OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALIALAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > SOSIONOMI (YAMK) -KOULUTUS
Ylempi AMK-tutkinto ...

Sosionomi (YAMK) -koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Sosiaalialan asiantuntijuus
                     
Sosiaalialan teoreettiset lähtökohdat ja työorientaatiot 5
 
   
       
Muuttuva toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä 5
   
     
   
Sosiaalialan palveluohjaus, moniasiantuntijuus ja verkostotyö 10
   
     
   
Sosiaalityön ajankohtainen tutkimus liittyen huono-osaisuuteen 5
 
   
       
Kansainvälinen ja monikulttuurinen työ 5
   
     
   
3001020055101000
Yhteiset YAMK opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
Näyttöön perustuva toiminta 5
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5
Asiakkuuksien hallinta 5
Projektiosaaminen 5
Teknologiaosaamisen johtaminen 5
Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen 5
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5
30.015.015.015.015.07.57.57.57.57.57.5
Hyvinvointipalveluiden johtaminen
                     
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5
Talousjohtamisen perusteet 5
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5
10.05.05.05.05.02.52.52.52.52.52.5
Vapaasti valittavat opinnot (valitaan 5 opintopistettä)
(Valitaan opintoja 5 op)
Opinnäytetyö
                     
Tutkimusprosessi ja tutkimusmenetelmät 5
 
   
       
Opinnäytetyöseminaarit 7
   
     
   
Opinnäytetyön itsenäinen työskentely ja esittäminen 15
 
   
Academic English and Negotiation Skills 3
   
     
   
25.8333329.1666666.66666619.1666669.1666663.3333333.3333339.5833339.5833334.5833334.583333
60 / 95.83333260 / 29.16666660 / 36.66666660 / 59.16666660 / 29.16666660 / 18.33333360 / 18.33333360 / 29.58333360 / 29.58333360 / 14.58333360 / 14.583333
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosionomi (ylempi AMK)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Hakukelpoisuus http://www.tamk.fi.
KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on kehittää sosiaalialan työkäytäntöjä tuottamalla erityisosaamista sosiaalityön ja palveluohjauksen asiantuntijatehtäviin. Koulutus tuottaa valmiuksia tutkimukselliseen kehittämiseen sekä sosiaalialan innovaatiotoimintaan myös kansainvälisissä toimintaympäristöissä.
Koulutus noudattaa korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) tavoitteita.
VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulutus tuottaa sosionomi (ylempi AMK) –tutkintonimikkeen. Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin muu ylempi korkeakoulututkinto.
Sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto antaa valmiuksia uudistaa ja kehittää sosiaalialan ammatillista asiantuntijuutta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaalialan asiakastehtäviin, esimiestehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin, palvelujen kehittäjiksi ja koordinaattoreiksi. Tutkinto antaa valmiuksia organisaation strategiseen kehittämiseen sekä henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtamiseen. Tutkinnon suorittanut voi sijoittua kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin myös kansainvälisillä työmarkkinoilla.
KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA JA YDINSISÄLTÖ
Sosiaalialan työtä ohjaavat YK.n ihmisoikeuksia koskevat periaatteet. Nämä periaatteet muodostavat tutkinnon arvoperustan.
1. Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus
2. Yksilön itsemäärämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittaminen
3. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
4. Syrjinnän ja väkivallan vastustaminen
5. Köyhyyden vähentäminen
Koulutuksessa keskeisiä opiskeltavia aiheita ovat sosiaalityöhön, huono-osaisuuteen, palvelurakenteisiin sekä palveluohjaukseen liittyvät sisällöt. Hyvinvointipalveluiden johtamisen ja kehittämisen osaaminen monimutkaistuvissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä muodostaa laajimman kokonaisuuden.
OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tutkinto on mahdollista suorittaa 1,5 vuodessa ja se on mahdollista toteuttaa työn ohessa. Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontakti- ja verkko-ohjauksena. Oppimista tuetaan monipuolisin pedagogisin keinoin käyttäen henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi ryhmä- ja vertaisohjausta. Koulutuksen pedagogiset lähtökohdat perustuvat elinikäisen oppimisen periaatteille, jolloin opiskelijalla on päävastuu oman oppimisensa etenemisestä.
Sosiaalialan koulutusohjelma (90 op) muodostuu opintojaksoista (60 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opintojen mitoituksen perusyksikkö on opintopiste, joka vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Yhden lukuvuoden laskennallinen opintopistemäärä on 60 op.
KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA
Ensimmäisenä vuonna opinnot keskittyvät sosiaalityön teoreettisiin lähtökohtiin, palveluohjaukseen sekä toimintaympäristön ajankohtaisiin erityiskysymyksiin. Toisen vuoden keskiössä ovat johtamisosaaminen, tutkimuksellinen kehittämistoiminta sekä opinnäytetyön toteuttaminen. Kansainvälistymistä tuetaan opinnoissa eri tavoin.