OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > HYVINVOINTITEKNOLOGIAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA (SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA) > HYVINVOINTITEKNOLOGIAN TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Hyvinvointiteknologian tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                     
Syventävät ammattiopinnot
                     
Projektitoiminta sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden toiminnan kehittämisessä ja muutosten toteuttamisessa 5
   
     
   
Terveydenhuollon laitteiden ja ohjelmistojen suunnittelu, markkinoille saattaminen ja käyttöönotto 5
 
   
       
Asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut ja sovellusten suunnittelu 5
 
   
       
Terveysteknologiatuotteiden ja palveluiden hankinnat ja kilpailutus 5
 
   
       
Health Care Processes and Information Systems 5
   
     
   
Data-analytiikka ja tekoäly terveydenhuollossa 5
   
     
   
300151507.57.57.57.500
Opinnäytetyö
                     
Tutkimuksellinen kehittämisprosessi ja tieteellinen kirjoittaminen 5
 
   
       
Opinnäytetyösuunnitelma 5
 
   
       
Opinnäytetyön prosessi ja esitysseminaarit 15
Opinnäytetyön raportointi 5
 
   
22.57.5157.57.57.57.53.83.83.83.8
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
00000000000
60 / 52.560 / 7.560 / 3060 / 22.560 / 7.560 / 1560 / 1560 / 11.360 / 11.360 / 3.860 / 3.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

HAKUKELPOISUUS
Ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet sosiaali- tai terveysalan AMK tutkinnon ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä myös ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista saatu työkokemus asianomaiselta alalta.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia itsenäisesti hyvinvointiteknologia-alan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja toimia erilaisten ihmisten kanssa kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa huomioiden kulttuuriset, yhteisölliset ja eettiset näkökulmat. Opiskelija kykenee verkostoissa toimiessaan myös vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen.
Opiskelija osaa johtaa yksittäisiä ihmisiä ja ryhmiä ratkaisemaan alan monimutkaisia ja ennakoimattomia ongelmia, joiden tuloksia voidaan hyödyntää alan uuden tiedon tuottamisessa ja menettelyjen sekä sosiaali- ja terveysalan toimintojen kehittämisessä. Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti oman alansa erityisosaamista vaativat käsitteet, tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät sekä tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja monialaisen kehittämistyön perustana. Opiskelija ymmärtää hyvinvointiteknologia-alan vaatimukset monialaiseen ja eri alojen rajapintoihin liittyvien tietojen ja menetelmien yhdistämisosaamiseen sekä vaatimukset niistä tuotetun uuden tiedon kriittiseen arviointiin. Opiskelija kartuttaa hyvinvointiteknologia-alaan liittyviä, erityisosaamista vaativia tietojaan ja käytäntöjään, joita hän voi hyödyntää sekä omassa työssään että muiden työn kehittämisessä. Opiskelija saa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja hyvät taidot alaan liittyvään suulliseen sekä kirjalliseen viestintään omalla äidinkielellään.

Koulutuksen tuottamia keskeisiä osaamisia ovat asiakaslähtöisyys, terveysalan laitteiden viranomaisvaatimusten dokumentointiosaaminen, terveys- ja sosiaalialan teknologisten ratkaisujen hankintaosaaminen, terveys-/hyvinvointiteknologioiden ICT ratkaisut ja hyvinvointialan palveluliiketoimintaosaaminen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Hyvinvointiteknologian koulutuksesta valmistuneet henkilöt voivat sijoittua hyvinvointiteknologian asiantuntijoiksi, kehittämispäälliköiksi, projektipäälliköiksi, sovellus-/järjestelmäasiantuntijoiksi, laitevastaaviksi (sairaalassa), hyvinvointiteknologiakoordinaattoreiksi ja suunnittelijoiksi.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan erilaisia teknisiä ja teknologisia ratkaisuja, joilla ylläpidetään ja parannetaan ihmisen elämänlaatua, hyvinvointia tai terveyttä. Lisäksi hyvinvointiteknologioilla tarkoitetaan organisaatioiden henkilöstön käyttämiä, toimintaa ja johtamista ohjaavia ja arvioivia järjestelmiä. Koulutuksen arvoperustana ovat hyvinvointi- ja terveysteknologioihin liittyvä elinkaariajattelu, kestävä kehitys ja eettisyys.

OPINTOJEN RAKENNE
Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (30 op), opinnäytetyöstä (30 op) ja valinnaisista syventävistä ammattiopinnoista (30 op). Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija kartuttaa hyvinvointiteknologiaan liittyviä tietojaan ja taitojaan. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi lisätä ja laajentaa alan osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeidensa mukaisesti.