OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > TERVEYDEN EDISTÄMINEN, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

TERVEYDEN EDISTÄMINEN, YLEMPI AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Vapaasti valittavat opinnot
                     
Vapaasti valittavat opinnot 5  
   
       
0500500002.52.5
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
                     
Tutkimusprosessi ja -menetelmät 5
 
   
       
Näyttöön perustuva toiminta 5
 
 
   
1007.52.503.83.81.31.300
Ikääntyvien terveyden edistäminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                     
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö 5
   
     
   
Ikääntyvien terveyden edistäminen 15
 
 
   
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen työterveyshuollossa 15
 
 
   
Työelämäprojekti 10
 
   
       
4502520012.512.5101000
Ikääntyvien terveyttä edistävän toiminnan lähijohtaminen
                     
Muutosjohtaminen 5
 
 
   
Strateginen ja prosessijohtaminen ikääntyvien hoitotyössä 5
   
     
   
Talousjohtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5  
   
       
1052.57.551.31.33.83.82.52.5
Opinnäytetyö
                     
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 7
 
   
       
Toteutusseminaari 3
   
     
   
Itsenäinen työskentely I 8
 
 
   
Itsenäinen työskentely II 5  
   
       
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit 7  
   
       
1812117125.55.53.53.566
60 / 8360 / 2260 / 4660 / 3760 / 2260 / 23.160 / 23.160 / 18.660 / 18.660 / 1160 / 11
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Ikääntyvien terveyden edistäminen on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto. Koulutuksessa opiskelija saavuttaa sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamisen, joka on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF 7). Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on valmiudet toimia ikääntyvien terveyden edistämisen asiantuntijalta ja esimieheltä vaadittavissa tehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Koulutuksen myötä opiskelija saavuttaa teoreettisesti syvälliset tiedot asianomaiselta alalta ja valmiudet hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi. Opintojen aikana opiskelija oppii arvioimaan kriittisesti oman alansa toimintaa ja kehitystä. Valmistuttuaan opiskelija osaa kehittää toimintaa näyttöön perustuen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutus antaa valmiudet työskennellä ikääntyvien terveyden edistämisen esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, tai työterveyshuollossa vastaavissa tehtävissä tai työyhteisöjen kehittäjänä. Valmistuvat sijoittuvat erittäin hyvin erilaisiin asiantuntija- ja kehittämisosaamista vaativiin tehtäviin sekä projekteihin.Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

ARVOPERUSTA
Terveyden edistämisen koulutuksessa opiskelija syventää oman alansa kriittistä eettisen toiminnan tarkastelua sekä syventää osaamistaan ikääntyvien terveyden edistämisessä. Opiskelija perustaa toimintansa näyttöön perustuvaan tietoon ja huomioi toiminnassaan eri näkökulmat, kuten kestävän kehityksen.
Opiskelija osaa toimia ammatissaan sekä itsenäisesti että monialaisessa verkostoyhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimien esimiehenä tai itsenäisenä yrittäjänä toisten ammattitaitoa ja osaamista kunnioittaen.
Opiskelija arvostaa oman toiminnan, itsensä ja oman alan jatkuvaa kehittämistä ja seuraa alan kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti.

OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 55 op
-vaihtoehtoisina opintoina on joko Ikääntyvien terveyden edistäminen 15 op tai Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen työterveyshuollossa 15 op.
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90op