OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                     
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
                     
Monialainen johtaminen integroituvissa sosiaali- ja terveysalan palveluissa 5
 
   
       
Laadun ja prosessien johtaminen 5
   
     
   
Organisaatioiden johtaminen 5
 
   
       
Henkilöstön ja osaamisen kehittymisen johtaminen 5
   
     
   
Työyhteisön turvallisuuden ja hyvinvoinnin johtaminen 5  
   
       
Työyhteisöpsykologia, etäjohtaminen ja digiajan työelämä 5
 
   
       
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen
                     
Ohjaus ja kilpailutus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa 5
 
   
       
eHealth ja digitaaliset palvelut 5
 
   
       
Asiakaslähtöisyys palvelujen tuottamisessa 5
   
     
   
Design-tutkimus ja tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5
   
     
   
Palvelun laadun ja vaikuttavuuden arviointi 5  
   
       
Palveluketjujen arviointi ja kehittäminen 5  
   
       
451525201512.512.510107.57.5
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                     
Näyttöön perustuva toiminta 5
   
     
   
Systematic Review in Health Research 5
 
   
       
1005502.52.52.52.500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnittelu 5
 
   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 20
 
 
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5  
   
       
255151057.57.5552.52.5
60 / 8060 / 2060 / 4560 / 3560 / 2060 / 22.560 / 22.560 / 17.560 / 17.560 / 1060 / 10
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tutkintonimike: sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), bioanalyytikko (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK) ja sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus ja kesto: 90 op, 1,5 - 2 vuotta

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutus antaa valmiudet sosiaali- ja terveydenhuollon vaativiin johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin, missä korostuu monialainen johtaminen ja kehittäminen integroituvissa palveluissa, henkilöstön ja osaamisen johtaminen digiajan työelämässä, kompleksisten haasteiden tunnistaminen ja ratkaiseminen sekä toiminnan tuloksellinen johtaminen. Koulutuksen painopistealueena on näyttöön perustuva johtamis- ja kehittämisosaaminen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutus antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus antaa myös hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajakoulutukseen. Koulutus on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7).

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa opiskelija syventää oman alansa kriittistä eettisen toiminnan tarkastelua ja syventää osaamistaan sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä ja johtamisessa.

Opiskelija perustaa toimintansa näyttöön perustuvaan tietoon ja huomioi toiminnassaan eri näkökulmat, kuten kestävän kehityksen.

Opiskelija osaa toimia ammatissaan sekä itsenäisesti että monialaisessa verkostoyhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimien tai itsenäisenä yrittäjänä, toisten ammattitaitoa ja osaamista kunnioittaen.

Opiskelija arvostaa oman toiminnan, itsensä ja oman alan jatkuvaa kehittämistä ja seuraa alan kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti.

OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

Tutkinto-ohjelma sisältää 15 op vaihtoehtoisia syventäviä opintoja ja 15 op vapaasti valittavia opintoja. Voit valita nämä opinnot kiinnostuksen kohteidesi ja aikataulun mukaan esimerkiksi TAMKin yhteisistä YAMK opinnoista. Vaihtoehtoisilla syventävillä opinnoilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla täydennät taitojasi ammatillisten erityistarpeidesi mukaan.


SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 2021
Opiskelija valitsee syventäviksi ammattiopinnoiksi yhden seuraavista opintosuunnista
- Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä (2-3 pv/kk) sekä etä- ja itsenäistä työskentelystä. Koulutuksessa käytetään erilaisia itsenäisen työskentelyn sekä osallistavan työskentelyn menetelmiä, kuten pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opiskelua. Osa opetuksesta voi toteutua englanninkielellä. Jokainen opiskelija laatii yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman. Opetuksen toteutusmuoto on monimuoto-opetus.

YHTEYSTIEDOT
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, yliopettaja Hannele Laaksonen
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen, yliopettaja Sari Himanen
Osaamispäällikkö Päivi Hautaviita