OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > DATAOSAAMISEN JA TEKOÄLYN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Dataosaamisen ja tekoälyn ylempi tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Vastuuopettaja:
Pekka Pöyry, etunimi.sukunimi@tuni

Tutkintovastaava:
Hanna Kinnari-Korpela

Opintoasiainkoordinaattori:
Teija Helin

Opinto-ohjaaja:
Anja Salo

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (ylempi-AMK), NQF 7
Bioanalyytikko (ylempi AMK), Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Röntgenhoitaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), NQF 7
Tradenomi (ylempi AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joille on kertynyt vähintään kaksi vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut soveltuvan keakoulututkinnon, voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä myös ennen koulututkinnon suorittamista saatu työkokemus asianomaiselta alalta.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Master-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaa ja organisaatioita nopeasti. Tämän myötä myös työelämän tarpeet muuttuvat. Datan merkitys lisääntyy jatkuvasti, ja tekoälyä hyödynnetään enenevissä määrin eri sovellusaloilla. Nämä digitalisaation tuomat muutokset edellyttävät eri alojen asiantuntijoilta dataosaamisen kasvattamista ja tekoälyn mahdollisuuksien tunnistamista omalla asiantuntemusalallaan, unohtamatta myöskään digitalisaatioon liittyviä eettisiä näkökulmia.

Dataosaamisen ja tekoälyn ylempi tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet toimia itsenäisesti asiantuntijana ja kehittäjänä vaativissa tehtävissä, joissa tarvitaan dataa ja hyödynnetään tekoälyä tai jotka tähtäävät näiden hyödyntämiseen tulevaisuudessa. Koulutuksessa opit tunnistamaan oman asiantuntija-alasi erilaisia datatarpeita ja ymmärrät datan hyödyntämismahdollisuuksia omalla sovellusalallasi. Opit tekemään myös datan esikäsittelyä, analysointia ja visualisointia käytännössä.

Koulutuksen aikana tutustut tekoälyn käsitteisiin ja menetelmiin sekä opit hyödyntämään tekoälyn menetelmiä ja sovelluksia myös käytännössä. Koulutukseen osallistuvat opiskelijat tulevat erilaisilta koulutustaustoilta (mm. insinöörejä, sairaanhoitajia ja tradenomeja), mikä antaa sinulle erinomaisen mahdillisuuden verkostoitua ja ymmärtää eri alojen asiantuntijoiden käsitteistöä ja tapaa ratkoa ongelmia. Tarkoituksena on, että myös opiskelijat jakavat toisilleen tietojaa ja taitojaan. Koulutus antaa sinulle valmiudet syventää ammatillista osaamistasi ja antaa sinulle menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla voit jatkaa osaamisesi kehittämistä myös koulutuksen jälkeen.

Sijoittuminen työelämään

Yrityksissä ja organisaatioissa on kova tarve asiantuntijoille, joilla on oman substanssiosaamisen lisäksi myös data- ja tekoälyosaamista. He voivat työskennellä asiantuntijoina erilaisissa projekti-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.
Tehtävänimikkeitä voivat olla yli-insinööri, data-asiantuntija, sovellusasiantuntija, projektipäällikkö, järjestelmäpäällikkö, erityissuunnittelija tai erityisasiantuntija.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, ja sen voi suorittaa työn ohella.
Lähiopetusta on keskimäärin joka toinen viikko, torstai-iltana (16.30-20.00) ja perjantaisin koko päivän (8.30-16). Vaihtoehtoisissa syventävissä opinnoissa voi olla tästä poikkeava aikataulu. Tämä koskee erityisesti 90 opintopisteen laajuista tutkintoa.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.
Opetussuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä TAMKin muiden YAMK-koulutusten kanssa. Yhteistyö työelämän kanssa toteutuu opinnäytetöinä, hankkeina, verkostoyhteistyönä ja neuvottelukuntatoimintana. Opiskelijoilta kerätään vuosittain opintojaksopalautetta ja valmistuneiden palaute kootaan sähköisellä kyselyllä.