OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Monialaisen kuntoutuksen ylempi tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Opinto-ohjaaja Tiina Säilä 050 5945692 tiina.saila[at)tuni.fi
Yliopettaja Marja-Leena Lähteenmäki 050 5168779 marja-leena.lahteenmaki(at)tuni.fi
Osaamispäällikkö Päivi Hautaviita

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Hakukelpoisuuden antaa bioanalyytikon, ensihoitajan, fysioterapeutin, kätilön, röntgenhoitajan, sairaanhoitajan, sosionomin tai terveydenhoitajan AMK-tutkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta.
Hakeminen tapahtuu opintopolku.fi sivuston kautta.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää korkeakouluissa suoritettuja EQF7 tasoisia opintoja. Hakeminen tapahtuu TAMK:n erillisen ohjeen mukaisesti.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. EQF mahdollistaa tutkintojen vertailtavuuden Euroopan korkeakoulualueella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Master-tason korkeakoulututkinto. Monialaisen kuntoutuksen koulutuksessa saavutat sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Kuntoutuksen monialainen tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet asiantuntijatyöhön sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmässä.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Opit hankkimaan ja tuottamaan tutkittua tietoa kuntoutuksen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta terveyteen ja hyvinvointiin, työ- ja toimintakykyyn sekä osallistumisen mahdollisuuksiin. Opit arvioimaan kriittisesti kuntoutuspalvelujen kehittämistarpeita ja toimimaan palveluiden monialaisessa kehittämistyössä.

Sijoittuminen työelämään

Koulutuksessa saavutat sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamisen, joka on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF 7). Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Arvioinnissa noudatetaan TAMKin yleisiä arviointikriteerejä

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä. Koulutus koostuu sekä lähiopetuspäivistä (2 - 4 pv/kk) että itsenäisestä työskentelystä. Itsenäisen opiskelun määrä koulutuksessa on suuri. Opinnot voi suorittaa työn ohessa 1,5-2 vuodessa.
Verkostoitumistasi tuetaan monimuotoisella yhteistyöllä, eri koulutusten ja eri korkeakoulujen opiskelijoiden välisellä yhteistyöllä. Koulutuksessa käytetään erilaisia itsenäisen työskentelyn ja osallistavan työskentelyn menetelmiä, kuten pienryhmätyöskentelyä, opintokäyntejä ja verkko-opiskelua. Laadit yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelmasi, jota seurataan koulutuksen aikana.
OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmia kehitetään yhteistyössä myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa ja TAMKin muiden yamk-koulutusten kanssa.
Työelämän kanssa yhteistyö toteutuu opinnäytetöiden hankkeistamisen ja hankkeiden kautta sekä säännöllisenä verkostoyhteistyönä ja neuvottelukuntatoimintana.