OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > ÄLYKKÄÄN UUSIUTUVAN SÄHKÖENERGIANTUOTANNON YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Älykkään uusiutuvan sähköenergiantuotannon ylempi tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Yliopettaja Aki Korpela
Opintoasiainkoordinaattorii Mervi Vainikainen
sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (ylempi AMK), EQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, lisätiedot TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnistusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätiedot: TAMKIn tutkintosääntö, Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista.

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut master-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ylemmälle ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Lisätiedot: Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Sijoittuminen työelämään

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä.
Tarkemmat kriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
Lisätiedot: TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelman kehitystyötä tehdään yhteistyössä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.
Koulutuksessa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.