OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > HYVINVOINTITEKNOLOGIAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA (SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA)
Ylempi AMK-tutkinto ...

Hyvinvointiteknologian ylempi tutkinto-ohjelma (sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
vastuuopettaja
Lea Saarni
osaamispäällikkö
Päivi Hautaviita
opintoasiankoordinaattori
Riitta-Liisa Mäntylä
opinto-ohjaaja
Tiina Säilä

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Bioanalyytikko (ylempi AMK), Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Röntgenhoitaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK)

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet sosiaali- tai terveysalan AMK tutkinnon (bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi) tai vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja joille on kertynyt vähintään kaksi vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hakea hyväksiluettavaksi korkeakouluissa suoritettuja tutkinnon tavoitteisiin ja tasoon soveltuvia opintoja.
Hakeminen tapahtuu TAMK:n erillisen ohjeen mukaisesti.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Tutkinnon profiili

Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan erilaisia teknisiä ja teknologisia ratkaisuja, joilla ylläpidetään ja parannetaan ihmisen elämänlaatua, hyvinvointia tai terveyttä. Lisäksi hyvinvointiteknologioilla tarkoitetaan organisaatioiden henkilöstön käyttämiä, toimintaa ohjaavia ja arvioivia järjestelmiä. Koulutuksen arvoperustana ovat hyvinvointi- ja terveysteknologioihin liittyvä elinkaariajattelu, kestävä kehitys ja eettisyys.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia hyvinvointiteknologian asiantuntijana ja kehittäjänä. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle projektinhallintataitoja ja valmiuksia hyvinvointiteknologisten tuotteiden ja palveluiden innovointiin ja kehittämiseen. Koulutuksen lähtökohtina ovat työelämässä tapahtuvat muutokset ja vaatimukset. Yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät asiakas- ja käyttäjälähtöisten, näyttöön perustuvien ja vaikuttavien toimintamallien käyttöönottoa sekä niiden johtamista ja arviointia. Koulutuksen tuottamia keskeisiä osaamisia ovat rakennetun ympäristön esteettömyyden suunnitteluosaaminen, terveyden- ja sosiaalihuollon apuvälinepalveluosaaminen, asiakaslähtöinen projektiosaaminen, terveysalan laitteiden viranomaisvaatimusten dokumentointiosaaminen, terveys- ja sosiaalialan teknologisten ratkaisujen hankintaosaaminen, terveys-/hyvinvointiteknologioiden ICT ratkaisut ja hyvinvointialan palveluliiketoimintaosaaminen.

Sijoittuminen työelämään

Hyvinvointiteknologian koulutuksesta valmistuneet henkilöt voivat sijoittua hyvinvointiteknologian asiantuntijoiksi, hyvinvointiteknologiaohjaajiksi, kehittämiskoordinaattoreiksi, projektipäälliköiksi, sovellus-/järjestelmäasiantuntijoiksi (asiakas- ja potilastietojärjestelmät), laitevastaaviksi (sairaalassa), hyvinvointiteknologiakoordinaattoreiksi ja suunnittelijoiksi.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua opettajan pedegogisiin opintoihin joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja saada ammatillisen opettajan pätevyyden. Kelpoisuus yliopistollisiin lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin on neuvoteltava erikseen kunkin tiedekunnan ja oppiaineen kanssa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat. Nämä tiedot ja tarkemmat kriteerit löytyvät kunkin opintojakson toteutussuunnitelmasta. Opetuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa noudatetaan TAMKin tutkintosääntöä.

Valmistuminen

Valmistumisen ehtona on opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan yhdessä sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden ja tekniikan alan opiskelijoiden kanssa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jonka voi toteuttaa työn ohella.
Lähiopetusta on keskimäärin joka toinen viikko, torstai-iltaisin ja perjantaisin (8.30-16).

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä TAMKin muiden YAMK-koulutusten kanssa. Yhteistyö työelämän kanssa toteutuu opinnäytetöinä, hankkeina, verkostoyhteistyönä ja neuvottelukuntatoimintana. Opiskelijoilta kerätään vuosittain opintojaksopalautetta ja henkilökohtaista palautetta HOPS-keskusteluissa. Lisäksi valmistuneiden palaute kootaan sähköisellä kyselyllä.