OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA (22YKA)
Ylempi AMK-tutkinto ...

Kliinisen asiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma (22YKA)

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                     
Omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö
                     
Kansansairauksien kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5
 
   
       
Kansansairaudet, niiden ehkäisy ja hoito 5
 
   
       
Kliininen päätöksenteko kansansairauksien hoidossa ja omahoidossa 5
   
     
   
Asiakkaan omahoidon tukeminen ja ohjaaminen 5
   
     
   
Teknologia ja digitaaliset palvelut vaikuttavan hoidon tukena 5  
   
       
Työyhteisön ohjaaminen ja kehittäminen 5  
   
       
Mielenterveys- ja päihdetyö
                     
Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys- ja päihdetyössä 5
 
   
       
Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen 5
 
   
       
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I 5
   
     
   
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II 5
   
     
   
Kansainvälinen mielenterveys- ja päihdetyö 5  
   
       
Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset 5  
   
       
Bioanalytiikan kehittämisosaaminen
                     
Jatkuva laadun parantaminen laboratoriossa 5
 
   
       
Laboratoriomenetelmät kehittyvässä kliinisessä laboratoriossa 5
   
     
   
Preanalytiikan ja kliinisten laboratoriopalveluiden ohjaus ja konsultointi 5
   
     
   
Bioanalytiikan asiantuntijuuden syventäminen 5  
   
       
Yksilöllistetty terveyden edistäminen 5
   
     
   
Genomitieto terveyden edistämisessä 5
   
     
   
Radiografian kehittämisosaaminen
                     
Potilaan hoidon ja turvallisuuden kehittäminen 5
 
   
       
Kuvantamistutkimusten, hoitojen ja menettelytapojen kehittäminen kliinisessä radiografiassa 10
   
     
   
Laatujohtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen 5  
   
       
eHealth ja digitaaliset palvelut 5
 
   
       
Palveluketjujen arviointi ja kehittäminen 5  
   
       
Kätilötyön kehittämisosaaminen
Naisen terveyttä ja hyvinvointia edistävän kätilötyön kehittäminen 5
 
   
       
Geneettinen tieto kätilötyössä 5
   
     
   
Seksuaaliterveyttä edistävän kätilötyön kehittäminen 5
   
     
   
Synnyttävän naisen kätilötyön kehittäminen 5
 
   
       
Raskaana olevan ja lapsivuoteisen naisen kätilötyön kehittäminen 5  
   
       
Kätilötyön johtamisen ja laadun kehittäminen 5  
   
       
1255555705527.527.5353527.527.5
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                     
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                     
Vapaasti valittavat opinnot 5  
   
       
0500500002.52.5
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnittelu 5
 
   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 20
 
 
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5  
   
       
255151057.57.5552.52.5
60 / 15060 / 6560 / 7060 / 8060 / 6560 / 3560 / 3560 / 4060 / 4060 / 32.560 / 32.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tutkintonimike: sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), bioanalyytikko (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus ja kesto: 90 op, 1,5 - 2 vuotta

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen myötä opiskelija saavuttaa teoreettisesti syvälliset tiedot asianomaiselta alalta ja valmiudet hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi.
Opintojen aikana opiskelija oppii arvioimaan kriittisesti oman alansa toimintaa ja kehitystä. Valmistuttuaan opiskelija osaa kehittää toimintaa näyttöön perustuen ja kansainväliset kehitystrendit huomioon ottaen.

Koulutuksessa opiskelija saavuttaa sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamisen, joka on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF 7).Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutus antaa valmiudet työskennellä esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työpaikoissa.

Kansainvälinen kokemus koulutuksesta osoittaa, että kliiniset asiantuntijat sijoittuvat hyvin erilaisiin asiantuntijaosaamista ja kehittämisosaamista vaativiin tehtäviin sekä projekteihin.

ARVOPERUSTA
Kliinisen asiantuntijan koulutuksessa opiskelija syventää oman alansa kriittistä eettisen toiminnan tarkastelua ja syventää osaamistaan hoitotyön tarpeen arvioinnissa ja päätöksenteossa.

Opiskelija perustaa toimintansa näyttöön perustuvaan tietoon ja huomioi toiminnassaan eri näkökulmat, kuten kestävän kehityksen.

Opiskelija osaa toimia ammatissaan sekä itsenäisesti että monialaisessa verkostoyhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimien tai itsenäisenä yrittäjänä, toisten ammattitaitoa ja osaamista kunnioittaen.
Opiskelija arvostaa oman toiminnan, itsensä ja oman alan jatkuvaa kehittämistä ja seuraa alan kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti.

OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

Tutkinto-ohjelma sisältää 15 op vaihtoehtoisia syventäviä opintoja ja 15 op vapaasti valittavia opintoja. Voit valita nämä opinnot kiinnostuksen kohteidesi ja aikataulun mukaan esimerkiksi TAMKin yhteisistä YAMK opinnoista. Vaihtoehtoisilla syventävillä opinnoilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla täydennät taitojasi ammatillisten erityistarpeidesi mukaan.