OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma, Bioanalyytikko (ylempi AMK), Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Röntgenhoitaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK): 90 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Opinto-ohjaaja Irmeli Nieminen, irmeli.nieminen(at)tuni.fi, 050 311 9677
Yliopettaja Hannele Laaksonen
Yliopettaja Sari Himanen
Osaamispäällikkö Päivi Hautaviita

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma on EQF7 tason korkeakoulututkinto.

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempään tutkinto-ohjelmaan hakukelpoisuuden antaa bioanalyytikon, ensihoitajan, fysioterapeutin, kätilön, röntgenhoitajan, sairaanhoitajan, sosionomin tai terveydenhoitajan AMK-tutkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta.
Hakeminen tapahtuu opintopolku.fi sivuston kautta.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

TAMKissa on mahdollista hyväksilukea aiempia vastaavalla koulutustasolla hankittuja korkeakouluopintoja sekä myös aiemmin hankittua osaamista (AHOT), joka on saavutettu esimerkiksi työkokemuksen, kurssien, harrastusten tms. avulla.
Opiskelijan aiemmin kertynyt osaaminen kartoitetaan yleensä opintojen alussa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa. Opintojen ja osaamisen hyväksilukuun liittyvät periaatteet on kuvattu tutkintosäännössä.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

TAMKin hallitus päättää opiskelijavalinnan perusteista. Valinta suoritetaan yhteis- tai erillishaun avulla. TAMK antaa sosiaali- ja terveysalaa opiskelemaan pyrkivälle tiedon terveydentilaa ja toimintakykyä koskevista vaatimuksista. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aikaisempi opiskelupaikan peruutuspäätös, jos toisten henkilöiden terveyden tai turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. TAMK harkitsee tapauskohtaisesti, onko aikaisemmalla peruutuspäätöksellä vaikutusta opiskeltavan alan kannalta.

Tutkinnon profiili

Opintojen laajuus on 90 op.
Koulutuksen alkaessa opiskelija valitsee syventäviksi ammattiopinnoiksi toisen seuraavista opintosuunnista:
- Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen
Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena siten, että lähiopetusta on keskimäärin kaksi tai kolme päivää kuukaudessa. Muuna aikana opiskellaan itsenäisesti ja tiimeissä. Opiskelijalla on mahdollista suorittaa tutkinto joustavasti työn ohessa.
Opinnäytetyö on työelämää kehittävä työelämälähtöinen kehittämishanke. Opinnäytetyön aihe voi nousta nykyisen työyhteisösi kehittämistarpeesta tai se voi liittyä TAMKin hankkeisiin. Opinnäytetyössä nivoutuvat yhteen tutkimus- ja kehittämistoiminta, systemaattinen tiedonhaku sekä tieteellinen kirjoittaminen. Kun olet saanut opinnäytetyösi valmiiksi, kirjoitat kypsyysnäytteenä julkaisukelpoisen artikkelin.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

Näyttöön perustuva johtamisosaaminen ja näyttöön perustuva kehittämisosaaminen.

Sijoittuminen työelämään

Koulutus antaa valmiudet työskennellä johtamistehtävissä tai suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.
Koulutus antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus antaa myös hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajakoulutukseen. Koulutus on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7).

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua opettajan pedegogisiin opintoihin joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja saada opettajan pätevyyden. Kelpoisuus yliopistollisiin lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin on neuvoteltava erikseen kunkin tiedekunnan ja oppiaineen kanssa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat. Nämä tiedot ja tarkemmat kriteerit löytyvät kunkin opintojakson toteutussuunnitelmasta. Opetuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa noudatetaan TAMKin tutkintosääntöä.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa on ehtona valmistumiselle.

Opintojen toteuttaminen

Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä (2-3 pv/kk) sekä etä- ja itsenäistä työskentelystä. Koulutuksessa käytetään erilaisia itsenäisen työskentelyn sekä osallistavan työskentelyn menetelmiä, kuten tiimityöskentelyä ja verkko-opiskelua. Jokainen opiskelija laatii yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman. Opinnot voi suorittaa työn ohessa 1,5-2 vuodessa.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä TAMKin muiden YAMK-koulutusten kanssa. Työelämän kanssa yhteistyö toteutuu työelämässä toteutettavien projektien, opinnäytetöiden hankeideoinnin ja hankkeistamisen kautta sekä säännöllisenä verkostoyhteistyönä ja neuvottelukuntatoimintana. Opiskelijoilta kerätään vuosittain palautetta eri opintojaksojen sekä henkilökohtaisen oppimissuunnitelmakeskustelujen yhteydessä. Valmistuneilta kerätään palautetta säännöllisesti sähköisten kyselyjen muodossa.