OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALIALAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Sosiaalialan ylempi tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Vastuuyliopettaja Merja Sinkkonen: merja.sinkkonen@tuni.fi,
Opinto-ohjaaja Tiina Säilä: tiina.saila@tuni.fi,
Koulutuspäällikkö Outi Wallin: outi.wallin@tuni.fi,

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sosionomi (ylempi AMK)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Hakukelpoisuus http://www.tuni.fi. Sosionomi (AMK) ja lisäksi vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemuksen on oltava hankittu kevään haussa 31.7. mennessä.
Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta hakijalla on esittää työtodistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.
Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Myöskään varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
Ammattikorkeakoulujen ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

TAMKissa on mahdollista hyväksilukea aiempia vastaavalla koulutustasolla hankittuja korkeakouluopintoja sekä myös aiemmin hankittua osaamista (AHOT), joka on saavutettu esimerkiksi työkokemuksen, kurssien, harrastusten tms. avulla.
Opiskelijan aiemmin kertynyt osaaminen kartoitetaan yleensä opintojen alussa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa. Opintojen ja osaamisen hyväksilukuun liittyvät periaatteet on kuvattu tutkintosäännössä.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

TAMKin hallitus päättää opiskelijavalinnan perusteista. Valinta suoritetaan yhteis- tai erillishaun avulla. TAMK antaa sosiaali- ja terveysalaa opiskelemaan pyrkivälle tiedon terveydentilaa ja toimintakykyä koskevista vaatimuksista. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aikaisempi opiskelupaikan peruutuspäätös, jos toisten henkilöiden terveyden tai turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. TAMK harkitsee tapauskohtaisesti, onko aikaisemmalla peruutuspäätöksellä vaikutusta opiskeltavan alan kannalta.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on kehittää sosiaalialan työkäytäntöjä tuottamalla erityisosaamista sosiaalityön ja palveluohjauksen asiantuntijatehtäviin. Koulutus tuottaa valmiuksia tutkimukselliseen kehittämiseen sekä sosiaalialan innovaatiotoimintaan myös kansainvälisissä toimintaympäristöissä.
Koulutus noudattaa korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) tavoitteita.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Sosiaalialan työtä ohjaavat YK.n ihmisoikeuksia koskevat periaatteet. Nämä periaatteet muodostavat tutkinnon arvoperustan.
1. Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus
2. Yksilön itsemäärämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittaminen
3. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
4. Syrjinnän ja väkivallan vastustaminen
5. Köyhyyden vähentäminen
Koulutuksessa keskeisiä opiskeltavia aiheita ovat sosiaalityöhön, huono-osaisuuteen, palvelurakenteisiin sekä palveluohjaukseen liittyvät sisällöt. Hyvinvointipalveluiden johtamisen ja kehittämisen osaaminen monimutkaistuvissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä muodostaa laajimman kokonaisuuden.
Ensimmäisenä vuonna opinnot keskittyvät sosiaalityön teoreettisiin lähtökohtiin sekä toimintaympäristön ajankohtaisiin erityiskysymyksiin. Toisen vuoden keskiössä ovat johtamisosaaminen, tutkimuksellinen kehittämistoiminta sekä opinnäytetyön toteuttaminen. Kansainvälistymistä tuetaan opinnoissa eri tavoin.

Sijoittuminen työelämään

osiaalialan ylempi ammattikorkeakoulutus tuottaa sosionomi (ylempi AMK) –tutkintonimikkeen. Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin muu ylempi korkeakoulututkinto.
Sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto antaa valmiuksia uudistaa ja kehittää sosiaalialan ammatillista asiantuntijuutta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaalialan asiakastehtäviin, esimiestehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin, palvelujen kehittäjiksi ja koordinaattoreiksi. Tutkinto antaa valmiuksia organisaation strategiseen kehittämiseen sekä henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtamiseen. Tutkinnon suorittanut voi sijoittua kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin myös kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua opettajan pedegogisiin opintoihin ja saada opettajan pätevyyden.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat. Nämä tiedot ja tarkemmat kriteerit löytyvät kunkin opintojakson toteutussuunnitelmasta. Opetuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa noudatetaan TAMKin tutkintosääntöä.
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=2198

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä (2-3 pv/kk) sekä etä- ja itsenäistä työskentelystä. Koulutuksessa käytetään erilaisia itsenäisen työskentelyn sekä osallistavan työskentelyn menetelmiä, kuten tiimityöskentelyä ja verkko-opiskelua. Jokainen opiskelija laatii yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman. Opinnot voi suorittaa työn ohessa 1,5 vuodessa.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä TAMKin muiden yamk-koulutusten kanssa. Työelämän kanssa yhteistyö toteutuu opinnäytetöiden hankkeistamisen ja hankeidean kautta sekä säännöllisenä verkostoyhteistyönä ja neuvottelukuntatoimintana. Opiskelijoilta kerätään vuosittain palautetta eri kurssien sekä henkilökohtaisen oppimissuunnitelmahaastattelujen yhteydessä. Valmistuneilta kerätään palautetta säännöllisesti sähköisten kyselyjen muodossa.