OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > KLIININEN ASIANTUNTIJA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Kliininen asiantuntija

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Kliinisen asiantuntijan kehittämisosaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                     
Kehittämisosaamisen perusteet
                     
Orientaatio ja ammatillinen kasvu 2
 
   
       
Näyttöön perustuva toiminta 5
 
   
       
Tutkimukselliset kehittämisprojektit 3
 
   
         
Sosiaali- ja terveysalan palveluketjujen kehittämisosaaminen
                     
Prosessien ja palveluketjujen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 5
 
     
       
Family Perspectives in Access to Social- and Health Care Services 5
 
   
       
Asiakkaat palvelun kehittäjänä 5
   
     
     
eHealth ja digitaaliset palvelut 5  
   
       
 
Bioanalytiikan kehittämisosaaminen
                     
Jatkuva laadun parantaminen laboratoriossa 5
 
     
       
Kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuuden syventäminen 10
   
     
   
Laboratoriomenetelmät kehittyvässä kliinisessä laboratoriossa 5
 
   
       
Radiografian kehittämisosaaminen
                     
Laatujohtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen 5
 
     
       
Kuvantamistutkimusten, hoitojen ja menettelytapojen kehittäminen kliinisessä radiografiassa 10
   
     
   
Potilaan hoidon ja turvallisuuden kehittäminen 5  
   
       
 
601035251011.523.51510100
Yhteiset YAMK-opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Tutkimusprosessi ja -menetelmät 5
 
     
       
Projektitoiminta ja -johtaminen strategian toteuttajana 5
 
   
         
Terveys- ja sosiaalialan johtamisen tietojärjestelmät 2
   
     
   
Osaamisen johtaminen 3
   
     
   
Talousjohtamisen perusteet 5
 
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5
 
   
Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen 5
 
   
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5
 
   
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5
 
   
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5
 
   
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5
 
   
Asiakkuuksien hallinta 5
 
   
35201025205512.512.51010
Opinnäytetyö
                     
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 7
 
   
       
Toteutusseminaari 3
   
       
   
Itsenäinen työskentely I 8
   
     
   
Itsenäinen työskentely II 5  
   
       
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit 7  
   
       
1812711123.53.54766
Vapaasti valittavat opinnot
                     
Vapaasti valittavat opinnot 5  
   
         
05005000005
60 / 11360 / 4760 / 5260 / 6160 / 4760 / 2060 / 3260 / 31.560 / 29.560 / 2660 / 21
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tutkintonimike: sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), bioanalyytikko (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus ja kesto: 90 op, 1,5 vuotta

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen myötä opiskelija saavuttaa teoreettisesti syvälliset tiedot asianomaiselta alalta ja valmiudet hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi.
Opintojen aikana opiskelija oppii arvioimaan kriittisesti oman alansa toimintaa ja kehitystä. Valmistuttuaan opiskelija osaa kehittää toimintaa näyttöön perustuen ja kansainväliset kehitystrendit huomioon ottaen.

Koulutuksessa opiskelija saavuttaa sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamisen, joka on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF 7).Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutus antaa valmiudet työskennellä esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työpaikoissa.

Kansainvälinen kokemus koulutuksesta osoittaa, että kliiniset asiantuntijat sijoittuvat hyvin erilaisiin asiantuntijaosaamista ja kehittämisosaamista vaativiin tehtäviin sekä projekteihin.

ARVOPERUSTA
Kliinisen asiantuntijan koulutuksessa opiskelija syventää oman alansa kriittistä eettisen toiminnan tarkastelua ja syventää osaamistaan hoitotyön tarpeen arvioinnissa ja päätöksenteossa.

Opiskelija perustaa toimintansa näyttöön perustuvaan tietoon ja huomioi toiminnassaan eri näkökulmat, kuten kestävän kehityksen.

Opiskelija osaa toimia ammatissaan sekä itsenäisesti että monialaisessa verkostoyhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimien tai itsenäisenä yrittäjänä, toisten ammattitaitoa ja osaamista kunnioittaen.
Opiskelija arvostaa oman toiminnan, itsensä ja oman alan jatkuvaa kehittämistä ja seuraa alan kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti.

OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 55 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä (2-4 pv/kk) sekä etä- ja itsenäistä työskentelystä.

Koulutuksessa käytetään erilaisia itsenäisen työskentelyn sekä osallistavan työskentelyn menetelmiä, kuten pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opiskelua. Jokainen opiskelija laatii yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman.

Koulutuksen aikana verkostoitumista tuetaan monimuotoisella yhteistyöllä eri koulutusten välisillä opinnoilla, eri ammattikorkeakoulujen välisellä yhteistyöllä sekä yhteisopetuksella Tampereen yliopiston kanssa.