OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > HYVINVOINTITEKNOLOGIAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA (LIIKETALOUDEN ALA) > HYVINVOINTITEKNOLOGIAN KOULUTUS
Ylempi AMK-tutkinto ...

Hyvinvointiteknologian koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Yhteiset YAMK opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5
 
   
       
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5  
   
       
Talousjohtamisen perusteet 5
   
     
   
Projektiosaaminen 5
 
   
       
Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen 5
   
     
   
2051010555552.52.5
Syventävät ammattiopinnot
                     
Terveysteknologiat ja palveluprosessien hallinta 5
 
   
       
Health Information Systems 5
   
     
   
Teknologia-avusteinen kuntoutus 5
   
     
   
Terveysteknologioiden markkinointi, hankinnat ja kilpailutus 5
 
   
       
Terveys- ja sosiaalialan johtamisjärjestelmät 5  
   
       
Digitaaliset palvelut ja sovellusten suunnittelu 5
 
   
       
255151057.57.5552.52.5
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnittelu ja tiedonhankinta 5
 
 
   
Opinnäyte- ja esitysseminaarit 5
 
   
Itsenäinen työskentely 20
 
   
17.512.52.51512.51.31.37.57.56.36.3
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5
 
   
       
505002.52.50000
60 / 67.560 / 22.560 / 32.560 / 3560 / 22.560 / 16.360 / 16.360 / 17.560 / 17.560 / 11.360 / 11.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

HAKUKELPOISUUS
Ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet liiketalouden (tietojenkäsittely) AMK tutkinnon ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä myös ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista saatu työkokemus asianomaiselta alalta.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia itsenäisesti hyvinvointiteknologia-alan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja toimia erilaisten ihmisten kanssa kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa huomioiden kulttuuriset, yhteisölliset ja eettiset näkökulmat. Opiskelija kykenee verkostoissa toimiessaan myös vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen.
Opiskelija osaa johtaa yksittäisiä ihmisiä ja ryhmiä ratkaisemaan alan monimutkaisia ja ennakoimattomia ongelmia, joiden tuloksia voidaan hyödyntää alan uuden tiedon tuottamisessa ja menettelyjen sekä tietojenkäsittelytoimintojen kehittämisessä. Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti oman alansa erityisosaamista vaativat käsitteet, tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät sekä tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja monialaisen kehittämistyön perustana. Opiskelija ymmärtää hyvinvointiteknologia-alan vaatimukset monialaiseen ja eri alojen rajapintoihin liittyvien tietojen ja menetelmien yhdistämisosaamiseen sekä vaatimukset niistä tuotetun uuden tiedon kriittiseen arviointiin. Opiskelija kartuttaa hyvinvointiteknologia-alaan liittyviä, erityisosaamista vaativia tietojaan ja käytäntöjään, joita hän voi hyödyntää sekä omassa tietojenkäsittelyyn liittyvässä työssään että muiden työn kehittämisessä. Opiskelija saa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja hyvät taidot alaan liittyvään suulliseen sekä kirjalliseen viestintään omalla äidinkielellään.

Koulutuksen tuottamia keskeisiä osaamisia ovat asiakaslähtöisyys, terveysalan laitteiden viranomaisvaatimusten dokumentointiosaaminen, terveys- ja sosiaalialan teknologisten ratkaisujen hankintaosaaminen, terveys-/hyvinvointiteknologioiden ICT ratkaisut ja hyvinvointialan palveluliiketoimintaosaaminen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Hyvinvointiteknologian koulutuksesta valmistuneet henkilöt voivat sijoittua hyvinvointiteknologian asiantuntijoiksi, kehittämispäälliköiksi, projektipäälliköiksi, sovellus-/järjestelmäasiantuntijoiksi (asiakas- ja potilastietojärjestelmät), hyvinvointiteknologiakoordinaattoreiksi ja suunnittelijoiksi.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan erilaisia teknisiä ja teknologisia ratkaisuja, joilla ylläpidetään ja parannetaan ihmisen elämänlaatua, hyvinvointia tai terveyttä. Lisäksi hyvinvointiteknologioilla tarkoitetaan organisaatioiden henkilöstön käyttämiä, toimintaa ja johtamista ohjaavia ja arvioivia järjestelmiä. Koulutuksen arvoperustana ovat hyvinvointi- ja terveysteknologioihin liittyvä elinkaariajattelu, kestävä kehitys ja eettisyys.

OPINTOJEN RAKENNE
Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (30 op), opinnäytetyöstä (30 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (30 op).
Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija kartuttaa hyvinvointiteknologiaan liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä osaamista. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija lisää ja laajentaa alan osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeidensa mukaisesti.