisiä, kustannustehokkaita, innovatiivisia teknologioita ja tuotteita sekä jatkuvaa teknistä tuotekehitystyötä.
Koulutusohjelman tuottamia keskeisiä osaamisia ovat hieman opiskelijakohtaisesti korostuen: innovaatio-osaaminen, teknologioiden suunnittelu- ja kehittämisosaaminen, tuotantoautomaatio- ja laadunvarnistusosaaminen, projektiosaaminen, koneautomaatio-osaaminen, automaatiotekninen osaaminen, sähkömoottorikäyttöjen osaaminen, tuotteiden, standardi- ja direktiiviosaaminen sekä energiatehokkuusosaaminen.

Sijoittuminen työelämään

Automaatioteknologian alueella toimivat yritykset ja organisaatiot tarvitsevat YAMK-insinööri-koulutuksen saaneita, alan haasteet ja mahdollisuudet tuntevia henkilöitä toimimaan asiantuntijoina, suunnittelijoina, kehittäjinä ja projektipäällikköinä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot koostuvat opiskelijan opinnäytetyönään (30 op) suorittamasta automaatioiteknologian kehittämistehtävästä, syventävistä ammattiopinnoista 20 op ja vapaasti valittavista opinnoista 10 op (5 op oman koulutusohjelman YAMK-tarjonnasta + 5 op yhteisestä YAMK-tarjonnasta).
Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija kartuttaa automaatioteknologiaan liittyviä tietojaan ja taitojaan. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi lisätä osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeidensa mukaisesti.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.