OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Hoitotyön koulutusohjelma, vuonna 2013 tai aiemmin aloittaneet

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Susanna Seitsamo
Susanna.seitsamo(at)tamk.fi
sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus

Tiina Mäkinen
Tiina.Makinen@tamk.fi
sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Kätilö (AMK), EQF 6
Terveydenhoitaja (AMK), EQF 6
Sairaanhoitaja (AMK), EQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset:
Linkki TAMKin www-sivujen hakuohjeisiin

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin suoritetuista korkeakouluopinnoista sekä opintojen ulkopuolella hankitusta osaamisestaan. Katso TAMKin yleiset AHOT/hyväksiluku -ohjeet.


Katso
TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset:
Linkki TAMKin www-sivujen hakuohjeisiin

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Ammattiopinnoissa opintojen loppuvaiheessa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten potilaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin omalla hoitotyön erityisalallaan. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.

Sijoittuminen työelämään

Sairaanhoitajat työskentelevät erilaisissa hoitotyön asiantuntijatehtävissä, jotka vaativat joko perus- tai erityisosaamista. Työpaikkoja on perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa, Suomessa ja ulkomailla.

Työpaikka voi olla esim. sairaalan vuodeosastolla, poliklinikalla tai leikkausosastolla. Se voi löytyä myös kotisairaanhoidosta, erilaisista kuntoutus- ja hoitokodeista tai lääkäriasemilta. Näiden lisäksi sairaanhoitajatutkinto mahdollistaa työskentelyn asiantuntija- ja konsulttitehtävissä, vapaaehtoisjärjestöjen palveluksessa tai kansainvälisissä tehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Katso TAMKin YAMK-tutkintojen hakuohjeet:

YAMK-tutkinnot

Alalla on mahdollista suorittaa myös yliopisto-opintoja.
Yliopisto-opinnot hoitotieteessä tai terveystieteissä.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä.

Tutustu arviointikriteereihin Katso
Tutustu arviointikriteereihin

Tarkemmat kriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista.
Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkintoon johtava sairaanhoitajakoulutus, laajuus 210 op, kesto noin 3,5 vuotta, toteutetaan päiväopintoina ja monimuoto-opintoina.

Tutkintoon johtava terveydenhoitajakoulutus, laajuus 240 op, kesto noin 4 vuotta, toteutetaan kokopäiväopintoina.

Tutkintoon johtava kätilökoulutus, laajuus 270 op, kesto noin 4,5 vuotta, toteutetaan kokopäiväopintoina.

Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Ensimmäisen opintovuoden orientoivan harjoittelun taitokokeet ja perusharjoittelu suoritetaan ennen toisen vuoden ensimmäistä harjoittelua. Ensimmäisen vuoden opinnoista tulee olla 50 op suoritettuna ennen toiselle vuodelle siirtymistä. Lääkehoito ja lääkelaskut tulee sisältyä näihin 50 opintopisteeseen. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä anatomian ja fysiologian opinnot sekä sen alan perusjakso, jonka opiskelija on valinnut vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoiksi.

Sairaanhoitajatutkinnon voi suorittaa sekä suomen että osittain englannin kielisenä kokopäiväopiskeluna.

Sairaanhoitajakoulutus sisältää ammattitaitoa edistävää harjoittelua 75 opintopistettä.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on huomioitu Suomen terveyspoliittiset ohjelmat sekä TAMKin strategia. Lisäksi on otettu huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen säädösten toteutuminen sekä Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 -työryhmän osaamiskuvausten toteutuminen.

TAMKin sairaanhoitajakoulutuksen neuvottelukunta on ollut mukana opetussuunnitelmatyössä antamalla kommentteja opetussuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta.