OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA, KEVÄÄLLÄ 2014 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > YRITTÄJYYS JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                     
Palveluliiketoiminnan pakolliset opinnot
                     
Palveluliiketoimintamallit 5
 
 
   
Palvelujen suunnittelu 5
 
 
   
Palveluliiketoiminnan oikeuskysymykset 5  
   
       
Internationalization of Services 5  
   
       
Palveluliiketoiminnan vaihtoehtoiset opinnot
                     
Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut 5  
   
       
Asiakkuudenhallinta 5  
   
       
Palveluliiketoiminnan talousjohtaminen 5  
   
       
Liiketoiminnan kehittämisen valmiudet
                     
Projektiliiketoiminta ja -osaaminen 15
Tietojohtaminen ja muutoksen hallinta 5  
   
       
Kehittämistyön menetelmät 5
 
 
   
253512.512.5356.36.36.36.317.517.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                     
OPINNÄYTETYÖ
                     
Opinnäytetyö 30
2010101010555555
60 / 4560 / 4560 / 22.560 / 22.560 / 4560 / 11.360 / 11.360 / 11.360 / 11.360 / 22.560 / 22.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutusohjelman nimi
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus ja kesto
Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op) ja se kestää 1,5-2,5 vuotta.

Toteutusmuoto: monimuoto

Yksikkö
Tampere, Kuntokatu 3

Vastuuyliopettaja
Mika Boedeker

Hakukelpoisuus
Hakukelpoisuuden tutkintoon antaa tradenomin tai muu soveltuva liiketalouden alan korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus liiketalouden alalta ylemmän AMK-tutkinnon yleisten muiden hakukelpoisuusehtojen mukaisesti. Tutkinto soveltuu myös muiden koulutusalojen korkeakoulututkinnon (esim. insinööri, medianomi, restonomi) suorittaneille, mikäli henkilön työtehtävät ja/tai aiemmat opinnot ovat painottuneet liiketalouden alalle ja em. hakukelpoisuus työkokemuksen osalta täyttyy.
Aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut vaaditun korkeakoulututkinnon, hyväksytään työkokemukseksi opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittua työkokemusta. Myös tällöin työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta ja sen on oltava alalta jolle ollaan hakemassa.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa projektipäällikön valmiudet omaavia palveluliiketoiminnan kehittäjiä. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan palveluliiketoimintakonsepteista ja -prosesseista sekä niiden suunnittelemisesta kehittäen samalla johtamiseen, projektitoimintaan ja tutkimukselliseen kehittämistyöhön liittyvää osaamistaan.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Organisaation johto ja keskijohto, vaativat asiantuntijatehtävät.

Koulutuksen arvoperusta
Vastuullinen organisaatio johtaa ja kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja tasapainoisesti kiinnittäen huomiota toimintansa ekologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin yli lakien asettamien minimivaatimusten.
Palvelu(liike)toiminnan kehittäminen edellyttää erityisesti asiakasymmärrystä ja kykyä vastuullisesti kehittää (liike)toimintaa tämän ymmärryksen perusteella. Vastuullisten toimintatapojen vaikutukset ovat organisaatiokohtaisia. Yhteistä kuitenkin on, että yhteiskuntavastuuta ei pidetä kustannuksena vaan kilpailukykytekijänä.

Opetuksen toteuttaminen
Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltaisin (16.30 - 20.00) ja perjantaipäivisin (8.30 - 16.00) noin kahden viikon välein syys- ja kevätlukukausilla.

Lähiopetusjaksoilla tapahtuva yhteisöllinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on olennainen osa oppimista ja opiskelijoiden odotetaan osallistuvan lähiopetukseen. Opintojaksokohtaiset tarkemmat läsnäolovaatimukset määrittelee kunkin opintojakson opettaja.

Koulutusohjelma on pääsosin suomenkielinen.

Opintojen rakenne
Syventävät ammattiopinnot 50 op
Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op