OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Ida Nikkola
Osaamispäällikkö
ida.nikkola@tuni.fi
p. 0406473553
Irmeli Nieminen
Opintojenohjaaja
irmeli.nieminen@tuni.fi
p. 0503119677

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Terveydenhoitaja,(AMK) EQF6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset:
Linkki TAMKin www-sivujen hakuohjeisiin

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin suoritetuista korkeakouluopinnoista sekä opintojen ulkopuolella hankitusta osaamisestaan. Katso TAMKin yleiset AHOT/hyväksiluku -ohjeet. Linkki TAMKin yleisiin AHOT-ohjeisiin

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset:
Linkki TAMKin www-sivujen hakuohjeisiin
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

utkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet ja osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita sekä osaa käyttää tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut sekä osaa antaa ensiapua hätätilanteessa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri ikäisten potilaiden/asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.

Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita/asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.Terveydenhoitajatyön ammattiopinnoissa opiskelijan ammatillisuus vahvistuu ja erityisesti terveyttä edistävä osaaminen syvenee ja laajenee. Opiskelija osaa terveydenhoitajana tehdä eettisesti kestäviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten asiakkaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin terveydenhoitajan eri työalueilla. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan asiakkaan, potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää terveydenhoitajatyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan terveydenhoitajatyön alueella opinnäytetyön ja kehittämistehtävän avulla.

Sijoittuminen työelämään

TAMKista valmistuneena terveydenhoitajana sinulla on hyvät työllistymismahdollisuudet terveydenhoitajatyön eri alueille. Terveydenhoitajat työskentelevät usein erilaisissa hoitotyön asiantuntijatehtävissä, jotka vaativat perus- ja erityisosaamista. Työpaikkoja on perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa Suomessa ja ulkomailla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sinulla on mahdollisuus terveydenhoitajatutkinnon suoritettuasi jatkaa opintojasi erilaisin täydennys- ja jatkokoulutuksin.

Terveydenhoitaja voi syventää ja laajentaa osaamistaan suorittamalla erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutuksia, erikoistumisopintoja ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. TAMK tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen. Terveydenhoitajan on mahdollista hakeutua myös yliopistoon suorittamaan kandidaatti- ja maisteriopinnot hoitotieteessä tai terveystieteissä.
Katso TAMKin YAMK-tutkintojen hakuohjeet:
YAMK-tutkinnot

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Terveydenhoitajakoulutuksessa opintosuoritukset arvioidaan numeerisesti (arviointiasteikolla K5-0/hylätty) tai hyväksytty- hylätty asteikolla. Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista.

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä.
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=2198

Valmistuminen

Terveydenhoitajaksi valmistuminen edellyttää opintojen suorittamista ja osaamistavoitteiden saavuttamista opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä ja laajuudessa. TAMKista valmistuneena terveydenhoitajana sinulla on vahvat tulevaisuuden työelämätaidot ja taito kehittää terveydenhoitajatyötä.

Opintojen toteuttaminen

Tutkintoon johtava terveydenhoitajakoulutus on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja kestää 4 vuotta. Opinnot toteutetaan päiväopintoina mm. koululla tapahtuvana lähiopetuksena, käden taitojen harjoitteluna, simulaatio-opiskeluna, itsenäisenä opiskeluna ja yhdessä tekemisenä. Osa opetuksesta voi tapahtua etäopetuksena ja ilta-aikaan. Terveydenhoitajakoulutus sisältää erilaisissa hoitoympäristöissä tapahtuvaa ammattitaitoa edistävää ohjattua harjoittelua 85 opintopistettä. Opintoihin kuuluu myös 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opiskelijan terveydenhoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan.


Opintojen suorittamisessa ja etenemisessä noudatetaan opetussuunnitelmakohtaisia periaatteita. Opetussuunnitelmien tarkemman kuvauksen ja periaatteet löydät opinto-oppaasta opetussuunnitelmat välilehdeltä.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on huomioitu Suomen terveyspoliittiset ohjelmat sekä TAMKin strategia. Lisäksi on otettu huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen säädösten toteutuminen. Valtakunnallista terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kuvausta ja valtakunnallista sairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimuksia ja niiden sisältöjä on myös huomioitu terveydenhoitaja koulutuksen kehittämisessä ja sisällöissä.

TAMKin terveydenhoitajakoulutuksen neuvottelukunta ja työelämäyhteistyökumppanit ovat olleet mukana opetussuunnitelmatyössä antamalla kommentteja opetussuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta.

Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaista viitekehystä.