OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TALOTEKNIIKAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > TALOTEKNIIKAN KOULUTUS, YAMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Talotekniikan koulutus, YAMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Talotekniikkaprojektien johtaminen 5
 
   
       
Kiinteistöjen kehittyvät energiaratkaisut 5
 
   
       
Talotekniikan ajankohtaisteemat 5
   
     
   
Automaatioratkaisut 5
   
     
   
Talotekniikan suunnittelutyökalut 5
 
   
       
250151007.57.55500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
+ Yhteiset YAMK opinnot 0                      
Näyttöön perustuva toiminta 5                      
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5                      
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5                      
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5                      
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5                      
Talousjohtamisen perusteet 5                      
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5                      
Teknologiaosaamisen johtaminen 5                      
Projektiosaaminen 5                      
Asiakkuuksien hallinta 5                      
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5                      
Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen 5                      
00000000000
Opinnäytetyö
                     
Tutkimusmenetelmät
(Valitaan yksi)
                     
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5                      
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5                      
Kehittämistehtävä ja raportointi 25  
   
       
0250025000012.512.5
60 / 2560 / 2560 / 1560 / 1060 / 2560 / 7.560 / 7.560 / 560 / 560 / 12.560 / 12.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

• HAKUKELPOISUUS
Ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä myös ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista saatu työkokemus asianomaiselta alalta. Talotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu LVI- ja sähköalan insinööri (AMK)-tutkinnon suorittaneille, jotka työskentelevät talotekniikan eri tehtävissä.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
• Tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija osaa kehittää yhteistoiminnallisesti niitä valmiuksia, joita tarvitaan uusien teknologisten kokonaisratkaisujen ja palveluiden tuomiseen kiinteistöihin. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on tietoja ja taitoja toimia alan kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä sekä syvällinen kuva ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Opiskelija vahvistaa valmiuksia seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä. Lisäksi tavoitteena on lisätä valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen sekä vahvistaa viestintä- ja kielitaitoa ja valmiuksia kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.
Koulutuksen tuottamia keskeisiä osaamisia ovat talotekninen kokonaisuuksien hallinta, energiaosaaminen, asiakaslähtöisyys, kiinteistöautomaatio-osaaminen, talotekniikkaprojektien johtamisosaaminen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Talotekniikan koulutuksesta valmistuneet henkilöt voivat sijoittua talotekniikan asiantuntija- ja johtotehtäviin rakennuttamis-, suunnittelu-, urakointi-, käyttö- tai viranomaistehtävissä sekä tekniseen kauppaan ja tuotekehitykseen. Koulutus on soveltuva tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto, jota edellytetään erittäin vaativissa taloteknikka-alan suunnittelutehtävissä (kts. lisätiedot)
KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Talotekniset ratkaisut ja palvelut ovat keskisiä osia toimivassa rakennetussa ympäristössä ja niiden avulla käyttäjät saavat entistä toimivampia, terveellisiä ja resurssitehokkaita toimintaympäristöjä. Koulutuksen arvoperustana ovat elinkaariajattelu, kestävä kehitys ja eettisyys.

OPINTOJEN RAKENNE
Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (20 op), vaihtoehtoisisiat ammattiopinnoista (5op) opinnäytetyöstä (30 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op).
Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija kartuttaa talotekniikkaan ja toimialaan liittyviä tietojaan ja taitojaan. Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin opiskelija voi valita opintoja talotekniikan koulutuksen tarjonnan lisäksi Tampere3-tarjonnasta tai opinnollistaa työtehtäviään. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi lisätä ja laajentaa osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeidensa mukaisesti.