OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALIALAN ERITYISASIANTUNTIJAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > SOSIONOMI (YAMK) -KOULUTUS
Ylempi AMK-tutkinto ...

Sosionomi (YAMK) -koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Sosiaalialan asiantuntijuus
                     
Sosiaalialan teoreettiset lähtökohdat ja työorientaatiot 5
 
   
       
Muuttuva toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä 5
   
     
   
Sosiaalialan palveluohjaus, moniammatillisuus ja verkostotyö 5  
   
       
Sosiaalityön ajankohtainen tutkimus huono-osaisuudesta 5
 
   
       
Kansainvälinen ja monikulttuurinen työ 5
   
     
   
Sosiaalialan palveluiden laatu ja vaikuttavuus 5  
   
       
2010101010555555
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                     
Vapaasti valittavat opinnot (valitaan 10 opintopistettä)
(Valitaan opintoja 10 op)
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnittelu 5
 
   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 20
   
     
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5  
   
       
28.3333326.6666666.66666621.6666666.6666663.3333333.33333310.83333310.8333333.3333333.333333
60 / 48.33333260 / 16.66666660 / 16.66666660 / 31.66666660 / 16.66666660 / 8.33333360 / 8.33333360 / 15.83333360 / 15.83333360 / 8.33333360 / 8.333333
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosionomi (ylempi AMK)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakkoulututkinto
Hakukelpoisuus http://www.tuni.fi.
KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on kehittää sosiaalialan työkäytäntöjä tuottamalla erityisosaamista sosiaalityön ja palveluohjauksen asiantuntijatehtäviin. Koulutus tuottaa valmiuksia tutkimukselliseen kehittämiseen sekä sosiaalialan innovaatiotoimintaan myös kansainvälisissä toimintaympäristöissä.
Koulutus noudattaa korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) tavoitteita.
VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulutus tuottaa sosionomi (ylempi AMK) –tutkintonimikkeen. Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin muu ylempi korkeakoulututkinto.
Sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto antaa valmiuksia uudistaa ja kehittää sosiaalialan ammatillista asiantuntijuutta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaalialan asiakastehtäviin, esimiestehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin sekä palvelujen kehittäjiksi. Tutkinto antaa valmiuksia organisaation strategiseen kehittämiseen sekä henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtamiseen. Tutkinnon suorittanut voi sijoittua kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin myös kansainvälisillä työmarkkinoilla.
KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA JA YDINSISÄLTÖ
Sosiaalialan työtä ohjaavat YK.n ihmisoikeuksia koskevat periaatteet. Nämä periaatteet muodostavat tutkinnon arvoperustan.
1. Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus
2. Yksilön itsemäärämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittaminen
3. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
4. Syrjinnän ja väkivallan vastustaminen
5. Köyhyyden vähentäminen
Koulutuksessa keskeisiä opiskeltavia aiheita ovat sosiaalityöhön, huono-osaisuuteen, palvelurakenteisiin sekä palveluohjaukseen liittyvät sisällöt. Hyvinvointipalveluiden johtamisen ja kehittämisen osaaminen monimutkaistuvissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä muodostaa tärkeän osan opintoja.
OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tutkinnon suorittaminen kestää 1,5 - 2 vuotta ja se on mahdollista toteuttaa työn ohessa. Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontakti- ja verkko-ohjauksena. Oppimista tuetaan monipuolisin pedagogisin keinoin käyttäen henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi ryhmä- ja vertaisohjausta. Koulutuksen pedagogiset lähtökohdat perustuvat jatkuvan oppimisen periaatteille, jolloin opiskelijalla on päävastuu oman oppimisensa etenemisestä.
Sosiaalialan koulutusohjelma (90 op) muodostuu opintojaksoista (60 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opintojen mitoituksen perusyksikkö on opintopiste, joka vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Yhden lukuvuoden laskennallinen opintopistemäärä on 60 op.
KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Sosiaalialan YAMK-opinnot keskittyvät sosiaalityön teoreettisiin lähtökohtiin, palveluohjaukseen sekä toimintaympäristön ajankohtaisiin erityiskysymyksiin. Kansainvälistymistä tuetaan opinnoissa eri tavoin. Vaihtoehtoisten syventävien YAMK-opintojen kautta opiskelija voi rakentaa yksilöllisen opintopolun ja keskittyä mm. johtamisopintoihin, palvelumuotoiluun, tutkimukselliseen kehittämisosaamiseen tai kestävän kehityksen näkökulmaan.