OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                                   
JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA
                                   
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö 5
   
     
           
Organisaatio ja sen johtaminen 6
   
     
           
Strateginen johtaminen 4
   
     
           
Asiakkuuksien johtaminen 4  
     
         
   
Prosessijohtaminen 7
   
     
           
Talouden johtaminen 8  
     
         
   
Henkilöstöjohtaminen 6  
     
         
   
TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN
                                   
Tutkimusprosessi ja tutkimusmenetelmät 3
   
     
           
Työelämän tutkiminen ja kehittäminen 10
   
     
           
Scientific Writing and Presentation Skills 2
 
 
   
3619018189.59.5099994.84.84.84.800
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
OPINNÄYTETYÖ
                                   
Seminaarit 6
   
     
           
Opinnäyteseminaarit 3  
     
         
   
Itsenäinen työskentely 15  
     
         
   
Esitysseminaari 6  
     
         
   
624033121201.51.51.51.5666600
60 / 4260 / 4360 / 060 / 2160 / 2160 / 21.560 / 21.560 / 060 / 10.560 / 10.560 / 10.560 / 10.560 / 10.860 / 10.860 / 10.860 / 10.860 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle, joka on urakehityssuuntautunut, kehittämisosaamisesta kiinnostunut ja / tai johtamistaitojen syventämistä haluava. Koulutusohjelman suorittaminen antaa valmiudet toimia eri tasoisissa johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinto tarjoaa mahdollisuuksia uusiin ja entistä haastavimpiin työtehtäviin sekä uralla etenemiseen.

Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa opiskelijalle tietoja ja taitoja, joiden avulla opiskelija osaa analysoida sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvaa tilaa omaan organisaatioonsa sovittaen. Opiskelijan taidot, ymmärrys ja näkökulmat laajenevat opiskelujen aikana johtajuudesta. Johtaminen aletaan nähdä mahdollistamisena ja toisten kasvun tukemisena, päämääräsuuntautuneena toimintana. Johtamisen opetuksen painopisteenä on strateginen johtaminen, jota koskeva tietämys vaikuttaa sekä yritysten liiketoiminnallisiin tavoitteisiin että toimintatapoihin, joilla tavoitteisiin päästään. Opiskelija osaa johtaa organisaationsa strategiatyötä, opettaa strategian mukaista toimintaa, mitata toiminnan suuntaa BSC:n avulla ja kehittää sitä palautteiden perusteella.

Koulutusohjelman ydinosaaminen muodostuu syventävistä opinnoista (johtaminen sosiaali- ja terveysalalla sekä tutkiminen ja kehittäminen), vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Koulutusohjelma on työelämälähtöinen ja sisältää sekä työelämästä nousevia että työelämään sovellettavia tehtäviä. Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena, tiimi- ja itsenäisenä työskentelynä sekä projekti- ja verkkotyösken-telynä. Opiskeluoikeus on 2,5 vuotta. Aikaisempien opintojen ja johtamiskokemuksen perusteella (esim. oh:na toimiminen ja johtamisen erikoistumisopinnot) voi hakea opintojen hyväksilukua.

Opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.