OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Ensihoidon koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Viestintätaidot 5
 
 
   
   
       
       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu 5
 
 
   
   
       
       
50502.52.5002.52.5001.31.31.31.300001.31.31.31.30000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Koulutusohjelman ammattiopinnot
                                                       
Anatomia ja fysiologia 5
     
           
                       
Lääketieteen perusteet 1
     
           
                       
Farmakologia 2  
       
               
               
Psykologia 2
     
           
                       
Sosiaalipolitiikka 2
     
           
                       
Terveyssosiologia 1    
         
                   
       
Kasvatustiede, osa 2. 1                                                        
Kasvatustiede, osa 1. 1                                                        
Hoitotyön ammattiopinnot
                                                       
Hoitamisen perusteet
                                                       
Sairaan ihmisen kokonaisvaltainen hoitotyö ja terveyden edistäminen
                                                       
Ensihoidon ammattiopinnot
                                                       
Ensihoidon perusteet
                                                       
Ensihoidon syventävät opinnot
                                                       
Akuuttihoitotyö
                                                       
1021055110.50.5002.52.52.52.50.50.50.50.50.30.30.30.30000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Orientaatio opinnäytteeseen ja aiheseminaari 2    
         
                   
       
Kohdennetut metodiopinnot 2      
           
                       
Itsenäinen työskentely osa 1. 4    
         
                   
       
Suunnitelmaseminaari 1    
         
                   
       
Itsenäinen työskentely osa 2. 5      
           
                       
Opinnäyteseminaari 1      
           
                       
007800003.53.544000000001.751.751.751.752222
60 / 1560 / 260 / 1360 / 860 / 7.560 / 7.560 / 160 / 160 / 6.560 / 6.560 / 460 / 460 / 3.860 / 3.860 / 3.860 / 3.860 / 0.560 / 0.560 / 0.560 / 0.560 / 3.3560 / 3.3560 / 3.3560 / 3.3560 / 260 / 260 / 260 / 2
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Ensihoidon koulutusohjelma
Ensihoitaja (AMK)

Laajuus 240 opintopistettä (op)
Kesto 4 vuotta
Kokopäiväopiskelu

Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
Koulutuspäällikkö Irma Salokoski

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (555/94) mukaisesti lisäksi tutkinnon suorittaneilla on ensihoitajan pätevyys. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.

Hakukelpoisuus: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Ensihoitajan ammatillinen osaaminen perustuu hoitotieteeseen ja lääketieteeseen sekä näiden tieteenalojen hoitokäytäntöjen soveltamiseen sekä muihin tieteenaloihin kuten yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. Ensihoitaja omaa hyvät yhteistyötaidot (ihmissuhde-, johtamis- ja viestintätaidot). Ensihoitaja on asiakas / potilaslähtöisesti työskentelevä, laaja-alaiset tekniset ja toiminnalliset perustiedot ja taidot omaava akuuttihoitotyön ja ensihoidon asiantuntija hoitoketjun erivaiheissa.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Ensihoitaja toimii sairaaloiden ja terveyskeskusten poliklinikoilla sekä päivystys-, ensiapu-, teho- ja valvontayksiköissä tai muissa ensihoidon asiantuntemusta vaativissa
hoito-, suunnittelu-, koulutus-, hallinto- ja kehittämistehtävissä. Ensihoitajat työskentelevät myös sairaanhoitajina terveydenhuollon eri toimipisteissä.

Koulutuksen rakenne ja keskeiset opiskeltavat aiheet
Ensihoidon koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, hoitotyön ja ensihoidon ammattiopinnoista, joihin sisältyy ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista.

Koulutuksessa keskeisiä opiskeltavia aiheita ovat lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, äitiyshoitotyö, sisätauti - ja kirurgisen potilaan hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, perioperatiivinen hoitotyö, gerontologinen hoitotyö, ensihoito, akuuttihoitotyö ja teho-hoitotyö. Harjoittelu (91 op) on keskeinen osa ammattiopintoja, joihin se on integroitu opintojen eri vaiheissa.

Opetuksen toteuttaminen
Ensihoidon koulutusohjelmassa toteutetaan ongelmaperustaista oppimista (problem based learning = PBL). Oppiminen ymmärretään aktiivisena tiedon käsittelyprosessina. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan ja työelämän keskeisistä osaamistarpeista. Opetussuunnitelma integroi ensihoitotyön ja hoitotyön ammattiosaamisessa tarvittavia oppiaineksia ydinteemojen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Oppija on aktiivinen, vastuullinen ja tietoa etsivä ihminen, jolta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen, itseohjautuvaan opiskeluun ja aktiivista työpanosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana, koordinoijana ja aktivoijana, mutta myös oman alansa erityisasiantuntijana.

Ensihoidon koulutusohjelman rakenne

Yhteiset perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 210 op
- harjoittelua 91 op
Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Yhteensä 240 op


Ensihoidon koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina:

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen ensihoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet ja ensihoitotyön alkeet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä.

Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua onnettomuustilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä. Opiskelija osaa noudattaa ensihoitajan toimintaa ohjaavia eettisiä arvoja ja ohjeita.

Toisen vuoden opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti.

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään. Opiskelija hallitsee perustason ensihoidon teknologian, laitteiston ja välineiden käytön. Opiskelija osaa potilaan peruselintoimintojen tutkimisen, tilannearvioin tekemisen ja ensihoidon aloittamisen perustason hoitovälinein.

Kolmannen vuoden opintojen aikana opiskelija kehittää terveyden edistämisen osaamistaan ja osaa toimia yksilön ja yhteisön terveysongelmien ehkäisytyössä sekä osaa hoitaa potilaita erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää tutkimustietoa ja teoreettista tietoa oman toimintansa ja työyhteisön toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa suunnata mielenkiintonsa opinnäytetyössään ensihoitotyön keskeisiin kehitettäviin alueisiin. Opiskelija osaa hoitaa akuutisti sairastunutta potilasta päivystyspoliklinikoilla ja teho-osastoilla. Opiskelija osaa avustaa hätäsynnytyksessä ja hoitaa vastasyntynyttä lasta.

Neljännen vuoden opintojen aikana opiskelija kehittää ensihoidon, akuuttihoitotyön ja teho-hoitotyön syventävää osaamistaan. Opiskelija osaa arvioida itsenäisesti äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tilaa, käynnistää ja ylläpitää potilaan peruselintoimintoja, parantaa potilaan ennustetta ja kohentaa tai lievittää hänen tilaansa.

Opiskelija osaa aloittaa potilaan hoidon hoitotasoisella ensihoidolla. Opiskelija omaa valmiudet kehittää omaa ammattitaitoaan ja ensihoitotyötä. Opiskelija tuntee eri viranomaistahojen johtosuhteet erilaisissa onnettomuustilanteissa ja osaa johtaa ensihoitotilanteissa. Opiskelija tuntee normaaliolojen häiriötilanteita ja osaa toimia poikkeusoloissa sairaalassa ja sen ulkopuolella.