OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Kliinisen asiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma, Ensihoitaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK): 90 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Opinto-ohjaaja Irmeli Nieminen 050 311 9677
irmeli.nieminen(at)tuni.fi
Akuuttihoitotyö, yliopettaja Marjo Räsänen
Mielenterveys- ja päihdetyö, yliopettaja Nina Kilkku
Osaamispäällikkö Päivi Hautaviita

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Ensihoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Hakukelpoisuuden antaa ensihoitajan, kätilön, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan AMK-tutkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta.
Hakeminen tapahtuu opintopolku.fi sivuston kautta.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää korkeakouluissa suoritettuja EQF7 tasoisia opintoja. Hakeminen tapahtuu TAMK:n erillisen ohjeen mukaisesti.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. EQF mahdollistaa tutkintojen vertailtavuuden Euroopan korkeakoulualueella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Master-tason korkeakoulututkinto. Kliinisen asiantuntijan koulutuksessa saavutat terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.
Opintojen alkaessa valitaan 30 opintopisteen laajuiset syventävät ammattiopinnot, joihin on eri vuosina tarjolla erilaisia sisältöalueita. Kevään 2021 yhteishaussa on tarjolla seuraavat opintosuunnat:
- Akuuttihoitotyö
- Mielenterveys- ja päihdetyö

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Koulutuksen tausta-ajatteluna on näyttöön perustuva toiminta, joka edellyttää tutkimukseen perustuvaa tietoa. Saat valmiuksia tarkastella tutkittua tietoa kriittisesti ja soveltaa sitä omalle alallesi kliinisenä asiantuntijana.
Syventävien ammattiopintojen aikana opit soveltamaan teoriatietoa käytäntöön, kehität analyyttisiä taitojasi, opit projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja.
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää tutkimus- ja kehittämisvalmiuksiasi. Opinnäytetyö osoittaa kykysi soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Se osoittaa myös valmiutesi itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Sijoittuminen työelämään

Koulutus antaa valmiudet eritasoisiin esimiestehtäviin, muutosjohtamiseen, kehittämiseen sekä asiantuntijatehtäviin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Kliiniset asiantuntijat työskentelevät itsenäisesti erilaisissa työpaikoissa sekä edistävän että ennaltaehkäisevän toiminnan palveluissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Arvioinnissa noudatetaan TAMKin yleisiä arviointikriteerejä

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä. Koulutus koostuu sekä lähiopetuspäivistä (2 - 4 pv/kk) että itsenäisestä työskentelystä. Itsenäisen opiskelun määrä koulutuksessa on suuri. Opinnot voi suorittaa työn ohessa 1,5-2 vuodessa.
Verkostoitumistasi tuetaan monimuotoisella yhteistyöllä, eri koulutusten ja eri korkeakoulujen opiskelijoiden välisellä yhteistyöllä. Koulutuksessa käytetään erilaisia itsenäisen työskentelyn ja osallistavan työskentelyn menetelmiä, kuten pienryhmätyöskentelyä, opintokäyntejä ja verkko-opiskelua. Laadit yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelmasi, jota seurataan koulutuksen aikana.
OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmia kehitetään yhteistyössä myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa ja TAMKin muiden yamk-koulutusten kanssa.
Työelämän kanssa yhteistyö toteutuu opinnäytetöiden hankkeistamisen ja hankkeiden kautta sekä säännöllisenä verkostoyhteistyönä ja neuvottelukuntatoimintana.