OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > HYVINVOINTITEKNOLOGIAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA (SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA) > HYVINVOINTITEKNOLOGIAN KOULUTUS
Ylempi AMK-tutkinto ...

Hyvinvointiteknologian koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Esteettömyys ja toimintakykyä edistävät ratkaisut
                     
Rakennetun ympäristön esteettömyys ja talotekniset ratkaisut 5
   
     
   
50050002.52.500
Terveysteknologiset ratkaisut
                     
Terveysteknologiaratkaisut ja ICT 5
 
   
       
Terveydenhuollon lääkintälaitepalvelut 5  
   
       
Evidence Based Practice and Technologies 5
   
     
   
Terveyden- ja sosiaalihuollon apuvälinepalvelut 2  
   
       
Kuntoutusteknologiat 3  
   
       
101055102.52.52.52.555
Tutkimuksellinen kehittäminen
                     
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2
 
   
       
Tilastotiede 3
 
   
       
505002.52.50000
Projektijohtaminen
                     
Projektinhallinta 3
 
   
       
Asiakaslähtöisyys projektijohtamisen keskiössä 2
 
   
       
505002.52.50000
Hyvinvointialan palveluliiketoiminta
                     
Hyvinvointipalveluiden liiketoimintaosaaminen 5
   
     
   
Talouden johtaminen 5
   
     
   
Kilpailutus- ja hankintalainsäädäntö 5
   
     
   
Terveys- ja sosiaalialan johtamisen tietojärjestelmät 2  
   
       
Osaamisen johtaminen 3  
   
       
1550155007.57.52.52.5
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnittelu ja tiedonhankinta 5
 
 
   
Opinnäyte- ja esitysseminaarit 5
 
   
Itsenäinen työskentely 20  
   
       
7.522.52.5522.51.31.32.52.511.311.3
Vapaasti valittavat opinnot
                     
Vapaasti valittavat opinnot 5  
   
       
0500500002.52.5
60 / 47.560 / 42.560 / 17.560 / 3060 / 42.560 / 8.860 / 8.860 / 1560 / 1560 / 21.360 / 21.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

HAKUKELPOISUUS
Ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet sosiaali- tai terveysalan AMK tutkinnon ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä myös ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista saatu työkokemus asianomaiselta alalta.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Tutkinnon tavoitteena on ett, opiskelija saa toimia hyvinvointiteknologian asiantuntijana ja kehittäjänä. Lisäksi hän saa projektinhallintataitoja ja valmiuksia hyvinvointiteknologisten tuotteiden ja palveluiden innovointiin ja kehittämiseen. Koulutuksen lähtökohtina ovat työelämässä tapahtuvat muutokset ja vaatimukset. Yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät asiakas- ja käyttäjälähtöisten, näyttöön perustuvien ja vaikuttavien toimintamallien käyttöönottoa sekä niiden johtamista ja arviointia. Koulutuksen tuottamia keskeisiä osaamisia ovat rakennetun ympäristön esteettömyyden suunnitteluosaaminen, terveyden- ja sosiaalihuollon apuvälinepalveluosaaminen, asiakaslähtöinen projektiosaaminen, terveysalan laitteiden viranomaisvaatimusten dokumentointiosaaminen, terveys- ja sosiaalialan teknologisten ratkaisujen hankintaosaaminen, terveys-/hyvinvointiteknologioiden ICT ratkaisut ja hyvinvointialan palveluliiketoimintaosaaminen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Hyvinvointiteknologian koulutuksesta valmistuneet henkilöt voivat sijoittua hyvinvointiteknologian asiantuntijoiksi, hyvinvointiteknologiaohjaajiksi, kehittämiskoordinaattoreiksi, projektipäälliköiksi, sovellus-/järjestelmäasiantuntijoiksi (asiakas- ja potilastietojärjestelmät), laitevastaaviksi (sairaalassa), hyvinvointiteknologiakoordinaattoreiksi ja suunnittelijoiksi.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan erilaisia teknisiä ja teknologisia ratkaisuja, joilla ylläpidetään ja parannetaan ihmisen elämänlaatua, hyvinvointia tai terveyttä. Lisäksi hyvinvointiteknologioilla tarkoitetaan organisaatioiden henkilöstön käyttämiä, toimintaa ohjaavia ja arvioivia järjestelmiä. Koulutuksen arvoperustana ovat hyvinvointi- ja terveysteknologioihin liittyvä elinkaariajattelu, kestävä
kehitys ja eettisyys.

OPINTOJEN RAKENNE
Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (55 op), opinnäytetyöstä (30 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op).
Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija kartuttaa hyvinvointiteknologiaan liittyviä tietojaan ja taitojaan. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi lisätä osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeidensa mukaisesti.