OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > TERVEYDEN EDISTÄMINEN, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Terveyden edistäminen, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                                         
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö
                                         
Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden terveyden edistäminen 10
   
       
               
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen työterveyshuollossa 10
   
       
               
Tutkiminen ja kehittäminen
                                         
Tutkimusprosessi ja tutkimusmenetelmät 3
   
       
               
Työelämän tutkiminen ja kehittäminen 10
   
       
               
Scientific Writing and Presentation Skills 2
   
       
               
Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
                                         
Johtaminen ja organisaation toiminta 5
   
       
               
Sosiaali- ja terveysalan ohjaus- ja palvelujärjestelmä 5
   
       
               
Strateginen johtaminen 5
   
       
               
Talouden johtaminen 10  
     
           
       
Osaamisen johtaminen 5  
     
           
       
5015025257.57.50012.512.512.512.53.83.83.83.80000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                         
Vapaasti valittavat opinnot
                                         
000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                         
Opinnäytetyö
                                         
Seminaarit 6
   
       
               
Opinnäyteseminaarit 3  
     
           
       
Itsenäinen työskentely 15  
     
           
       
Esitysseminaari 6  
     
           
       
6240331212001.51.51.51.566660000
60 / 5660 / 3960 / 060 / 2860 / 2860 / 19.560 / 19.560 / 060 / 060 / 1460 / 1460 / 1460 / 1460 / 9.860 / 9.860 / 9.860 / 9.860 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Terveyden edistämisen koulutusohjelma
HYVINVOINTIPALVELUT / Tampere, Kuntokatu 4

Koulutusjohtaja Lea Yli-Koivisto
Yliopettaja Varpu Lipponen

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Koulutusohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on aikaisemmin suoritettu ammattikorkeakoulututkinto + ylempi AMK (esim. sairaanhoitaja ylempi AMK). Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op) ja se kestää 2 vuotta.

Hakukelpoisuus

Koulutus on tarkoitettu eri tehtävissä toimiville, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-
tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Hakukelpoisuuden antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen jälkeen hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus, josta vähintään yksi vuosi ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen.

Koulutuksen tuottama osaaminen

Terveyden edistämisen koulutusohjelmassa voidaan syventyä vaihtoehtoisesti joko ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoitoon tai työterveyshuoltoon.

Terveyden edistäminen on vaihtoehtoisesti joko ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden terveyden edistämistä tai terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä työterveyshuollossa, tutkimus- ja kehittämisosaamista, johtamisosaamista sekä hyvinvointiosaamista ja toiminnan eettisyyttä. Koulutusohjelman suorittaneilla on syvällistä, laaja-alaista ja monitieteistä tietoa vaihtoehtoisesti joko ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden tai työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta sekä taitoa kriittisesti arvioida ja tehdä päätöksiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Terveyden edistämisen osaamiseen liittyy taito itsenäisesti ja kriittisesti toteuttaa, johtaa ja arvioida näyttöön perustuen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tukevia toimintamuotoja, prosesseja sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita sosiaali- ja terveysalan vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Johtamisosaamiseen liittyy taito kehittää palvelukokonaisuuksia ja niiden vaikuttavuutta sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden suuntaisesti yhteistyössä moniammatillisten verkostojen kanssa sekä kyky soveltaa erilaisia johtamismalleja ja -menetelmiä laadukkaiden ja taloudellisten palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tämän edellytyksenä on terveyden edistämisen arvojen sisäistäminen, joka ohjaa strategisen osaamisen kehittämistä.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat sijoittua sosiaali- ja terveysalan organisaatioihin vaihtoehtoisesti joko ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden terveyden edistämisen tai työterveyshuollon asiantuntijoiksi, jotka toimivat työyhteisöjen kehittäjinä ja/tai esimiehinä. Koulutusohjelman suorittaneista valmistuu erityisasiantuntijoita, joilla on vaihtoehtoisesti joko ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden terveyden edistämisen tai työterveyshuollon asiantuntijuuden lisäksi sosiaali- ja terveysalan johtamisen, kehittämisen ja tutkimuksen asiantuntijuutta.

Koulutusohjelman rakenne ja keskeiset opiskeltavat aiheet | Opinto-ohjelma

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opetussuunnitelmassa ammatillisuus ja asiantuntijuus näkyvät toisiinsa kytkeytyvinä, laajenevina ja syvenevinä prosesseina. Opetussuunnitelman lähtökohdan ja keskiön muodostava 30 op laajuinen, lähinnä toimintatutkimuksena toteutettava opinnäytetyö, jota opintojaksojen sisällöt, menetelmät ja tehtävät tukevat.

Koulutusohjelman opinnot ovat:

Syventävät ammattiopinnot (55 op)

Vaihtoehtoisesti joko
- Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden terveyden edistäminen (10 op) tai
- Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen työterveyshuollossa (10 op)
- Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (30 op)
- Tutkiminen ja kehittäminen (15 op)
Opinnäytetyö (30 op)
Vapaasti valittavat opinnot (5 op).

Opetuksen toteuttaminen
Koulutuksen pedagogisena lähtökohdat perustuvat elinikäisen oppimisen periaatteille, jolloin opiskelijalla on päävastuu oman oppimisensa etenemisestä. Oppimisen lähtökohtina ovat tulevaisuuden johtamisosaaminen sosiaali- ja terveysalalla, alan kehittämistarpeet ja opiskelijan oppimistarpeet.

Oppiminen nähdään tiedon rakentumisen prosessina erilaisissa toimintaympäristöissä. Oppiminen on sidoksissa toimintaan ja kokemukseen, joille opiskelija antaa merkityksen. Opetukseen ja ohjaukseen liittyy avoimuus, vuorovaikutuksen tasavertaisuus, asiantuntijuuden ja johtajuuden kehittymisen tukeminen sekä yhteistyön kehittymisen tukeminen eri yhteistyötahojen kesken.

Opinnäytetyö muodostaa opintojen keskiön, jota opintojaksojen sisältö ja menetelmät tukevat. Opinnäytetyössä sekä oppimistehtävissä kehitetään uusia toimintakäytäntöjä sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden johtamiseen. Opinnäytetyön ja oppimistehtävien aiheet pohjautuvat työelämän kehittämistarpeisiin. Asiantuntijuuden ja johtajuuden kehittämisessä korostetaan eettisyyttä, tutkimuksellisuutta, näyttöön perustuvaa toimintaa, johtamistaitoja, teknologian hallintaa, kansainvälisyyttä, innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä.