OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TALOTEKNIIKAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > TALOTEKNIIKAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Talotekniikan ylempi tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Talotekniikkaprojektien johtaminen 5
 
   
       
Talotekniikan ajankohtaisteemat 5
 
   
       
Automaatioratkaisut 5
   
     
   
Suunnittelun ohjaus rakennushankkeissa 5
   
     
   
Energiajärjestelmät ja vähähiilisyys rakentamisessa 5
 
   
       
250151007.57.55500
Opinnäytetyö
 
   
Opinnäytetyön suunnittelu 5
 
   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 20
   
     
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5  
   
       
4020535202.52.517.517.51010
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
00000000000
60 / 6560 / 2060 / 2060 / 4560 / 2060 / 1060 / 1060 / 22.560 / 22.560 / 1060 / 10
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

• HAKUKELPOISUUS
Ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä myös ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista saatu työkokemus asianomaiselta alalta. Talotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu LVI- ja sähköalan insinööri (AMK)-tutkinnon suorittaneille, jotka työskentelevät talotekniikan eri tehtävissä.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
• Tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija osaa kehittää yhteistoiminnallisesti niitä valmiuksia, joita tarvitaan uusien teknologisten kokonaisratkaisujen ja palveluiden tuomiseen kiinteistöihin. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on tietoja ja taitoja toimia alan kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä sekä syvällinen kuva ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Opiskelija vahvistaa valmiuksia seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä. Lisäksi tavoitteena on lisätä valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen sekä vahvistaa viestintä- ja kielitaitoa ja valmiuksia kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.
Koulutuksen tuottamia keskeisiä osaamisia ovat talotekninen kokonaisuuksien hallinta, energiaosaaminen, asiakaslähtöisyys, kiinteistöautomaatio-osaaminen, talotekniikkaprojektien johtamisosaaminen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Talotekniikan koulutuksesta valmistuneet henkilöt voivat sijoittua talotekniikan asiantuntija- ja johtotehtäviin rakennuttamis-, suunnittelu-, urakointi-, käyttö- tai viranomaistehtävissä sekä tekniseen kauppaan ja tuotekehitykseen. Koulutus on soveltuva tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto, jota edellytetään erittäin vaativissa taloteknikka-alan suunnittelutehtävissä (kts. lisätiedot)
KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Talotekniset ratkaisut ja palvelut ovat keskisiä osia toimivassa rakennetussa ympäristössä ja niiden avulla käyttäjät saavat entistä toimivampia, terveellisiä ja resurssitehokkaita toimintaympäristöjä. Koulutuksen arvoperustana ovat elinkaariajattelu, kestävä kehitys ja eettisyys.

OPINTOJEN RAKENNE
Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (20 op),vaihtoehtoisista ammattiopinnoista (5op) opinnäytetyöstä (30 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op).
Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija kartuttaa talotekniikkaan ja toimialaan liittyviä tietojaan ja taitojaan. Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin opiskelija voi valita opintoja talotekniikan koulutuksen tarjonnan lisäksi Tampere3-tarjonnasta tai opinnollistaa työtehtäviään. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi lisätä ja laajentaa osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeidensa mukaisesti.