OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KANSAINVÄLISEN MYYNNIN JA MYYNNIN JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > TRADENOMI (YAMK) KANSAINVÄLINEN MYYNTI JA MYYNNIN JOHTAMINEN
Ylempi AMK-tutkinto ...

Tradenomi (YAMK) Kansainvälinen myynti ja myynnin johtaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
                     
Asiantuntijamyyntityö ja modernit liiketoimintaympäristöt 10
 
   
       
Myynnin johtaminen ja asiakasyritysten liiketoiminnan kehittäminen 10
 
   
       
Asiantuntijamyynti kansainvälisessä liiketoiminnassa 10
 
   
255205510102.52.52.52.5
TAMKin yhteiset YAMK-opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                     
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5
 
   
       
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5
   
     
   
1005502.52.52.52.500
Vapaasti valittavat YAMK-tasoiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
 
   
Opinnäytetyö
                     
55055002.52.52.52.5
60 / 4060 / 1060 / 2560 / 1560 / 1060 / 12.560 / 12.560 / 7.560 / 7.560 / 560 / 5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Koulutuksen laajuus: 90 op

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen tavoitteena on kansainvälisen myynnin, myynnin johtamisen ja myynnin kehittämisen osaaminen. Opiskelija syventää osaamistaan, tietojaan ja taitojaan opintojen aikana kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen moderneista liiketoimintaympäristöistä ja globaalin liiketoiminnan kehittämisestä myynnin keinoin. Opiskelija tarkastelee kriittisesti kansainvälistä myyntiä osana tutkimusryhmän toimintaa ja kehittää tutkimuksellista otettaan opintojen aikana toimeksiantona tehtävässä kansainvälisen myynnin tai myynnin johtamisen aihealueen kehittämistehtävässä. Jo opintojensa aikana ja erityisesti valmistuttuaan opiskelija on organisaationsa yritysten välisen myynnin asiantuntija, muutosagentti, myynnin johtaja ja kehittämisosaaja. Hän toimii työelämässä aktiivisena myynnin ja myynnin johtamisen tutkijana, suunnittelijana, kehittäjänä, toteuttajana ja arvioijana.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Vastuullinen organisaatio johtaa ja kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja tasapainoisesti kiinnittäen huomiota toimintansa ekologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin. Ekologisen kestävyyden näkökulmasta toiminnassa pyritään erilaisten pedagogisten ratkaisujen ja digitaalisten apuvälineiden avulla optimoimaan toimijoiden tarve liikkua, käyttää paperia jne. Sosiaalisen ja eettisen kestävyyden näkökulmasta toiminta on avointa, houkuttelevaa ja yhdenvertaista sekä yksityisyyttä kunnioittavaa eri taustoilla ja näkökulmilla toimintaan osallistuvien kesken. Taloudellisen kestävyyden ja kilpailukyvyn näkökulmasta palveluliiketoiminnan kehittäminen on eräs nykypäivän ja tulevaisuuden kulmakivistä.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Organisaation johto ja keskijohto, vaativat asiantuntijatehtävät.

KOULUTUKSEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 30 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

KESKEISET OPISKELTAVAT AIHEET
Asiantuntijamyyntityö ja modernit liiketoimintaympäristöt
Myynnin johtaminen ja asiakasyritysten liiketoiminnan kehittäminen
Asiantuntijamyynti kansainvälisessä liiketoiminnassa
Kehittämisosaaminen

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä painottaen tiimioppimista. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti keskiviikosta perjantaihin noin viisi kertaa tutkinto-ohjelman aikana.
Lähiopetusjaksoilla tapahtuva yhteisöllinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on olennainen osa oppimista ja opiskelijoiden odotetaan osallistuvan lähiopetukseen. Opintojaksokohtaiset tarkemmat läsnäolovaatimukset määrittelee kunkin opintojakson opettaja.
Koulutusohjelma on pääosin suomenkielinen.