OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KANSAINVÄLISEN MYYNNIN JA MYYNNIN JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma, Tradenomi (ylempi AMK): 90 op
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamispäällikkö
Satu Kylmälä
Vastuuyliopettaja
Pia Hautamäki
Opinto-ohjaaja
Eija Reunanen
Opintoasiainkoordinaattori
Marja Honkanen

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Tradenomi (ylempi AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hakea hyväksiluettavaksi korkeakouluissa suoritettuja tutkinnon tavoitteisiin ja tasoon soveltuvia opintoja.
Hakeminen tapahtuu TAMK:n erillisen ohjeen mukaisesti.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Tutkinnon profiili

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja ne on suunniteltu tehtäväksi töiden ohessa. Opetus järjestetään 1,5 vuoden aikana. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä syventävistä opinnoista 50 op, vapaasti valittavista opinnoista 10 op ja opinnäytetyöstä 30 op.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Koulutuksen tavoitteena on kansainvälisen myynnin, myynnin johtamisen ja myynnin kehittämisen osaaminen. Opiskelija syventää osaamistaan, tietojaan ja taitojaan opintojen aikana kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen moderneista liiketoimintaympäristöistä ja globaalin liiketoiminnan kehittämisestä myynnin keinoin. Opiskelija tarkastelee kriittisesti kansainvälistä myyntiä osana tutkimusryhmän toimintaa ja kehittää tutkimuksellista otettaan opintojen aikana toimeksiantona tehtävässä kansainvälisen myynnin tai myynnin johtamisen aihealueen kehittämistehtävässä. Jo opintojensa aikana ja erityisesti valmistuttuaan opiskelija on organisaationsa yritysten välisen myynnin asiantuntija, muutosagentti, myynnin johtaja ja kehittämisosaaja. Hän toimii työelämässä aktiivisena myynnin ja myynnin johtamisen tutkijana, suunnittelijana, kehittäjänä, toteuttajana ja arvioijana.
Lisätietoja opintojaksoista ja niiden sisällöistä löytyy TAMKin opinto-oppaasta.

Sijoittuminen työelämään

Organisaation johto ja keskijohto, vaativat asiantuntijatehtävät.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkintonimike on Tradenomi (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Business Administration. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto antaa mahdollisuuden hakeutua tiedekorkeakoulujen jatko-opintoihin.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä. Opetuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa noudatetaan TAMKin tutkintosääntöä.

Valmistuminen

Valmistumisen ehtona on opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä painottaen tiimioppimista. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti keskiviikosta perjantaihin noin viisi kertaa tutkintokoulutuksen aikana.
Lähiopetusjaksoilla tapahtuva yhteisöllinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on olennainen osa oppimista ja opiskelijoiden odotetaan osallistuvan lähiopetukseen. Opintojaksokohtaiset tarkemmat läsnäolovaatimukset määrittelee kunkin opintojakson opettaja.
Koulutusohjelma on pääosin suomenkielinen.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä TAMKin muiden YAMK-koulutusten kanssa. Yhteistyö työelämän kanssa toteutuu mm. opinnäytetöinä ja neuvottelukuntatoimintana. Opiskelijoilta kerätään vuosittain opintojaksopalautetta. Lisäksi valmistuneiden palaute kootaan sähköisellä kyselyllä.