OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Terveyden edistämisen ylempi tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                     
Terveyden edistäminen
                     
Terveyden edistämisen lähtökohdat 5
 
   
       
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaminen ja asiantuntijuus 5
 
 
   
Terveyden edistämisen menetelmien arviointi ja vaikuttavuus 10
   
     
   
Yksilöllistetty terveyden edistäminen 5  
   
       
Genomi- ja geenitieto terveyden edistämisessä 5  
   
       
Työterveyshuolto
                     
Terveyden edistämisen lähtökohdat 5
 
   
       
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaminen ja asiantuntijuus 5
 
 
   
Terveyden edistämisen menetelmien arviointi ja vaikuttavuus 10
   
     
   
Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa 5
 
 
   
Työterveyshuoltoyksikön toiminnan suunnittelu ja arviointi 5
 
 
   
50102030101010151555
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                     
Näyttöön perustuva toiminta 5
 
   
       
505002.52.50000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnittelu 5
 
   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 20
 
 
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5  
   
       
255151057.57.5552.52.5
60 / 8060 / 1560 / 4060 / 4060 / 1560 / 2060 / 2060 / 2060 / 2060 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tutkintonimike: sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), bioanalyytikko (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus ja kesto: 90 op, 1,5 - 2 vuotta

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutus antaa valmiudet työskennellä terveyden edistämisen ja terveyden tutkimuksen asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työpaikoissa.

Kansainvälinen kokemus koulutuksesta osoittaa, että terveyden edistämisen ja terveyden tutkimuksen osaajat sijoittuvat hyvin erilaisiin asiantuntijaosaamista ja kehittämisosaamista vaativiin tehtäviin sekä projekteihin.

ARVOPERUSTA
Terveyden edistämisen ja työterveyden koulutuksessa opiskelija syventää oman alansa
kriittistä eettisen toiminnan tarkastelua sekä harjaantuu genomitiedon soveltamisessa ja asiakkaiden hoidon ohjauksessa.

Opiskelija perustaa toimintansa näyttöön perustuvaan tietoon ja huomioi toiminnassaan eri näkökulmat, kuten kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden.

Opiskelija osaa toimia ammatissaan sekä itsenäisesti että monialaisessa verkostoyhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimien tai itsenäisenä yrittäjänä, toisten ammattitaitoa ja osaamista kunnioittaen.

Opiskelija arvostaa oman toiminnan, itsensä ja oman alan jatkuvaa kehittämistä ja seuraa alan kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti.


OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op, koulutuksen kesto 1,5-2 vuotta.OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutus koostuu lähi/etäopetuspäivistä (2-3 pv/kk) sekä etä- ja itsenäisestä työskentelystä.

Koulutuksessa käytetään erilaisia itsenäisen työskentelyn sekä osallistavan työskentelyn menetelmiä, kuten pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opiskelua. Jokainen opiskelija laatii yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman.

Koulutuksen aikana verkostoitumista tuetaan monimuotoisella yhteistyöllä eri koulutusten välisillä opinnoilla, eri ammattikorkeakoulujen välisellä yhteistyöllä sekä yhteisopetuksella Tampereen yliopiston kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään genomitietoon liittyvien kansallisten ja kansainvälisten asiantuntija- ja toimintaverkostojen kanssa. Osa opetuksesta voi toteutua englanninkielellä.

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
Koulutuksen alkaessa opiskelija valitsee syventäviksi ammattiopinnoiksi yhden seuraavista opintosuunnista:
- Terveyden edistäminen
- Työterveyshuolto

Vastuuyliopettaja Arja Halkoaho
Osaamispäällikkö Päivi Hautaviita