OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > BIOANALYYTIKON TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamispäällikkö
Kirsi Mansikkamäki
Opinto-ohjaaja
Tiina Säilä

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Bioanalyytikko (AMK), EQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija osaa toimia ammattikorkeakoulun oppimis-ja toimintaympäristössä ja on selvillä koulutusohjelmastaan ja tulevasta ammatistaan terveyspalvelujärjestelmässä. Opiskelija osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellisissä opinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja ammattiopintojen perustaksi. Opiskelija osaa ottaa hyvin perehdytettynä näytetutkimuksiin tarvittavia yleisimpiä verinäytteitä ottaen huomioon näytteenoton esivalmistelut, tietosuojan ja vaitiolovelvollisuuden sekä potilas- ja työturvallisuuden. Opiskelija osaa rekisteröidä potilastutkimuksista sydänfilmin luotettavasti.
Toisen vuoden jälkeen opiskelija on perehtynyt terveysalan laboratoriotoiminnan tieteellisiin perusteisiin ja osaa tehdä yleisimpiä laboratoriotutkimuksia sen eri osa-alueilla. Opiskelija pystyy perehdytyksen jälkeen toimimaan itsenäisesti näytteenotossa. Opiskelija on laajentanut osaamistaan kaikilla ammattiaineiden alueilla asiakaslähtöisesti ottaen huomioon laatuasiat, tietosuojan ja työturvallisuuden. Opiskelija osaa käyttää tiedonhankintataitoja ja englannin kieltä ja osaa hyödyntää työelämästä saamaansa kokemusta teoriatiedon syventämiseen.
Kolmannen vuoden jälkeen opiskelijalle on jäsentynyt suomalainen terveyspalvelujärjestelmä ja sen lainsäädäntö sekä toimintayksiköiden johtaminen. Opiskelija osaa toimia perehdytyksen jälkeen itsenäisesti erilaisissa kliinisissä laboratorioissa. Osaa ohjata potilasta ja muuta henkilöstöä laboratoriotoiminnan eri osa-alueilla sekä toimia laatukriteereiden mukaisesti. Opiskelija osaa tehdä opinnäytetyön itsenäisesti ohjausta hyödyntäen.
Bioanalyytikko-opiskelija voi toimia tilapäisesti laillistetun laboratoriohoitajan tehtävissä sen jälkeen kun hän on suorittanut kaksi kolmasosaa bioanalytiikan opinnoistaan.
Neljännen vuoden jälkeen ( 3.5 v.) valmistuttuaan bioanalyytikko osaa toimia perehdytyksen jälkeen laboratoriotoiminnan perustehtävissä sen eri osa-alueilla ja on syventänyt / laajentanut osaamistaan valitsemillaan osaamisalueilla. Opinnäytetyön teossa ja vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa opiskelija osaa hyödyntää tutkittua tietoa ja osaa tehdä erilaisia kehittämistöitä työelämässä valitun tutkimusotteen mukaisesti toimintayksikön kehittämiseen tähtäävissä tehtävissä moniammatillisissa tiimeissä ja hankkeissa.

Sijoittuminen työelämään

Bioanalyytikko toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai yksityisissä laboratorioissa sekä muissa terveysalan laboratoriotoiminnan osaamista vaativissa laboratoriopalvelutuotannon tehtävissä kuten lääketieteellisissä ja biotieteellisissä tutkimus- ja tuotantolaitoksissa, alan yrityksissä ja eläinlaboratorioissa. Bioanalyytikko osallistuu laitteiden ja menetelmien validointiin ja laadunohjaukseen sekä opetus-, ohjaus- ja konsultointipalveluihin. Bioanalyytikko toimii moniammatillisesti kehitettäessä näytteenottopalveluita ja vierianalytiikkatoimintaa. Kansainvälisiin ja monikulttuurisiin työtehtäviin osallistuminen edellyttää hyvää ja laaja-alaista ammattitaitoa, kielitaitoa sekä eri kultturien tuntemusta ja kykyä toimia erilaisissa kliinisissä - ja tutkimuslaboratorioissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkintoon johtava bioanalyytikko (AMK) koulutus; laajuus 210 op, kesto 3,5 vuotta. Toteutetaan kokopäiväopintoina.
Koulutusohjelma toteutetaan ammattikorkeakouluista annetun lainsäädännön mukaisesti ja se koostuu perus- ja ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu sisältyy ammattiopintoihin (75op) ja se toteutetaan opetuslaboratoriossa ja ammattikorkeakoulujen solmimien harjoittelusopimusten mukaisissa kliinisissä- sekä tutkimuslaboratorioissa, joilta edellytetään korkeakoulutasoista harjoittelun ohjausta. Bioanalyytikon ammattitaidon perustana ovat kliinisen laboratoriotieteen ja sitä tukevien muiden tieteenalojen teoreettinen tieto ja sen soveltaminen käytäntöön. Koulutuksessa keskeisinä sisältöinä ovat kliinisen fysiologian ja neurofysiologian, hematologian, immunologian ja immunohematologian, histologian ja sytologian, kliinisen kemian, kliiinisen mikrobiologian, näytteenottotoiminnan, molekyylibiologian ja genetiikan, vierianalytiikan, laite-ja automaatiotekniikan opinnot sekä isotooppitutkimukset. Keskeistä opetuksessa on, että opiskelija oppii tuottamaan käytännöllistä tietoa. Opiskeluun liittyvän ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Opiskelusta osan voi suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset, työelämän osaamistarpeet sekä TAMKin strategia.