OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Terveyden edistämisen ylempi tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                     
Terveyden edistäminen
                     
Terveyden edistämisen lähtökohdat 5
 
   
       
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaminen ja asiantuntijuus 5
 
 
   
Terveyden edistämisen menetelmien arviointi ja vaikuttavuus 10
   
     
   
Yksilöllistetty terveyden edistäminen 5  
   
       
Genomitieto terveyden edistämisessä 5  
   
       
Terveyden tutkimus
                     
Terveyden tutkimuksen eettiset kysymykset ja lainsäädäntö 5
 
   
       
Määrälliset menetelmät terveyden tutkimuksessa 5
 
   
       
Tutkimustyyppejä terveyden tutkimukseen 5
   
     
   
Terveyden tutkimuksen vaikuttavuus 5
   
     
   
Yksilöllistetty terveyden edistäminen 5  
   
       
Genomitieto terveyden edistämisessä 5  
   
       
Työterveyshuolto
                     
Terveyden edistämisen lähtökohdat 5
 
   
       
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaminen ja asiantuntijuus 5
 
 
   
Terveyden edistämisen menetelmien arviointi ja vaikuttavuus 10
   
     
   
Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa 5
 
 
   
Työterveyshuoltoyksikön toiminnan suunnittelu ja arviointi 5
 
 
   
7020304020151520201010
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                     
Näyttöön perustuva toiminta 5
 
   
       
Systematic Review in Health Research 5
   
     
   
1005502.52.52.52.500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                     
Hanketyöskentely 5                      
00000000000
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnittelu 5
 
   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 20
 
 
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5  
   
       
255151057.57.5552.52.5
60 / 10560 / 2560 / 5060 / 5560 / 2560 / 2560 / 2560 / 27.560 / 27.560 / 12.560 / 12.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tutkintonimike: sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), bioanalyytikko (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK).

Laajuus ja kesto: 90 op, 1,5 - 2 vuotta

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutus antaa valmiudet työskennellä terveyden edistämisen ja terveyden tutkimuksen asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työpaikoissa.

Kansainvälinen kokemus koulutuksesta osoittaa, että terveyden edistämisen ja terveyden tutkimuksen osaajat sijoittuvat hyvin erilaisiin asiantuntijaosaamista ja kehittämisosaamista vaativiin tehtäviin sekä projekteihin.

ARVOPERUSTA
Terveyden edistämisen ja terveyden tutkimuksen koulutuksessa opiskelija syventää oman alansa kriittistä eettisen toiminnan tarkastelua sekä harjaantuu genomitiedon soveltamisessa ja asiakkaiden hoidon ohjauksessa.

Opiskelija perustaa toimintansa näyttöön perustuvaan tietoon ja huomioi toiminnassaan eri näkökulmat, kuten kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden.

Opiskelija osaa toimia ammatissaan sekä itsenäisesti että monialaisessa verkostoyhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimien tai itsenäisenä yrittäjänä, toisten ammattitaitoa ja osaamista kunnioittaen.

Opiskelija arvostaa oman toiminnan, itsensä ja oman alan jatkuvaa kehittämistä ja seuraa alan kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti.

OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutus koostuu lähi/etäopetuspäivistä (2-3 pv/kk) sekä etä- ja itsenäisestä työskentelystä.

Koulutuksessa käytetään erilaisia itsenäisen työskentelyn sekä osallistavan työskentelyn menetelmiä, kuten pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opiskelua. Jokainen opiskelija laatii yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman.

Koulutuksen aikana verkostoitumista tuetaan monimuotoisella yhteistyöllä eri koulutusten välisillä opinnoilla, eri ammattikorkeakoulujen välisellä yhteistyöllä sekä yhteisopetuksella Tampereen yliopiston kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään genomitietoon liittyvien kansallisten ja kansainvälisten asiantuntija- ja toimintaverkostojen kanssa. Osa opetuksesta voi toteutua englanninkielellä.

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 2021
Koulutuksen alkaessa opiskelija valitsee syventäviksi ammattiopinnoiksi yhden seuraavista opintosuunnista:
- Terveyden edistäminen
- Terveyden tutkimus
- Työterveyshuolto

Vastuuyliopettaja Arja Halkoaho
Osaamispäällikkö Päivi Hautaviita