OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > DATAOSAAMISEN JA TEKOÄLYN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > DATAOSAAMISEN JA TEKOÄLYN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA (TRADENOMI YLEMPI AMK)
Ylempi AMK-tutkinto ...

Dataosaamisen ja tekoälyn ylempi tutkinto-ohjelma (Tradenomi ylempi AMK)

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
                     
Digitalisaation teknologiat 5
 
   
       
Datan kerääminen ja käsittely 5
 
   
       
Data-analyysi ja datan visualisointi 5
 
   
       
Tekoälyn hyödyntäminen 5
   
     
   
Tekoäly ja sen menetelmät 5
   
     
   
250151007.57.55500
Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                     
Digitaalisten kanavien asiakashankinta 5  
   
       
Elämysmuotoilu osana asiakaskokemuksen kehittämistä 5  
   
       
Tietojohtaminen 5  
   
       
LEAN 5  
   
       
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5  
   
       
Strateginen talousjohtaminen 5  
   
       
Asiakkuuksien hallinta 5  
   
       
Teknologiaosaamisen johtaminen 5  
   
       
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5  
   
       
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5  
   
       
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5  
   
       
Näyttöön perustuva toiminta 5  
   
       
Projektiosaaminen 5  
   
       
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5  
   
       
Talousjohtamisen perusteet 5  
   
       
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5  
   
       
080008000004040
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
 
   
       
Tekoälyn sovellukset 5
   
     
   
5100510002.52.555
Opinnäytetyö
                     
Tutkimusmenetelmät ja tieteellinen kirjoittaminen 5
 
   
       
Seminaarityöskentely 5
 
 
   
Opinnäytetyön toteuttaminen ja raportointi 20
 
   
   
30.00001014.1666715.8333403.7510.416677.916677.9166700
60 / 60.0000160 / 9060 / 29.1666760 / 30.8333460 / 9060 / 11.2560 / 17.9166760 / 15.4166760 / 15.4166760 / 4560 / 45
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

HAKUKELPOISUUS
Ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut soveltuvan keakoulututkinnon, voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä myös ennen koulututkinnon suorittamista saatu työkokemus asianomaiselta alalta.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaa ja organisaatioita nopeasti. Tämän myötä myös työelämän tarpeet muuttuvat. Datan merkitys lisääntyy jatkuvasti, ja tekoälyä hyödynnetään enenevissä määrin eri sovellusaloilla. Nämä digitalisaation tuomat muutokset edellyttävät eri alojen asiantuntijoilta dataosaamisen kasvattamista ja tekoälyn mahdollisuuksien tunnistamista omalla asiantuntemusalallaan, unohtamatta myöskään digitalisaatioon liittyviä eettisiä näkökulmia.

Dataosaamisen ja tekoälyn ylempi tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet toimia itsenäisesti asiantuntijana ja kehittäjänä vaativissa tehtävissä, joissa tarvitaan dataa ja hyödynnetään tekoälyä tai jotka tähtäävät näiden hyödyntämiseen tulevaisuudessa. Koulutuksessa opit tunnistamaan oman asiantuntija-alasi erilaisia datatarpeita ja ymmärrät datan hyödyntämismahdollisuuksia omalla sovellusalallasi. Opit tekemään myös datan esikäsittelyä, analysointia ja visualisointia käytännössä.

Koulutuksen aikana tutustut tekoälyn käsitteisiin ja menetelmiin sekä opit hyödyntämään tekoälyn menetelmiä ja sovelluksia myös käytännössä. Koulutukseen osallistuvat opiskelijat tulevat erilaisilta koulutustaustoilta (mm. insinöörejä, sairaanhoitajia ja tradenomeja), mikä antaa sinulle erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua ja ymmärtää eri alojen asiantuntijoiden käsitteistöä ja tapaa ratkoa ongelmia. Tarkoituksena on, että myös opiskelijat jakavat toisilleen tietojaa ja taitojaan. Koulutus antaa sinulle valmiudet syventää ammatillista osaamistasi ja antaa sinulle menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla voit jatkaa osaamisesi kehittämistä myös koulutuksen jälkeen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Yrityksissä ja organisaatioissa on kova tarve asiantuntijoille, joilla on oman substanssiosaamisen lisäksi myös data- ja tekoälyosaamista. He voivat työskennellä asiantuntijoina erilaisissa projekti-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla yli-insinööri, data-asiantuntija, sovellusasiantuntija, projektipäällikkö, järjestelmäpäällikkö, erityissuunnittelija tai erityisasiantuntija.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Datan käsittelyyn ja tekoälyn hyödyntämiseen liittyy aina myös vastuullisuus ja eettisyys. Nämä sopivat myös koulutuksen arvoperustaksi.

OPINTOJEN RAKENNE
Opinnot koostuvat opinnäytetyönä (30 op) tehtävästä dataan ja/tai tekoälyyn liittyvästä tutkimuksellisesta kehittämistehtävästä ja syventävistä ammattiopinnoista (25 op), vapaasti valittavista opinnoista (5 op) sekä opiskelijan taustasta riippuen valinnaisista syventävistä ammattiopinnoista (30 op, ei koske insinööri ylempi AMK-tutkinnon suorittavia). Syventävissä ammattiopinnoissa kartutat tietojasi ja taitojasi digitalisaatiossa, dataosaamisessa ja tekoälyn menetelmissä.