OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > KLIININEN ASIANTUNTIJA
Ylempi AMK-tutkinto ...

KLIININEN ASIANTUNTIJA

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 55 op)
                     
Akuuttihoitotyö
()
                     
Kliiniseen asiantuntijuuteen kasvu akuuttihoitotyössä 5
Asiantuntijuus akuuttihoitotyössä I 10
 
 
   
Asiantuntijuus akuuttihoitotyössä II 5  
   
       
Kliinisen asiantuntijan lääketieteellinen osaaminen akuuttihoitotyössä 5
   
     
   
Farmakologia ja lääkehoito 5
 
   
       
Näyttöön perustuvan toiminnan laatu ja vaikuttavuus kliinisessä hoitotyössä 5
   
     
   
Mielenterveys- ja päihdetyö
()
                     
Mielenterveys- ja päihdehäiriöt ja niihin liittyvä farmakologia (Turun AMK) 5
 
   
       
Asiakkuus ja asiakaskeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä (TAMK) 5
 
   
       
Perhe- ja verkostokeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä (JAMK) 5
   
     
   
Kulttuurinen ja kansainvälinen mielenterveys- ja päihdetyö (Turun AMK) 5
   
     
   
Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä (TAMK) 5  
   
       
Eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdetyö (SAMK) 5  
   
       
Kliiniseen asiantuntijuuteen kasvu mielenterveys- ja päihdetyössä 5
Yhteiset ammattiopinnot
                     
Projekti- ja tutkimusosaamisen lähtökohdat 5
 
 
   
Näyttöön perustuva toiminta kliinisessä hoitotyössä 5
 
   
       
Tutkimusprosessi ja tutkimusmenetelmät 5
 
   
       
Strateginen johtaminen ja viestintä 5  
   
       
66.723.335.830.823.317.917.915.415.411.711.7
Opinnäytetyö
                     
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 7
 
   
       
Itsenäinen työskentely I 8
 
 
   
Toteutusseminaari 3
   
     
   
Itsenäinen työskentely II 5  
   
       
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit 7  
   
       
1812117125.55.53.53.566
Vapaasti valittavat opinnot
                     
Vapaasti valittavat opinnot 5  
   
       
0500500002.52.5
60 / 84.760 / 40.360 / 46.860 / 37.860 / 40.360 / 23.460 / 23.460 / 18.960 / 18.960 / 20.260 / 20.2
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Kliinisen asiantuntijan koulutus
Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK)
Laajuus ja kesto: 90 op, 1,5 vuotta

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Kliinisen asiantuntijan koulutuksessa opiskelija saavuttaa terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamisen, joka vastaa kansainvälistä asiantuntijasairaanhoitajan Advanced Practice Nurse (APN) osaamista.

Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on valmiudet toimia oman alansa asiantuntijalta vaadittavissa tilanteissa ja tehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Koulutuksen myötä opiskelija saavuttaa teoreettisesti syvälliset tiedot asianomaiselta alalta ja valmiudet hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi.

Opintojen aikana opiskelija oppii arvioimaan kriittisesti oman alansa toimintaa ja kehitystä. Valmistuttuaan opiskelija osaa kehittää toimintaa näyttöön perustuen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Kliiniset asiantuntijat työskentelevät itsenäisesti erilaisissa hoitotyön työpaikoissa sekä edistävän, ennaltaehkäisevän toiminnan palveluissa akuutti hoitotyön sekä mielenterveys- ja päihdetyön alueella.

Kansainvälinen kokemus koulutuksesta osoittaa, että kliiniset asiantuntijat sijoittuvat hyvin erilaisiin asiantuntijaosaamista ja kehittämisosaamista vaativiin tehtäviin sekä projekteihin.

ARVOPERUSTA
Kliinisen asiantuntijan koulutuksessa opiskelija syventää oman alansa kriittistä eettisen toiminnan tarkastelua ja syventää osaamistaan hoitotyön tarpeen arvioinnissa ja päätöksenteossa.

Opiskelija perustaa toimintansa näyttöön
perustuvaan tietoon ja huomioi toiminnassaan eri näkökulmat, kuten kestävän kehityksen.

Opiskelija osaa toimia ammatissaan sekä itsenäisesti että monialaisessa verkostoyhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimien tai itsenäisenä yrittäjänä, toisten ammattitaitoa ja osaamista kunnioittaen.
Opiskelija arvostaa oman toiminnan, itsensä ja oman alan jatkuvaa kehittämistä ja seuraa alan kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti.

OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 55 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

OPISKELTAVAT AIHEET
Akuuttihoitotyö 35 op
tai
Mielenterveys- ja päihdetyö 35 op
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 20 op

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä (2-4 pv/kk) sekä etä- ja itsenäistä työskentelystä.

Koulutuksessa käytetään erilaisia itsenäisen työskentelyn sekä osallistavan työskentelyn menetelmiä, kuten pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opiskelua. Jokainen opiskelija laatii yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman.

Mielenterveys- ja päihdetyön opinnot järjestetään TAMK, JAMK, Turun AMK JA SAMK yhteistyössä. Näihin opintoihin liittyvät intensiivikoulutuspäivät järjestetään kerran jokaisessa osallistuvassa ammattikorkeakoulussa ja ne edellyttävät opiskelijalta omakustanteista matkustamista.
Koulutuksen aikana verkostoitumista tuetaan monimuotoisella yhteistyöllä eri koulutusten välisillä opinnoilla sekä eri ammattikorkeakoulujen välisellä yhteistyöllä.