OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > MEDIATUOTTAMISEN KOULUTUSOHJELMA, KEVÄÄLLÄ 2014 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MEDIATUOTTAMINEN, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Mediatuottaminen, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                     
Mediaprojektien tuotekehitys ja johtaminen
                     
Mediaprojektien johtaminen monialaisessa toimintaympäristössä 5
 
 
   
Mediatuotteiden ja -palvelujen kehittäminen 5
 
 
   
Media-alan liiketoiminta
                     
Liiketoiminnan tutkiminen ja kehittäminen 5
 
 
   
Mediakonseptien ja -tuotteiden kansainvälistäminen 5
 
 
   
Sopimukset ja digitaalisen median immateriaalioikeudet 5
 
 
   
25012.512.506.36.36.36.300
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                     
OPINNÄYTETYÖ
                     
Opinnäytetyö 30
 
 
   
300151507.57.57.57.500
60 / 5560 / 060 / 27.560 / 27.560 / 060 / 13.860 / 13.860 / 13.860 / 13.860 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

MEDIATUOTTAMISEN KOULUTUSOHJELMA

Tutkintonimeke: Medianomi (ylempi AMK)
Laajuus ja kesto: 60 op, 1,5 vuotta
Toteutusmuoto: Monimuoto
Taiteen, musiikin ja median yksikkö, Finlaysoninkatu 7, 22100 Tampere
Koulutusvastaava Leena Mäkelä
Hakukelpoisuus: Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN

Koulutuksen tavoitteena on tuottaja, jolla on valmiudet tutkia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja kehittää uusia tuottamisen ja tekemisen tapoja media-alalla. Mediatuottaja osaa johtaa tuote- tai palvelukehitysprosesseja. Hän tietää erilaisten jakelukanavien vahvuudet ja roolit mediatuotteiden kokonaiskonseptissa. Tuottajalla on valmiudet rakentaa monialaisia ammattilais- ja alihankintaverkostoja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Hän hallitsee tiedonhankinnan, tietää osaamisen johtamisen periaatteet ja kykenee soveltamaan johtamistietoa työssään. Hänellä on valmiudet kehittää yrityksensä liiketoimintaa ja suunnitella liiketoimintaa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Koulutus noudattaa korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) tavoitteita.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN:

Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville media-alan ammattilaisille. Koulutus tähtää erityisesti oman ammattitaidon ja työuran kehittämiseen.

ARVOPERUSTA

Tuottajan tehtävänä on koota yhteen ja johtaa niin erilaisia yksilöitä kuin ammattiryhmiäkin. Luovan ja innovatiivisen työn lähtökohtana on erilaisuuden, moniarvoisuuden ja monikulttuurisuuden kunnioittamisen. Yksilö on aktiivinen ja vastuullinen toimija, joka voi valinnoillaan vaikuttaa kulttuurin prosesseihin. Media-alan ammattilaisuuteen sisältyy näin oman ammattietiikan ja mediaan liittyvien eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten pohtiminen. Vastuulliseen toimintaan kuuluu myös itsenäinen ja aktiivinen asenne opiskeluun.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

Koulutusohjelma on laajuudeltaan 60 pistettä. Se jakautuu 30 pisteen opinnäytetyöhön ja 25 pisteen syventäviin ammattiopintoihin, joiden painopistealueet ovat media-alan tuotekehitys, luovan työyhteisön johtaminen ja media-alan liiketoiminta. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämisprojekti, josta laaditaan raportti.

Opinnot suoritetaan työn ohessa monimuoto-opintoina puolentoista vuoden aikana. Opintojen sopeutumista työaikoihin tuetaan verkkoympäristöllä ja etäopinnot muodostavat merkittävän osan opiskelusta. Koulutus ja opinnäytetöiden ohjaus toteutetaan läheisessä yhteistyössä media-alan yritysten kanssa.

Oman osaamisen kehittämiseen liittyy mahdollisuus osallistua henkilökohtaiseen, työyhteisöjen kehittämisessä yleisesti käytettyyn persoonallisuusanalyysiin.

OPINTOJEN RAKENNE

Syventävät ammattiopinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 60 op