OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > KLIININEN ASIANTUNTIJA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Kliininen asiantuntija

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                     
Kehittämisosaamisen perusteet
                     
eHealth ja digitaaliset palvelut 5  
   
       
Tutkimukselliset kehittämisprojektit 5
   
     
   
Bioanalytiikan kehittämisosaaminen
                     
Jatkuva laadun parantaminen laboratoriossa 5
 
   
       
Kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuuden syventäminen 10
   
     
   
Laboratoriomenetelmät kehittyvässä kliinisessä laboratoriossa 5
   
     
   
Radiografian kehittämisosaaminen
                     
Laatujohtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen 5
 
   
       
Kuvantamistutkimusten, hoitojen ja menettelytapojen kehittäminen kliinisessä radiografiassa 10
   
     
   
Potilaan hoidon ja turvallisuuden kehittäminen 5  
   
       
Sosiaali- ja terveysalan palveluketjujen kehittämisosaaminen
                     
Prosessien ja palveluketjujen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 5
 
   
       
Family Perspectives in Access to Social- and Health Care Services 5
 
   
       
Asiakkaat palvelun kehittäjänä 5
   
     
   
Poliittinen ohjaus ja markkinatalous sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa 5  
   
       
Työterveyden edistäminen, kehittäminen ja johtaminen
                     
Työterveyshuollon palvelujärjestelmä, kehittämislinjaukset ja strategiat 4
 
   
       
Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa 8
   
     
   
Työterveyshuoltoyksikön toiminnan suunnittelu ja arviointi 8  
   
       
6723244323121221.521.511.511.5
Yhteiset YAMK-opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
+ Yhteiset YAMK opinnot 0                      
Näyttöön perustuva toiminta 5                      
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5                      
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5                      
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5                      
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5                      
Talousjohtamisen perusteet 5                      
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5                      
Teknologiaosaamisen johtaminen 5                      
Projektiosaaminen 5                      
Asiakkuuksien hallinta 5                      
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5                      
Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen 5                      
00000000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
+ YAMK vapaasti valittavat opinnot 0                      
Teknologiatalouden johtaminen 5                      
Kansainvälinen teknologiaympäristö 5                      
Kansainväliset teknologiasopimukset ja neuvottelut 5                      
ICT Project Management in an Inter-Cultural Environment 5                      
Tilastotiede ja tilastolliset menetelmät SPSS-ohjelmalla 2                      
Uuden johtamisen dialoginen seminaari 3                      
00000000000
Opinnäytetyö
                     
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 7
 
   
       
Toteutusseminaari 3
   
     
   
Itsenäinen työskentely I 8
   
     
   
Itsenäinen työskentely II 5  
   
       
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit 7  
   
       
1812711123.53.55.55.566
60 / 8560 / 3560 / 3160 / 5460 / 3560 / 15.560 / 15.560 / 2760 / 2760 / 17.560 / 17.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen myötä opiskelija saavuttaa teoreettisesti syvälliset tiedot valitsemaltaan sunstanssiopintojen alalta ja valmiudet hankkia tutkittua tietoa toimintansa perustaksi. Opintojen aikana opiskelija oppii arvioimaan kriittisesti oman alansa toimintaa ja kehitystä, käynnistämään muutosprosesseja ja soveltamaan näyttöön perustuvaa tietoa ja erilaisia kehittämisen menetelmiä .

Koulutuksessa opiskelija saavuttaa sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamisen, joka on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF 7).Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutus antaa valmiudet työskennellä esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työpaikoissa.

Kansainvälinen kokemus koulutuksesta osoittaa, että kliiniset asiantuntijat sijoittuvat hyvin erilaisiin asiantuntijaosaamista ja kehittämisosaamista vaativiin tehtäviin sekä projekteihin.

ARVOPERUSTA
Koulutuksen arvoperustaa pohjautuu TAMK:n strategian arvoperustaan: yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaamisen ja yrittämisen arvostaminen.

OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 30 op (vaihtoehtoisia suuntautumispolkuja)
Kehittämis- ja johtamisosaamisen opinnot 25 op (valitaan yhteisistä yamk-opinnoista)
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä (2-4 pv/kk) sekä etä- ja itsenäisestä työskentelystä.
Koulutuksessa käytetään erilaisia osallistavan työskentelyn menetelmiä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opiskelua. itsenäistä työskentelyä on paljon.
Jokainen opiskelija laatii yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman.

Koulutuksen aikana verkostoitumista tuetaan monimuotoisella yhteistyöllä eri koulutusten välisillä opinnoilla, eri ammattikorkeakoulujen välisellä yhteistyöllä sekä yhteisopetuksella Tampereen yliopiston kanssa.