OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosiaalialan koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Sosionomin viestintätaidot
                                                 
Kirjoitusviestintä ja informaatiotekniikka 5
     
           
                       
English for Social Services 3
       
             
                   
Svenska inom det sociala området 3    
           
                     
   
803053000302.52.51.51.50000001.51.500
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Ammatillisen kasvun prosessi
                                                 
Minä ja sinä matkalla sosionomiksi 4
     
           
                       
Sosionomina kohtaamassa asiakkaita ja työyhteisöjä 3  
       
               
               
Sosionomi kehittäjänä, vaikuttajana, yhteistyön tekijänä ja elinikäisenä oppijana 3    
           
                     
   
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä
                                                 
Ihmisen kehityksen ja elämänkulun psykologia 5
     
           
                       
Lääkehoito ja ensiapu 3
     
           
                       
Kasvun ja toimintakyvyn tukeminen arjessa 3
     
           
                       
Mielenterveys ja päihdetyö 5
       
             
                   
Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan työorientaatiot 5
       
             
                   
Sosionomin osaaminen lastensuojelussa 3  
       
               
               
Sosionomin osaaminen vammaistyössä 3  
       
               
               
Sosionomin osaaminen erityiskasvatuksessa 3  
       
               
               
Sosionomin osaaminen aikuissosiaalityössä 3  
       
               
               
Professional English for Social Work 3
       
             
                   
Sosionomin asiakastyömenetelmät
                                                 
Luovat ja toiminnalliset menetelmät työvälineinä 4
     
         
                   
Asiakastyön yksilö- ja ryhmätyön menetelmät 5
     
           
                       
Luovat ja toiminnalliset menetelmät vaihtoehtoisissa moduleissa 3  
         
                 
           
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät 5  
       
               
               
Luovat ja toiminnalliset menetelmät ryhmän ohjaamisessa 3    
         
                   
       
Vaihtoehtoiset ammatilliset modulit
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                 
Lastensuojelu ja perhetyö 8    
         
                   
       
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 8  
         
                 
           
Ikäihmiset ja senioripalvelut 8  
         
                 
           
Päihde- ja mielenterveystyö 8    
         
                   
       
Vammaistyö 8    
         
                   
       
International Studies and Multicultural Social Work 8  
       
               
               
Yrittäjyysosaaminen 8    
         
                   
       
Varhaiskasvatus ja päivähoito 8  
         
                 
           
Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntaosaaminen
                                                 
Sosionomin yhteiskunnallinen tehtävä, arvot ja ammattietiikka 5
     
           
                       
Community and Multicultural Social work 3
       
             
                   
Sosiaalilainsäädäntö ja palvelujärjestelmät 5  
         
                 
           
Sosiaalipalveluiden talous ja hallinto 6    
           
                     
   
Huono-osaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa 3      
           
                       
Sosionomin tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
                                                 
Tutkimuksellinen seminaarityö 4  
         
                 
           
Tutkimustyön perusteet ja tutkimusmenetelmät 6    
         
                   
       
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaalialalla
                                                 
Työhyvinvointi 3    
         
                   
       
Projektiosaaminen sosiaalialalla 3    
         
                   
       
Lähijohtaminen 3    
           
                     
   
Sosiaali- ja hyvinvointialan yrittäjyys 4    
           
                     
   
Osallisuuden edistämisen projektiopinnot 7    
         
                   
       
4564703271828365416313.513.599141418182727881.51.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
0000000000000000000000000
HARJOITTELU
                                                 
Sosionomin osaaminen senioripalveluissa - harjoittelu 3
     
           
                       
Osallisuuden edistäminen arjessa 7
       
             
                   
Sosionomin edistyneen osaamisen harjoittelu 15  
         
                 
           
Sosionomin ammatillinen harjoittelu 10      
           
                       
Sosionomin lähijohtamisen harjoittelu 10      
           
                       
10150203701500201.51.53.53.5007.57.500001010
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Opinnäytetyöseminaari 1 3    
         
                   
       
Opinnäytetyöseminaari 2 3    
         
                   
       
0060000060000000000330000
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjäksi kasvaminen (Proakatemia)
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset opinnot (Proakatemia)
()
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu (Proakatemia)
()
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 6360 / 7960 / 7960 / 2360 / 3560 / 2860 / 2860 / 5160 / 6060 / 1960 / 2360 / 17.560 / 17.560 / 1460 / 1460 / 1460 / 1460 / 25.560 / 25.560 / 3060 / 3060 / 9.560 / 9.560 / 11.560 / 11.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA
Sosionomi (AMK)
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Koulutuksen laajuus on 210 op ja se kestää 3 ½ vuotta. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.
Toteutusmuoto: kokopäivä/ aikuiskoulutuksena monimuoto
Sosiaalialan toimipiste: Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Koulutusjohtaja Riitta Hanhijärvi
Koulutuspäällikkö Outi Wallin
KOULUTUKSEN ARVOPERUSTANA IHMISOIKEUDET
Sosiaalialan koulutuksen arvoperusta liittyy yhteiskuntaa sitoviin ihmisoikeuksien periaatteisiin. Sosiaalialan työtä ohjaavat kaikki ihmisoikeuksia koskevat periaatteet, jotka muodostavat myös sosionomi(AMK)- tutkinnon arvoperustan. YK:n ihmisoikeuksien julistuksen arvot ovat:
1. Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus
2. Yksilön itsemäärämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittaminen
3. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
4. Syrjinnän ja väkivallan vastustaminen
5. Köyhyyden vähentäminen
Kansainvälisen sosiaalityöntekijöiden yhdistyksen IFSW:n eettiset ohjeet ja periaatteet perustuvat kaikkien ihmisten ihmisarvoon ja siitä johtuviin toimintatapoihin. Ihmisen itsemääräämisoikeus, osallisuuden edistäminen ja ihmisen kokonaisvaltaisuuden huomioonottaminen ovat näitä periaatteita. Voimavaralähtöisen työotteen omaksuminen yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyössä perustuvat eettisiin valintoihin.
Sosiaalialan koulutusohjelmassa yhtenä lähtökohtana ovat lapsen tarpeet ja lapsen edun huomioon ottaminen. Tämä tarkoittaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteiden sisällyttämistä opetukseen. Kaikkien haavoittuvassa asemassa olevien mahdollisuudet arvokkaaseen elämään tulee ottaa huomioon sosionomi-koulutuksen tavoitteissa ja toteutuksissa.
SOSIONOMI(AMK) –KOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET
Valtakunnallisesti määritellyt sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen osaamiskompetenssit ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyöosaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämisosaaminen sekä johtamisosaaminen. TAMKin yhteiset kompetenssit ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälisyysosaaminen. Nämä integroituvat opetussuunnitelmaan ja sen toteutukseen monin tavoin.
Sosiaalialan asiakkuus kytkeytyy ehkäisevään, kuntouttavaan, yhteisölliseen ja rakenteelliseen työhön. Kaikessa asiakastyössä painotetaan varhaista tukea. Sosiaalialan työ tehdään yhä useammin monialaisissa hankkeissa, palveluissa ja verkostoissa, joten sosionomeilta edellytetään kykyä työskennellä yhdessä muiden alojen työntekijöiden kanssa sosiaalialan asiantuntijana.
Sosiaalialan työ on luonteeltaan asiakas- ja voimavarakeskeistä. Alan työntekijältä vaaditaan reflektiivisyyttä, luovuutta ja tutkivaa otetta omaan työhön. Toiminnan ohjaus ja kehittäminen sekä verkostotyön osaaminen ovat kaikille yhteistä osaamisen aluetta. Monikulttuuristuva yhteiskunta edellyttää myös kielitaitoa sekä kulttuurisensitiivistä työotetta. Opetussuunnitelma perustuu työelämän toiveiden mukaisesti laaja-alaiseen sosiaaliohjausosaamiseen. Samalla vaihtoehtoiset ammatilliset modulit, harjoittelut ja oppimisprojektit tuottavat erityisosaamista, mitä työelämä myös toivoo. Sosiaalialan yrittäjyyden sisällyttäminen opetussuunnitelmaan tuo sosionomeille tietoa monimuotoisesta palvelujen tuotannosta.
SOSIAALIALAN OSALLISTAVA JA DIALOGINEN PEDAGOGIIKKA
Osallisuus ja dialogisuus sekä niihin liitettävät voimaantuminen ja emansipaatio ovat paitsi sosiaalialan koulutuksen keskeisiä teoreettisia lähtökohtia, myös pedagogiikan läpäiseviä periaatteita. Osallistava ja dialoginen pedagogiikka näkyy opiskelijoiden osallisuutena oppimisprosessin jokaisessa vaiheessa, yhteistoiminnallisina oppimisen tapoina sekä avoimena ja yhteisöllisenä vuorovaikutuskulttuurina. Opiskelijan yksilöllisyys huomioidaan omien tavoitteiden, valintojen ja vastuullisuuden kautta. Ammatillisen kasvun prosessi keskittyy itseohjautuvan, reflektiivisen, eettisesti toimivan ja vuorovaikutustaitoisen sosionomin ammatti-identiteetin rakentumiseen. Muun opiskelun tavoin tämä tapahtuu opiskelijan kokemus- ja merkitysmaailman omakohtaisella ja yhteistoiminnallisella prosessoinnilla.
VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneet työllistyvät monipuolisiin sosiaaliohjauksen tehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektoreille sekä järjestöjen palvelukseen. Sosionomit (AMK) työllistyvät hyvin lastentarhanopettajiksi, lastensuojelun tehtäviin sekä monenlaisiin sosiaaliohjaajan tehtäviin eri sosiaalipalveluihin. Työllistyminen yksityisiin sosiaali- ja terveysalan yrityksiin on lisääntymässä.
SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA:
Ensimmäisen vuoden teemana on Sosionomin tavoitelähtöinen työ eri asiakasryhmissä. Ihmisen kehityksen ja elämänkulun ymmärtäminen liittyy sosionomin asiakkaan arjen tukemiseen. Opiskelija osaa käyttää erilaisia sosiaalialan asiakastyön menetelmiä ja tukea tavoitelähtöisesti asiakkaan elämänhallintaa. Opiskelija ymmärtää sosiaalialan työn yhteiskunnalliset ja eettisesti vaativat tavoitteet.
Toisen vuoden teemana ovat Sosiaalialan tiedot ja taidot. Opinnoissa alkavat vaihtoehtoiset modulit, joiden avulla opiskelija voi suunnitella omaa urapolkuaan. Opiskelija osaa käyttää erilaisia sosiaalialan työmuotoja ja -menetelmiä, arvioida sekä kehittää niitä. Harjoittelussa opiskelijalle muodostuu edistynyttä, teoreettisesti perusteltua osaamista. Opinnoissa on selkeä kansainvälinen juonne, joka mahdollistaa nykyistä selkeämmin opiskelijan vaihto-opiskelua sekä mahdollistaa vaihto-opiskelijoiden saapumisen tänne. Opiskelijat valitsevat vastuullisesti opettajatuutorin tukemana ammatillisia urapolkujaan. Keskeinen mahdollinen urapolku on lastentarhanopettajan kelpoisuus, jonka saaminen edellyttää vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja. Lastentarhanopettajan kelpoisuuden hankkivat opiskelijat tekevät harjoittelun pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan alueilla.Omilla valinnoillaan opiskelija hankkii laaja-alaisen osaamisen lisäksi erityisosaamista eri tehtäväalueilla.
Kolmannen vuoden teemana on Sosiaalialan tutkiva kehittäminen. Tämän vuoden aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat osallisuutta edistäviä TAMKIn strategialähtöisiä ja muita työelämäprojekteja. Opetukseen integroidaan kansainvälisyysosaamista, tutkivaa kehittämistä sekä yrittäjyysosaamista. Opiskelija laatii työelämälähtöisen opinnäytetyön, joka osoittaa kykyä kehittävään ja tutkivaan työotteeseen. Opinnäytetyö valmistuu kolmannen vuoden aikana lähes loppuvaiheeseen asti. Ammattikorkeakoulun alueellinen vaikuttamistehtävä liittyy usein opinnäytetyöhön. Opiskelija osaa toimia sosiaalialan monissa työtehtävissä, joissa edellytetään tavoitteellista asiakkaiden tai asiakasryhmien ohjaamista myös vaativissa ja monimutkaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Sosionomin lähijohtajuusosaaminen täydentyy tietoja soveltavalla harjoittelulla. Valtakunnallisissa linjauksissa lähijohtamiseen ja palvelujen tuotteistamiseen liittyvää osaamista on pidetty tärkeänä.
Neljännen vuoden teemana on Sosionomi ammatillisena toimijana, ja hän valmistuu siirtymään valmiina sosionomina työelämään. Hän tekee syksyn aikana lähijohtamisen harjoittelun ja soveltavan, kehittävän harjoittelun työuransa kannalta sopivassa paikassa. Sosiaalialan osaamistavoitteista vaativimmat tavoitteet liittyvät eettiseen osaamiseen, jolloin sosionomi(AMK) on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti.
SOSIAALIALAN KANSAINVÄLISYYSPOLKU TAMKissa
Sosionomi-opiskelija voi valita eri vuosina kansainvälisiä ja monikulttuurisia opintoja. Hän voi hakea erimittaisiin kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin siten, että hän voi työllistya kansainvälisiin tehtäviin.
Opintojen rakenne
Perusopinnot 11 op
Ammattiopinnot 134 op
Harjoittelu 45 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op